Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRIzobraževanja


O stalnem poklicnem usposabljanju

Pooblaščeni inženirji se morajo po 6. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18 in 2/23).

Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev se izvaja na podlagi letnega programa poklicnega usposabljanja, ki ga sprejme upravni odbor IZS na predlog komisije za izobraževanje najpozneje do 1. februarja tekočega leta.

Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev  je objavljen tukaj.

Letni program in kreditne točke

Letni program se objavi na spletni strani IZS najpozneje v sedmih dneh po njegovem sprejetju.

Sestavljen je iz nabora obveznih vsebin, ki jih določi IZS, in izbirnih vsebin po izbiri pooblaščenega oz. nadzornega inženirja. Glede na aktualne spremembe zakonodaje, predpisov, standardov in pravil stroke, IZS v letnem programu določi deleža obeh delov.

Upravni odbor IZS je na 307. redni seji dne 19.12.2023 sprejel sklep št. 3587, da mora v letu 2024 pooblaščeni oz. nadzorni inženir zbrati 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin in 0 kreditnih točk iz obveznih vsebin.

Višek kreditnih točk nad številom, ki ga je predpisal upravni odbor IZS za tekoče leto, se prenese v naslednje leto.

Delež kreditnih točk v preteklih letih je bil naslednji:

- leto 2023: določeno je bilo 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin in 0 kreditnih točk iz obveznih vsebin,
- leto 2022: določeno je bilo 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin in 0 kreditnih točk iz izbirnih vsebin; izjema so bili pooblaščeni inženirji s področja geodezije, ki so morali zbrati najmanj dve od šestih kreditnih točk iz obveznih vsebin, ki obsegajo Zakon o katastru nepremičnin (ZKN, Ur.l.RS št. 54/21) in njegove podzakonske akte (pravilnike in uredbe),
- leto 2021: določeno je bilo 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin in 0 kreditnih točk iz obveznih vsebin,
- leto 2020: najprej je bilo določeno 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin in 0 kreditnih točk iz obveznih vsebin; zaradi epidemije COVID-19 pa je upravni odbor IZS zmanjšal število točk in sicer na 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin in 0 kreditnih točk iz obveznih vsebin, ter podaljšal zbiranje točk do 30.06.2021,
- leto 2019: določeno je bilo 6 kreditnih točk, od tega 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin in 3 kreditne točke iz obveznih vsebin; hkrati so se upoštevale in evidentirale tudi točke zbrane v letu 2018


Zbiranje kreditnih točk

Kreditne točke mora pooblaščeni inženir zbrati v koledarskem obdobju enega leta, izpolnjevanje pogojev pa preverja pristojna služba IZS vsako leto v mesecu marcu za preteklo koledarsko leto.
Kreditne točke lahko pridobite:
- z udeležbo na izobraževanjih, ki jih organizira IZS. Seznam najdete tukaj
- na izobraževanjih zunanjih organizatorjev, ki jim je IZS dodelila kreditne točke in so objavljena tukaj
- z ogledom videoposnetkov minulih predavanj v organizaciji IZS. Do njih dostopate preko portala eIZOBRAŽEVANJA IZS, na tej povezavi: https://e-izobrazevanja.izs.si...
- za objavo strokovnega prispevka v reviji ali knjigi in za aktivno ali pasivno udeležbo na izobraževanju, ki s strani IZS še ni bilo ovrednoteno s kreditnimi točkami in od udeležbe oz. objave še ni minilo 6 mesecev. Več informacij in navodila za oddajo individualne vloge najdete v zavihku »Vloga za dodelitev kreditnih točk«.

Mirovanje poklicnega naziva in zbiranje kreditnih točk

Pooblaščeni inženir, kateremu poklicni naziv miruje in ga želi aktivirati, ali mu je bil poklicni naziv začasno odvzet, prične z zbiranjem kreditnih točk v koledarskem letu, v katerem je aktiviral poklicni naziv.

Strokovni izpit za pooblaščenega inženirja in zbiranje kreditnih točk

Pooblaščenemu inženirju se šteje, da izpolnjuje pogoje glede kreditnih točk za tisto koledarsko leto, v katerem je opravil strokovni izpit za pooblaščenega inženirja.

Utemeljena odsotnost in zbiranje kreditnih toč
k
Šteje se, da pooblaščeni inženir izpolnjuje pogoje glede kreditnih točk, če se poklicnega usposabljanja ni mogel udeležiti iz utemeljenih razlogov (daljša bolniška odsotnost, porodniški dopust, itd.). Utemeljenost razlogov oceni komisija za izobraževanje na pisni predlog pooblaščenega inženirja, ki ga lahko vloži najpozneje do 31. januarja v letu, ki sledi koledarskemu letu, za katerega se zbirajo kreditne točke. Pisnemu predlogu je potrebno predložiti ustrezna dokazila o opravičeni odsotnosti.

 

Vloga za dodelitev kreditnih točk

Z namenom poenotenja vlog ter lažje priprave vloge smo pripravili obrazec, ki naj vam bo v pomoč. V njem so zajeti vsi podatki, ki jih člani predložite. 

Obvezna vsebina individualne vloge (odda jo član IZS):

Pasivna udeležba (ko se udeležite usposabljanja kot slušatelj):
- izpolnjen in podpisan obrazec vloge za dodelitev kreditnih točk (dostopen TUKAJ)
- program usposabljanja,
- potrdilo o udeležbi, ki ga izda organizator usposabljanja

Aktivna udeležba (ko izvedete izobraževanje kot predavatelj):

- izpolnjen in podpisan obrazec vloge za dodelitev kreditnih točk (dostopen TUKAJ)
- dokazilo o aktivni udeležbi (npr. besedilo ali predstavitev predavanja v tiskani ali elektronski obliki) ali drug dokaz,
- potrdilo o udeležbi, ki ga izda organizator usposabljanja

Objava strokovnega prispevka

- izpolnjen in podpisan obrazec vloge za dodelitev kreditnih točk  (dostopen TUKAJ)
- naslovna stran z vsebino strokovne ali znanstvene revije, zbornika, strokovne publikacije ali knjige
- ter besedilo prispevka.

Obvezna vsebina skupinske vloge (odda jo zunanji organizator usposabljanja):

  • podroben program usposabljanja, ki vsebuje naslov, teme in časovno razporeditev le-teh, predavatelje in njihovo kratko predstavitev, datum usposabljanja, lokacijo, organizatorja, 
  • organizator usposabljanja priloži zbirnemu seznamu pasivnih in aktivnih udeležencev liste prisotnosti s podatki o imenih in priimkih udeležencev, identifikacijskih številkah IZS ter lastnoročnimi podpisi pooblaščenih inženirjev. 

Več informacij glede kreditnih točk:

  • individualne vloge: Maja Štempihar, maja.stempihar@izs.si, telefon 01/547 33 15 ali M: 069 910 177,
  • skupinske vloge: Petra Kavčič,  petra.kavcic@izs.si, telefon 01/547 33 37 ali M: 069 910 175.

Za usposabljanja, ki jih za pooblaščene inženirje organizira IZS, se članom kreditne točke dodelijo avtomatično in ni potrebno vlagati nobene vloge.

Za izobraževanja oz. usposabljanja, katerim IZS v naprej določi kreditne točke in jih uvrsti na seznam usposabljanj, prav tako ni potrebno vlagati nobene vloge.

Organizator izobraževanja je zavezan IZS poslati listo prisotnosti udeležencev izobraževanja. Strokovne službe na podlagi tega udeležencem, članom IZS pripišejo ustrezno število kreditnih točk. V tem primeru odločb ne izdajamo. Organizator mora udeležencem izdati potrdilo o udeležbi, iz katerega je razvidno tudi število in vrsta pridobljenih kreditnih točk.

docx
Vloga_KT_individualne_vloge-23.docx
Vloga KT individualne vloge 23.docx
pdf
Vloga_KT_individualne_vloge-23.pdf
Vloga KT individualne vloge 23

Prijava na usposabljanje

 

Na izobraževanja, ki jih organizira IZS, se prijavite v rubriki IZS izobraževanja in eIZOBRAŽEVANJa

Na preostala izobraževanja iz seznama Zunanjih izobraževanj se prijavite pri organizatorjih teh usposabljanj.