Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

SPOZNAJTE ZBORNICO


O nas

Inženirska zbornica Slovenije je samostojna poklicna organizacija, ki združuje cca 5000 pooblaščenih inženirjev in inženirk različnih strok, ki so povezani z graditvijo objektov in urejanjem prostora. Osnovno poslanstvo zbornice je dvigovanje gradbene kulture; v času, ki ga zaznamujejo vse nižje cene, tuji izvajalci, korupcija in podobno, zbornica skrbi za to, da je vse zgrajeno v skladu z bistvenimi zahtevami in standardi – po eni strani izobražujejo in informirajo tiste, ki to delajo, po drugi strani jih nadzirajo. Poleg tega skrbi za strokovni razvoj in profesionalno delovanje svojih članov in članic, spremlja in obravnava problematiko njihovega dela, preprečuje konflikt interesov na področju inženirskih storitev in zagotavlja enakopravno zastopanost vseh tehničnih strok.

Zbornica, njene sekcije (šest jih je) in komisije aktivno sodelujejo pri pripravi sistemske zakonodaje in predpisov. So podaljšana roka države, ki s pooblastilom izvaja licenciranje inženirjev v postopku graditve – edina v Sloveniji ima javno pooblastilo za vodenje imenika pooblaščenih inženirjev in za izvajanje strokovnih izpitov. Vsako leto podeljujemo nagrade za izjemne inženirske dosežke, vsako drugo leto pa Nagrado IZS za inovativnost. Kakovost našega dela je prepoznana tako v Evropi kot tudi v svetovnem merilu. IZS je namreč aktivna članica Evropskega sveta gradbenih inženirjev (ECCE), Svetovne zveze inženirskih organizacij (WFEO), Evropskega sveta inženirskih zbornic (ECEC) in Evropskega združenja pooblaščenih inženirjev geodezije (CLGE).

Osnovna dejavnost IZS temelji na javnem pooblastilu za vodenje evidence imenika pooblaščenih inženirjev, javnem pooblastilu za izvajanje strokovnih izpitov po zakonu o graditvi objektov in zakonu o geodetski dejavnosti ter javnem pooblastilu izvajanja obveznega strokovnega izobraževanja geodetov.

Prav tako IZS na podlagi Zakona o graditvi objektov in Zakona o geodetski dejavnosti opravlja naloge pristojnega organa v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji ter vse naloge v zvezi s priznavanjem poklicnih kvalifikacij državljanom tretjih držav.

V Inženirski zbornici Slovenije so združene različne stroke s področja graditve in urejanja prostora, ki so organizirane v okviru samostojnih matičnih sekcij. Te sekcije so naslednje:

 • Matična sekcija gradbenih inženirjev
 • Matična sekcija strojnih inženirjev
 • Matična sekcija elektro inženirjev
 • Matična sekcija inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev
 • Matična sekcija geodetov
 • Matična sekcija inženirjev rudarstva in geotehnologije

Skupna prizadevanja IZS in njenih matičnih sekcij ter komisij so usmerjena v aktivno pripravo sistemske zakonodaje in predpisov, pravil dobre prakse (kakovost projektne dokumentacije, javna naročila in natečaji, tarifni pogoji, ...), izobraževanje in pravočasno ter kakovostno obveščanje članov IZS.

IZS skrbi za strokovni razvoj in profesionalno delovanje pooblaščenih inženirjev ter zastopa interese svojih članov tako, da spremlja in obravnava problematiko njihovega dela, preprečuje nasprotnost interesov na področju inženirskih storitev, skrbi za strokovno usposabljanje in obveščanje, zagotavlja enakopravno zastopanost vseh tehničnih strok ter sprejema pravila dobre prakse v inženirstvu.

Vodstvo in pooblaščene osebe

VODSTVO ZBORNICE

Predsednik Inženirske zbornice Slovenije:

mag. <strong>Črtomir REMEC</strong> mag. Črtomir REMEC

Generalna sekretarka:

mag. <strong>Barbara ŠKRABA FLIS</strong> mag. Barbara ŠKRABA FLIS

Upravni odbor IZS:

Andrej POGAČNIK Andrej POGAČNIK
VINKO VOLČANJK VINKO VOLČANJK
MITJA LENASSI MITJA LENASSI
MATEJ KOVAČIČ MATEJ KOVAČIČ
ŽELJKO VUKELIĆ ŽELJKO VUKELIĆ
BOJAN PAHOR BOJAN PAHOR

Predsednik IZS

 • mag Črtomir REMEC

Generalna sekretarka IZS

 • mag. Barbara ŠKRABA FLIS

Upravni odbor IZS

 • mag. Črtomir REMEC, predsednik IZS,
 • Andrej POGAČNIK, predsednik matične sekcije gradbenih inženirjev,
 • Mitja LENASSI, predsednik matične sekcije strojnih inženirjev,
 • mag. Vinko VOLJČANJK, predsednik matične sekcije elektro inženirjev,
 • dr. Bojan PAHOR, predsednik matične sekcije inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev,
 • Matej KOVAČIČ, predsednik matične sekcije geodetov in
 • dr. Željko VUKELIĆ, predsednik matične sekcije inženirjev rudarjev in geotehnologov.

 

OSEBE POOBLAŠČENE ZA VODENJE POSTOPKOV

Na podlagi 32. in 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu: ZUP) ter 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/2018) objavljamo seznam uradnih oseb pooblaščenih za vodenje upravnih postopkov in odločanje v upravnih zadevah.

Seznam je objavljen tukaj.  

 

Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja, ki so predstavljene na spletnih straneh Inženirske zbornice Slovenije, so dostopne vsakomur, ki ima dostop do interneta. Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete spletni brskalnik.

Posamezne informacije javnega značaja ima pravico pridobiti vsakdo, tako da si jo pridobi na vpogled ali si pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski dopis. Zahtevo za pridobitev informacije mora posameznik podati pisno ali ustno. Če je posameznik zahteval, da se mu da informacija na vpogled, je zbornica dolžna omogočiti vpogled tako, da ima posameznik dovolj časa, da se seznani z vsebino.

Informacije javnega značaja si lahko posameznik pridobi v času uradnih ur, ki so objavljene na stari spletni strani na povezavi http://arhiv.izs.si/info-javnega-znacaja/ 

V skladu z Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja  so informacije, ki so posredovane v svetovni splet, dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, saj smo zagotovili dostopnost informacij javnega značaja na spletu v tekstovni obliki.

Novice o delovanju Inženirske zbornice Slovenije objavljamo tudi v glasilu Novo v IZS, ki ga pošiljamo vsem članom IZS ter podjetjem, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetij. V glasilu objavljamo članke, ki se nanašajo na delovanje zbornice, spremembe zakonodaje in pravilnikov, ki so vezana na področje graditve objektov ter razna vabila na strokovna srečanja in predavanja ter ostale strokovno zanimive vsebine.

 

OSNOVNI PODATKI

Naziv organa: INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Skrajšan naziv: IZS
Naslov: Jarška cesta 10b
Pošta: 1000 LJUBLJANA
Telefon: 01/547-33-40
Telefaks 01/547-33-20
E-mail  izs@izs.si
Predsednik IZS: mag. Črtomir REMEC, univ.dipl.inž.grad.
Odgovorna oseba: mag. Barbara ŠKRABA FLIS, univ.dipl.inž.grad.
Datum prve objave kataloga: 12.05.2004
Datum zadnje spremembe: 06.09.2013
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: Katalog je dostopen tukaj
Druge oblike kataloga: /

 

ORGANIZACIJA

Administrativno strokovne službe IZS

 • Generalni sekretar
 • Ostale strokovne službe zbornice
 • Služba za javna pooblastila
 • Finančno računovodska služba
 • Tajništvo zbornice

 

KONTAKTNI PODATKI

 • s področja delovanje celotne Inženirske zbornice Slovenije:
  • uradna oseba: mag. Barbara ŠKRABA FLIS, univ.dipl.inž.grad.
  • naslov: IZS Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana
  • funkcija: generalna sekretarka
  • telefon: 01/547-33-40
  • e-mail: barbara.skraba@izs.si

 

 • s področja dela in nalog službe za javna pooblastila:
  • uradna oseba: Renata GOMBOC PODMENIK, inž.mat.
  • naslov: IZS Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana
  • funkcija: vodja javnih pooblastil
  • telefon: 01/547-33-11
  • e-mail: renata.gomboc@izs.si

 

STROŠKOVNIK, CENIK

Materialni stroški se zaračunavajo skladno z 2. točko 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

informacije o postopku in pogojih vpisa v imenik IZS

 • informacije o postopku vpisa in pogojih v seznam projektivnih podjetij
 • informacije o postopku vpisa in pogojih v seznam geodetskih podjetij
 • informacije o postopku pridobitve odločbe o poklicni kvalifikaciji
 • informacije o postopku prijave in pogojev za pristop na izpit po ZGO
 • informacije o postopku prijave in pogojev za pristop na izpit za geodetsko stroko
 • informacije ali je posameznik član IZS in kakšna pooblastila ima
 • informacije ali je posamezno podjetje vpisano v seznam projektivnih oz. geodetskih podjetij

Mednarodno delovanje

IZS JE STALNA ČLANICA:

 • Svetovne zveze inženirskih organizacij ( WFEO),
 • Evropskega sveta inženirskih zbornic ( ECEC),
 • Evropskega sveta gradbenih inženirjev ( ECCE),
 • Evropskega združenja pooblaščenih inženirjev geodezije ( CLGE)

IZS SE PARTNERSKO POVEZUJE Z:

 • Inženirskimi zbornicami sosednjih držav,
 • Inženirskimi zbornicami držav Evropske unije in srednje Evrope

IZS IMA SKLENJENE POGODBE O SODELOVANJU Z:

 • Bavarsko inženirsko zbornico in
 • Saško inženirsko zbornico.

Novembra 2005 je bil podpisan trilateralni sporazum o sodelovanju med inženirskimi zbornicami Hrvaške, Madžarske in Slovenije, kateremu sta se nato pridružili še Srbija in Črna gora.

Novembra 2012 je bil podpisan odlok o ustanovitvi inženirske iniciative za regionalno sodelovanje (IIRS) med Inženirsko zbornico Črne Gore, Hrvaško zbornico gradbenih inženirjev, Zbornico pooblaščenih  arhitektov in inženirjev Makedonije, Inženirsko zbornico Srbije in Inženirsko zbornico Slovenije. 

Tudi posamezne matične sekcije so aktivne članice mednarodnih zvez in sodelujejo pri organizaciji mednarodnih strokovnih srečanj.

Uradne ure in kontakt

URADNE URE

Na sedežu IZS:

 • ponedeljek, sreda, četrtek in petek: od 8.00 do 12.00 ure
 • torek: od 12.00 do 16.00 ure

Po telefonu:

 • ponedeljek, sreda, četrtek in petek: od 10.00 do 12.00 ure
 • torek: od 14.00 do 16.00 ure

 

KONTAKT

Inženirska zbornica Slovenije

 • Jarška cesta 10b
 • 1000 Ljubljana
 • T: +386 (0)1/547-33-40
 • E: izs@izs.si 

Tajništvo in disciplinski postopki

 • Anita KUHAR
 • T: +386 (0)1/547-33-40
 • E: izs@izs.si

Predsednik zbornice

 • mag. Črtomir REMEC
 • T: +386 (0)1/547-33-40
 • E: izs@izs.si 

Generalna sekretarka

 • mag. Barbara ŠKRABA FLIS
 • T: +386 (0)1/547-33-40, M: 051 632 340
 • E: izs@izs.si 

Finančni računovodska služba

Zakonodaja in pravna pomoč

Informiranje in komuniciranje

 • mag. Jana LUTOVAC LAH
 • M: 069 910 179
 • E: pr@izs.si 

Uskladitev podatkov v imeniku pooblaščenih inženirjev, uskladitev statusa vodij dej

Strokovni izpiti in vpisi v imenik gradbena stroka

Strokovni izpiti in vpisi v imenik ostale stroke ter seznam gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost

 • Neža ČASL ŠKODIČ
 • T: +386 (0)1/547-33-26, M: 069 910 181  
 • neza.casl@izs.si 

Prijave za izobraževanja IZS

Strokovni nadzori, kreditne točke, individualne vloge

Kreditne točke, zunanji organizatorji usposabljanj 

 

Govorilne ure funkcionarjev zbornice

Z januarjem 2013 smo uvedli govorilne ure predsednikov matičnih sekcij, predsednikov komisij, projektnih skupin in odborov zbornice. Eno uro na teden so vam po telefonu na voljo spodaj navedeni funkcionarji.

Seznam sproti ažuriramo.

Prosimo vas, da se držite navedenih terminov v katerih so funkcionarji dosegljivi za razgovore.

 

 

Ime in priimek

Dan

Ura

Telefonska številka

Matična sekcija gradbenih inženirjev

Andrej POGAČNIK

PETEK

12.00-13.00 ure

041 677 281

Matična sekcija elektro inženirjev

mag. Vinko VOLČANJK

PETEK

10.00-11.00 ure

07 491 42 07

Matična sekcija strojnih inženirjev

Mitja LENASSI

PONEDELJEK

12.00-13.00 ure

041 791 820

Matična sekcija inženirjev tehnologov in drugih inženirjev

dr. Bojan PAHOR

SREDA

15.00-16.00 ure

070 168 600 

Matična sekcija geodetov

Matej KOVAČIČ

PONEDELJEK

14.00-15.00 ure

041 610 307

Matična sekcija inženirjev rudarstva in geotehnologije

dr. Željko VUKELIĆ

PONEDELJEK

12.00-13.00 ure

041 665 597

Odbor regijske pisarne Maribor

Ksenija ŠTERN

PONEDELJEK

14.00-15.00 ure

02 300 04 60 

Disciplinski tožilec

Boris KOCJAN

PONEDELJEK

14.00-15.00 ure

040 704 825

Komisija za izobraževanje

dr. Željko VUKELIĆ

PONEDELJEK

12.00-13.00 ure

041 665 597

Projektna skupina za zakonodajo

Ivan LEBAN

PONEDELJEK

9.00-10.00 ure

041 740 418

Projektna skupina za zavarovanje odgovornosti po ZAID mag. Vinko VOLČANJK PETEK 10.00-11.00 ure 07 491 42 07

Delovna skupina za varstvo okolja

mag. Bernardka JURIČ PONEDELJEK 17.30-18.30 ure 031 554 230
Matična sekcija gradbenih inženirjev - področje geotehnika Ksenija ŠTERN PONEDELJEK 14.00-15.00 ure 02 300 04 60
Matična sekcija gradbenih inženirjev - področje standardov Peter HENČIČ PONEDELJEK 14.00-15.00 ure 041 757 380
Matična sekcija gradbenih inženirjev - področje konstrukcij dr. Leon HLADNIK PONEDELJEK 14.30-15.30 ure 041 514 723

 

Organizacija zbornice

SKUPŠČINA IZS

Skupščina je najvišji organ zbornice. Člane skupščine izvolijo člani posamezne matične sekcije na zborih matičnih sekcij.

 

Člani Matične sekcije gradbenih inženirjev (MSG):

mag. Irena Andrejašič Troha, univ.dipl.inž.grad.
mag. Boštjan Donša, univ.dipl.gosp.inž.
Peter Henčič, univ.dipl.inž.grad.
dr. Leon Hladnik, univ.dipl.inž.grad.
dr. Samo Peter Medved, univ.dipl.inž.grad.
Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.
mag. Mojca Ravnikar Turk, univ.dipl.inž.grad.
Ksenija Štern, univ.dipl.inž.grad.

Člani Matične sekcije strojnih inženirjev (MSS):

Henrik Glatz, univ.dipl.inž.str.
Žiga Lebar, dipl.inž.str.
Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str.
Marko Lubej, univ.dipl.inž.str.
Jernej Povšič, univ.dipl.inž.str.
Saša Rodošek, univ.dipl.inž.str.
Boštjan Špiler, univ.dipl.inž.str.
Damjan Zajc, mag. inž.str.  

Člani Matične sekcije elektro inženirjev (MSE):

Ivo Blaževič, univ.dipl.inž.el.
mag. Borut Glavnik, univ.dipl.inž.el.
Ivan Iveta, univ.dipl.inž.el.
Damjan Mežič, mag. inž.energ.
Dimitrij Režun, inž.el
Joško Rosina, univ.dipl.inž.el.
Sašo Škorjanc, univ.dipl.inž.el.
mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.

Člani Matične sekcije inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev (MST):

Janez Balantič, mag.okolj. 
Janko Černivec, univ.dipl.inž.gozd.
dr. Darko Drev, univ.dipl.inž.kem.inž. 
mag. Aleš Glavnik, univ.dipl.inž.str.
dr. Igor Mihelič, univ.dip.inž.kem.inž. 
dr. Damjan Nemec, univ.dipl.inž.kem.inž.
dr. Bojan Pahor, univ.dipl.inž.kem.tehnol. 
Alenka Vrhovec Kramarič, mag. farm.

Člani Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke (MSRG):

Miran Hudournik, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Matej Koršič, univ.dipl.inž.geol.
Roman Maček, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
dr. Dragotin Ocepek, univ.dipl.inž.geol.
dr. Janez Rošer, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
dr. Željko Vukelić, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Gregor Žigman, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

Člani Matične sekcije inženirjev geodetov (MSGeo):

Stojan Bošnik, inž. geod.
dr. Aleš Breznikar, univ. dipl. inž. geod.
Stanislav Cerar, univ. dipl. inž. geod.
Tomaž Farič, univ. dipl. inž. geod.
Matjaž Grilc, univ. dipl. inž. geod.
Andrej Hudoklin, dipl. inž. geod.
Matej Kovačič, univ. dipl. inž. geod.
Martin Puhar, univ. dipl. inž. geod.

DISCIPLINSKI ORGANI

DISCIPLINSKI TOŽILEC

Tožilec

Boris KOCJAN univ.dipl.inž.el.

Namestniki tožilca

Igor LIPAJNE univ.dipl.inž.grad.
Marko VRABEC univ.dipl.inž.str.
Darija RUS - JAMNIK dipl.inž.el.
Valerija SKOK univ.dipl.inž.grad.
mag. Jurij ŠPORIN univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Damijana BORŠTNAR inž.geod.

 

DISCIPLINSKO SODIŠČE

Predsednik disciplinskega sodišča

Tadej PFAJFAR univ.dipl.inž.geod.

Člani

dr. Jaka ZEVNIK univ.dipl.inž.grad.
Veselko OJO univ.dipl.inž.grad.
dr. Vincenc BUTALA univ.dipl.inž.str.
Teo REBERŠEK univ.dipl.inž.str.
Tomaž ŠTRUMBELJ univ.dipl.inž.el.
Jasna ŽAGAR univ.dipl.inž.el.
mag. Aleš DRNOVŠEK univ.dipl.inž.el.
Jože OBLAK univ.dipl.inž.str.
dr. Goran VIŽINTIN univ.dipl.inž.geol.
Tadej VODUŠEK univ.dipl.inž.geol.
Rok RUTAR univ.dipl.inž.geod.
odvetnik Jernej KOS univ.dipl.pravnik
Tomaž KERN univ.dipl.inž.el.*
Peter SMREKAR univ.dipl.inž.grad.*
Marko PAVLINJEK univ.dipl.inž.grad.*
Peter REPANŠEK univ.dipl.inž.str.*
Albin LUIN univ.dipl.inž.str.*
Gregor VOJE univ.dipl.inž.el.*
Egon BATIČ univ.dipl.inž.kem.inž.*
Gregor KUŠAR univ.dipl.kem.*
Matevž Uroš PAVLIČ univ.dipl.inž.geol.*
Andrej ŠTIMULAK univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.*
Boris UMBREHT inž.geod.*
Zdenka MUGERLI ŠTROSAR univ.dipl.inž.geod.*


*Opomba: Z uveljavitvijo novega Statuta in novega Disciplinskega pravilnika je bil ukinjena disciplinska komisija, dosedanji funkcionarji disciplinske komisije so postali funkcionarji disciplinskega sodišča. Disciplinski postopki, ki so bili začeti pred 1. 6. 2018, se dokončajo po določbah Disciplinskega pravilnika z dne 15. 6. 2010, zato v teh postopkih še lahko deluje prejšnja Disciplinska komisija.

 

NADZORNI ODBOR

Predsednik

mag. Jože LEBAR univ.dipl.inž.el. 

Člani

Metka ZAJC POGORELČNIK univ.dipl.inž.grad.
Mirt MARTELANC univ.dipl.inž.str.

 

VOLILNA KOMISIJA

Volilna komisija bo objavljena, ko bo izvoljenja.

 

SKUPNO KOORDINACIJSKO TELO ZAPS - IZS

Sestava

Predsednik IZS mag. Črtomir REMEC, univ.dipl.inž.grad.
Predsednik UO MSG Andrej POGAČNIK, univ.dipl.inž.grad.
Generalna sekretarka IZS mag. Barbara ŠKRABA FLIS, univ.dipl.inž.grad.
Predsednik ZAPS

STALNA DELOVNA TELESA UPRAVNEGA ODBORA ZBORNICE

KOMISIJA ZA STROKOVNE IZPITE

Predsednik

mag. Marko ŠTEBLAJ univ.dipl.inž.str.

Člani

dr. Janko LOGAR, univ.dipl.inž.grad.
Ivo BLAŽEVIČ univ.dipl.inž.el.
Roman MAČEK univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
mag. Tadej MARKIČ univ.dipl.inž.grad.
Alenka MARKUN univ.dipl.kem.
dr. Aleš BREZNIKAR univ.dipl.inž.geod.
Tomaž KOŠIČ univ.dipl.inž.grad.

 

KOMISIJA ZA IZOBRAŽEVANJE

Predsednik

dr. Željko VUKELIĆ univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

Člani

Metka ZAJC POGORELČNIK univ.dipl.inž.grad.
Žiga LEBAR dipl.inž.str.
Anton AVČIN univ.dipl.inž.el.
mag. Vinko VOLČANJK univ.dipl.inž.el.
Matej HAŠAJ univ.dipl.inž.geod.
dr. Damjan NEMEC univ.dipl.inž.kem.inž.

 

STROKOVNI SVET

Predsednik

dr. Marjan HUDEJ univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

Člani

Jelenko AČANSKI univ.dipl.inž.grad. (G)
Marij TROJAR univ.dipl.inž.str. (S)
mag. Marko SMOLE univ.dipl.inž.el. (E)
Samo LENARČIČ univ.dipl.inž.geod. (Geo)
Andrej SRNA univ.dipl.inž.str. (PV)
Janez BALANTIČ mag.okolj. (T)

 

Opomba: Član strokovnega sveta s področja prometnega inženirstva bo imenovan naknadno.

 

DELOVNA TELESA

PROJEKTNA SKUPINA ZA ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PO ZAID

Vodja skupine

mag. Vinko VOLČANJK univ.dipl.inž.el.

Člani

Andrej POGAČNIK univ.dipl.inž.grad.
Iztok HOČEVAR univ.dipl.inž.grad.
mag. Aleš GLAVNIK univ.dipl.inž.str.
Gregor ŽIGMAN univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Aleksander PARKELJ univ.dipl.inž.geod.

 

PROJEKTNA SKUPINA ZA ZAKONODAJO

Vodja skupine

Ivan LEBAN univ.dipl.inž.el.

Člani

dr. Samo Peter MEDVED univ.dipl.inž.grad.
mag. Vinko VOLČANJK univ.dipl.inž.el.
Mitja LENASSI univ.dipl.inž.str.
dr. Bojan PAHOR univ.dipl.inž.kem.tehnol.
mag. Aleš GLAVNIK univ.dipl.inž.str.
dr. Dragotin OCEPEK univ.dipl.inž.geol.
Matej HAŠAJ univ.dipl.inž.geod.
mag. Irena ANDREJAŠIČ TROHA univ.dipl.inž.grad.
Angelo ŽIGON univ.dipl.inž.grad.
Matjaž GRILC univ.dipl.inž.geod.
mag. Tomaž ČERNE univ.dipl.inž.geod.
Bernardka JURIČ univ.dipl.gosp.inž.

 

ODBOR REGIJSKE PISARNE MARIBOR

Vodja odbora

Ksenija ŠTERN univ.dipl.inž.grad.

Člani

Marko JAKOB univ.dipl.inž.grad.
Boris STERGAR univ.dipl.inž.grad.
Aljoša KLOBUČAR univ.dipl.inž.grad.
mag. Andrej ZOREC univ.dipl.inž.el.
mag. Sašo POBERŽNIK univ.dipl.inž.str.
Vladimir HRNČIČ univ.dipl.inž.metal. in mater.
mag. Aljaž LESJAK univ.dipl.inž.geod.

 

PROJEKTNA SKUPINA: ŽENSKE V INŽENIRSTVU

Vodja skupine

mag. Mojca RAVNIKAR TURK univ.dipl.inž.grad.

 

PROJEKTNA SKUPINA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

Vodja skupine

mag. Črtomir REMEC univ.dipl.inž.grad.

Člani

dr. Željko VUKELIĆ univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Matjaž GRILC univ.dipl.inž.geod.
Ivan IVETA univ.dipl.inž.el.
mag. Vinko VOLČANJK univ.dipl.inž.el. - namestnik 
Angelo ŽIGON univ.dipl.inž.grad.
dr. Janko LOGAR univ.dipl.inž.grad.
dr. Bojan PAHOR univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Alenka MARKUN univ.dipl.kem. - namestnica