Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


O stalnem poklicnem usposabljanju

Pooblaščeni inženirji se morajo po 6. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).

Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev se izvaja na podlagi letnega programa poklicnega usposabljanja, ki ga sprejme upravni odbor IZS na predlog komisije za izobraževanje najpozneje do 1. februarja tekočega leta.

Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev  je objavljen tukaj.

Letni program

Letni program se objavi na spletni strani IZS najpozneje v sedmih dneh po njegovem sprejetju.

Sestavljen je iz nabora obveznih vsebin, ki jih določi IZS, in izbirnih vsebin po izbiri pooblaščenega oz. nadzornega inženirja. Glede na aktualne spremembe zakonodaje, predpisov, standardov in pravil stroke, IZS v letnem programu določi deleža obeh delov.

Upravni odbor IZS na 276. seji dne 8.12.2020 sprejel sklep št. 3288, da mora v letu 2021 pooblaščeni oz. nadzorni inženir zbrati 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin. Višek pridobljenih kreditnih točk iz leta 2020 se prenese v leto 2021. Torej je delež obveznih vsebin v letnem programu za leto 2021 enak nič (0).

Kreditne točke za leto 2020: S sklepom upravnega odbora IZS št. 3294, sprejetim na 277. seji dne 21.1.2021, je rok za zbiranje kreditnih točk, potrebnih za leto 2020, zaradi epidemije COVID-19, podaljšan do 30.6.2021 (za leto 2020 je bilo potrebno zbrati 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin). Če boste z izobraževanjem v letu 2021 zbirali točke tudi še za leto 2020 (na izobraževanjih IZS ali drugih izobraževanjih), prosimo, da nam za vsako tako opravljeno izobraževanje posredujte tudi izpolnjen obrazec, ki ga najdete TUKAJ. Obrazec posredujte na e-naslov nejc.grilc@izs.si.

Zaradi izrednih razmer je zbornici v času epidemije COVID-19 onemogočeno organiziranje klasičnih izobraževanj, članom zbornice pa sodelovanje na njih. Zbornica je tako klasična izobraževanja sčasoma v zadovoljstvo članov nadomestila z izobraževanji na daljavo. Lani septembra pa smo naredili še novo platformo eIZOBRAŽEVANJA. Na tem mestu so zbrani video posnetki spletnih izobraževanj IZS, ki so bili v lanskem in ki bodo v letošnjem letu izvedeni preko platforme ZOOM in izbor nekaterih starejših videoposnetkov izobraževanj oz. dogodkov, za katere smo ocenili, da so še vedno aktualni. Ogled večine video izobraževanj je plačljiv in namenjen izključno članom IZS, ki imajo uporabniško ime in geslo za dostop do portala eINŽENIR. Vsa plačljiva video izobraževanja prinašajo tudi kreditne točke, ki jih potrebujete za izpolnitev zakonskih obvez po ZAID. Nekatera video izobraževanja so brezplačna in dostopna vsem obiskovalcem spletne strani, ne glede na članstvo v IZS. Ogled teh ne prinaša kreditnih točk.

 

Kreditne točke

KREDITNE TOČKE se lahko pridobi z aktivno ali pasivno udeležbo na izobraževanjih, ki jih organiziramo IZS, strokovna in interesna združenja ter druge organizacije ter z objavami strokovnih prispevkov.

Izobraževanja, ki jih organizira IZS, so objavljena v rubriki IZS izobraževanja in eIZOBRAŽEVANJA.

Zunanja izobraževanja, katerim smo na podlagi posredovanega programa vnaprej določili število kreditnih točk, so objavljena v seznamu usposabljanj, ki je objavljen v rubriki Zunanja izobraževanja.

Število kreditnih točk na izobraževanjih, ki jih organiziramo IZS in zunanji organizatorji s Seznama usposabljanj, je vnaprej znano in razvidno iz programa izobraževanja. 

V vseh ostalih primerih pa o dodelitvi kreditnih točk odloča pristojna služba IZS na podlagi vloge za dodelitev kreditnih točk. 

Udeležencem na izobraževanjih, ki jih organiziramo IZS in zunanji organizatorji s Seznama usposabljanj, se izda potrdilo o udeležbi, ki prav tako vsebuje podatek o pridobljenih kreditnih točkah.

Udeležencem na izobraževanjih, ki jih organiziramo IZS in zunanji organizatorji s Seznama usposabljanj, se kreditne točke pripišejo avtomatično na podlagi seznama udeležencev. Vloge za priznanje kreditnih točk v tem primeru ni treba vlagati.

Pooblaščeni inženir mora v koledarskem obdobju enega leta zbrati najmanj toliko kreditnih točk s strokovnega področja njegovega pooblastila, kot je določeno v letnem programu. Število zbranih kreditnih točk po letnem programu preverja strokovna služba IZS vsako leto po preteku koledarskega leta, za katerega so se zbirale kreditne točke.

Ob preverjanju izpolnjevanja pogoja pridobitve šestih kreditnih točk pristojna služba izbriše šest kreditnih točk, morebitni presežek kreditnih točk pa se prenese v naslednje koledarsko leto. Kreditne točke se izbrišejo po preteku dveh let od njihove pridobitve.

Opustitev dolžnosti stalnega poklicnega usposabljanja predstavlja disciplinsko kršitev po 19. členu Disciplinskega pravilnika Inženirske zbornice Slovenije. Pristojna služba IZS je dolžna posredovati disciplinskemu tožilcu IZS seznam pooblaščenih inženirjev, ki v preteklem letu niso zbrali predpisanega števila kreditnih točk.

Šteje se, da pooblaščeni inženir izpolnjuje pogoje glede kreditnih točk, če se poklicnega usposabljanja ni mogel udeležiti iz utemeljenih razlogov. Prav tako se šteje, da izpolnjuje pogoje glede kreditnih točk tisti pooblaščeni inženir, ki je v koledarskem obdobju enega leta, za katerega je sprejet letni program usposabljanja, opravil strokovni izpit za pooblaščenega inženirja.
 

Vloga za dodelitev kreditnih točk

Z namenom poenotenja vlog ter lažje priprave vloge smo pripravili obrazec, ki naj vam bo v pomoč. V njem so zajeti vsi podatki, ki jih člani predložite. 

Obvezna vsebina individualne vloge (odda jo član IZS):

  • izpolnjen in podpisan obrazec vloge za dodelitev kreditnih točk, ki je pripet spodaj
  • program usposabljanja,
  • potrdilo o udeležbi, ki ga izda organizator usposabljanja v primeru pasivne ali aktivne udeležbe,
  • v primeru aktivne udeležbe, dokazilo o aktivni udeležbi (npr. besedilo ali predstavitev nastopa v tiskani ali elektronski obliki) ali drug dokaz,
  • v primeru vloge za dodelitev kreditnih točk za objavo strokovnega prispevka naslovno stran z vsebino strokovne ali znanstvene revije, zbornika, strokovne publikacije ali knjige ter besedilo prispevka,
  • vlogo se lahko vloži na IZS najkasneje šest (6) mesecev po opravljenem pasivnem ali aktivnem usposabljanju ali objavi strokovnega prispevka, vendar najkasneje v letu, v katerem je potekalo usposabljanje.

Obvezna vsebina skupinske vloge (odda jo zunanji organizator usposabljanja):

  • program usposabljanja,
  • organizator usposabljanja priloži zbirnemu seznamu pasivnih in aktivnih udeležencev liste prisotnosti s podatki o imenih in priimkih udeležencev, identifikacijskih številkah IZS ter lastnoročnimi podpisi pooblaščenih inženirjev. 

Več informacij glede kreditnih točk:

  • individualne vloge: Maja Štempihar,   maja.stempihar@izs.si, telefon 01/547 33 15 ali M: 069 910 177,
  • skupinske vloge: Petra Kavčič,  petra.kavcic@izs.si, telefon 01/547 33 37 ali M: 069 910 175.

Za usposabljanja, ki jih za pooblaščene inženirje organizira IZS, se članom kreditne točke dodelijo avtomatično in ni potrebno vlagati nobene vloge.

Za izobraževanja oz. usposabljanja, katerim IZS v naprej določi kreditne točke in jih uvrsti na seznam usposabljanj, prav tako ni potrebno vlagati nobene vloge.

Organizator izobraževanja je zavezan IZS poslati listo prisotnosti udeležencev izobraževanja. Strokovne službe na podlagi tega udeležencem, članom IZS pripišejo ustrezno število kreditnih točk. V tem primeru odločb ne izdajamo. Organizator mora udeležencem izdati potrdilo o udeležbi, iz katerega je razvidno tudi število in vrsta pridobljenih kreditnih točk.

pdf
Vloga KT individualne vloge
VLOGA ZA DODELITEV KREDITNIH TOČK - INDIVIDUALNA VLOGA

Prijava na usposabljanje

 

Na izobraževanja, ki jih organizira IZS, se prijavite v rubriki IZS izobraževanja in eIZOBRAŽEVANJa

Na preostala izobraževanja iz seznama Zunanjih izobraževanj se prijavite pro organizatorjih teh usposabljanj.