Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Izobraževanja


O stalnem poklicnem usposabljanju

Pooblaščeni inženirji se morajo po 6. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).

Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev se izvaja na podlagi letnega programa poklicnega usposabljanja, ki ga sprejme upravni odbor IZS na predlog komisije za izobraževanje najpozneje do 1. februarja tekočega leta.

Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev  je objavljen tukaj.

Letni program in kreditne točke

Letni program se objavi na spletni strani IZS najpozneje v sedmih dneh po njegovem sprejetju.

Sestavljen je iz nabora obveznih vsebin, ki jih določi IZS, in izbirnih vsebin po izbiri pooblaščenega oz. nadzornega inženirja. Glede na aktualne spremembe zakonodaje, predpisov, standardov in pravil stroke, IZS v letnem programu določi deleža obeh delov.

Upravni odbor IZS je na 286. redni seji dne 7.12.2021 sprejel sklep št. 3394, da mora v letu 2022 pooblaščeni oz. nadzorni inženir zbrati 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin. Izjema so pooblaščeni inženirji s področja geodezije, ki pa morajo zbrati najmanj dve od šestih kreditnih točk iz obveznih vsebin, ki obsegajo Zakon o katastru nepremičnin (ZKN, Ur.l.RS št. 54/21) in njegove podzakonske akte (pravilnike in uredbe).

Višek kreditnih točk nad številom, ki ga je predpisal upravni odbor IZS za tekoče leto, se prenese v naslednje leto.

Delež kreditnih točk v preteklih letih je bil naslednji:
- leto 2021: določeno je bilo 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin in 0 kreditnih točk iz obveznih vsebin,
- leto 2020: najprej je bilo določeno 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin in 0 kreditnih točk iz obveznih vsebin; zaradi epidemije COVID-19 pa je upravni odbor IZS zmanjšal število točk in sicer na 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin in 0 kreditnih točk iz obveznih vsebin, ter podaljšal zbiranje točk do 30.06.2020,
- leto 2019: določeno je bilo 6 kreditnih točk, od tega 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin in 3 kreditne točke iz obveznih vsebin; hkrati so se upoštevale in evidentirale tudi točke zbrane v letu 2018.

Zaradi izrednih razmer je bilo zbornici v času epidemije COVID-19 onemogočeno organiziranje klasičnih izobraževanj, članom zbornice pa sodelovanje na njih. Zbornica je tako klasična izobraževanja sčasoma v zadovoljstvo članov nadomestila z izobraževanji na daljavo. Septembra 2020 smo naredili še novo platformo eIZOBRAŽEVANJA. Na tem mestu so zbrani video posnetki spletnih izobraževanj IZS, ki so bili od vzpostavitve platforme izvedeni preko rednih izobraževanj IZS, ki so potekala preko ZOOMa in izbor nekaterih starejših videoposnetkov izobraževanj oz. dogodkov, za katere smo ocenili, da so še vedno aktualni. Tem bomo tudi v bodoče dodajali nova aktualna izobraževanja. Ogled večine posnetih izobraževanj je plačljiv in namenjen primarno članom IZS, ki imajo uporabniško ime in geslo za dostop do portala eINŽENIR. Vsa plačljiva video izobraževanja prinašajo pooblaščenim in nadzornim inženirjem tudi kreditne točke, ki jih potrebujete za izpolnitev zakonskih obvez o stalnem poklicnem usposabljanju po ZAID. Nekatera video izobraževanja pa so brezplačna in dostopna vsem obiskovalcem spletne strani, ne glede na članstvo v IZS. Ogled teh ne prinaša kreditnih točk.

 

Vloga za dodelitev kreditnih točk

Z namenom poenotenja vlog ter lažje priprave vloge smo pripravili obrazec, ki naj vam bo v pomoč. V njem so zajeti vsi podatki, ki jih člani predložite. 

Obvezna vsebina individualne vloge (odda jo član IZS):

  • izpolnjen in podpisan obrazec vloge za dodelitev kreditnih točk, ki je pripet spodaj
  • program usposabljanja,
  • potrdilo o udeležbi, ki ga izda organizator usposabljanja v primeru pasivne ali aktivne udeležbe,
  • v primeru aktivne udeležbe, dokazilo o aktivni udeležbi (npr. besedilo ali predstavitev nastopa v tiskani ali elektronski obliki) ali drug dokaz,
  • v primeru vloge za dodelitev kreditnih točk za objavo strokovnega prispevka naslovno stran z vsebino strokovne ali znanstvene revije, zbornika, strokovne publikacije ali knjige ter besedilo prispevka,
  • vlogo se lahko vloži na IZS najkasneje šest (6) mesecev po opravljenem pasivnem ali aktivnem usposabljanju ali objavi strokovnega prispevka, vendar najkasneje v letu, v katerem je potekalo usposabljanje.

Obvezna vsebina skupinske vloge (odda jo zunanji organizator usposabljanja):

  • program usposabljanja,
  • organizator usposabljanja priloži zbirnemu seznamu pasivnih in aktivnih udeležencev liste prisotnosti s podatki o imenih in priimkih udeležencev, identifikacijskih številkah IZS ter lastnoročnimi podpisi pooblaščenih inženirjev. 

Več informacij glede kreditnih točk:

  • individualne vloge: Maja Štempihar,   maja.stempihar@izs.si, telefon 01/547 33 15 ali M: 069 910 177,
  • skupinske vloge: Petra Kavčič,  petra.kavcic@izs.si, telefon 01/547 33 37 ali M: 069 910 175.

Za usposabljanja, ki jih za pooblaščene inženirje organizira IZS, se članom kreditne točke dodelijo avtomatično in ni potrebno vlagati nobene vloge.

Za izobraževanja oz. usposabljanja, katerim IZS v naprej določi kreditne točke in jih uvrsti na seznam usposabljanj, prav tako ni potrebno vlagati nobene vloge.

Organizator izobraževanja je zavezan IZS poslati listo prisotnosti udeležencev izobraževanja. Strokovne službe na podlagi tega udeležencem, članom IZS pripišejo ustrezno število kreditnih točk. V tem primeru odločb ne izdajamo. Organizator mora udeležencem izdati potrdilo o udeležbi, iz katerega je razvidno tudi število in vrsta pridobljenih kreditnih točk.

pdf
Vloga KT individualne vloge
docx
Vloga KT individualne vloge.docx

Prijava na usposabljanje

 

Na izobraževanja, ki jih organizira IZS, se prijavite v rubriki IZS izobraževanja in eIZOBRAŽEVANJa

Na preostala izobraževanja iz seznama Zunanjih izobraževanj se prijavite pro organizatorjih teh usposabljanj.