Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRSPOZNAJTE ZBORNICO


O nas

KDO SMO?

Smo Inženirska zbornica Slovenije – sodobna, spoštovana in zaupanja vredna institucija več kot 7000 aktivnih pooblaščenih inženirjev in inženirk različnih strok, ki so povezane z graditvijo objektov in urejanjem prostora. Smo porok kakovosti storitev in zaščite javnega interesa v procesu graditve ter hkrati konstruktivni partner državi pri oblikovanju zakonodajnih tehničnih rešitev in normativnih pogojev in pravil dela. Prepoznavni smo tudi v tujini, saj se aktivno vključujemo v razprave o statusu in pogojih dela inženirjev tako na evropski kot tudi svetovni ravni.

KAJ POČNEMO?

Osnovno poslanstvo zbornice je dvigovanje gradbene kulture. V času, ki ga zaznamujejo intenzivna gradnja, draga oprema in materiali ter pomanjkanje inženirskega kadra, skrbimo za to, da so vsi objekti – stavbe in infrastruktura - načrtovani in zgrajeni v skladu z bistvenimi in drugimi zahtevami ter standardi – varno, trajno in zanesljivo. Po eni strani izobražujemo in informiramo člane, ki projektirajo, vodijo in nadzirajo gradnjo ter opravljajo geodetsko dejavnost, po drugi strani jih nadziramo. Poleg tega skrbimo za razvoj inženirskih strok in profesionalno delovanje naših članov in članic, spremljamo in obravnavamo problematiko njihovega dela, preprečujemo konflikt interesov na področju inženirskih storitev in zagotavljamo enakopravno zastopanost vseh strok, združenih v zbornici.
Zbornica, naše sekcije in komisije, aktivno sodelujemo pri pripravi sistemske zakonodaje in predpisov ter pravil dobre prakse. Smo podaljšana roka države, ki s pooblastilom izvaja licenciranje inženirjev v postopku graditve. Smo edini v Sloveniji z javnim pooblastilom za vodenje imenika pooblaščenih inženirjev in imenika vodij del ter za izvajanje strokovnih izpitov na področju graditve objektov. Prav tako na podlagi zakona opravljamo naloge pristojnega organa, ki vodi postopke priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji ter vse naloge v zvezi s priznavanjem poklicnih kvalifikacij državljanom tretjih držav.

DOBRA INŽENIRSKA PRAKSA

Skrbimo za razvoj inženirskih strok ter profesionalno delovanje naših članov in članic. Zato nenehno nadgrajujemo in posodabljamo dobro inženirsko prakso, ki jo sestavljajo:
seznam predpisov in standardov,
pravila stroke o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije,
standardizirani opisi del, materialov in opreme za stavbe (SODMOS),
okrožnice strokovnega sveta in matičnih sekcij,
strokovno gradivo: navodila, smernice, priročniki, strokovni članski, stališča,
priporočeni ceniki inženirskih storitev.

OSREDNJA DOGODKA ZBORNICE

Ob svetovnem dnevu inženirjev za trajnostni razvoj (4. marec) organiziramo Slovenski inženirski dan kot izobraževalni dogodek, na katerem lahko člani nadgradijo svoja znanja.
Vsako leto novembra, ob obletnici ustanovitve zbornice, pa organiziramo Dan zbornice. Takrat v svoje vrste sprejmemo nove člane in podelimo najvišje priznanje zbornice - nagrado za inženirsko odličnost.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Smo aktivni člani več mednarodnih organizacij: Svetovne zveze inženirskih organizacij (WFEO), Evropskega sveta inženirskih zbornic (ECEC), Evropskega sveta gradbenih inženirjev (ECCE), Evropskega združenja pooblaščenih inženirjev geodezije (CLGE) in Inženirske iniciative za regionalno sodelovanje (IIRS).
Na regionalnem, evropskem in svetovnem nivoju si s kolegi inženirji izmenjujemo poglede in stališča, prenašamo dobre prakse ter si prizadevamo za boljše pogoje dela pooblaščenih inženirjev doma in v tujini.

MATIČNE SEKCIJE

V zbornici so združeni pooblaščeni inženirji in inženirke različnih strok s področja graditve in urejanja prostora, ki so organizirani v šest matičnih sekcij:

 • Matična sekcija gradbenih inženirjev
 • Matična sekcija strojnih inženirjev
 • Matična sekcija elektro inženirjev
 • Matična sekcija inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev
 • Matična sekcija geodetov
 • Matična sekcija inženirjev rudarstva in geotehnologije

Naše službe obsegajo službo za javna pooblastila, finančno računovodsko službo in tajništvo zbornice. Vodi jih generalna sekretarka.
Služba za javna pooblastila skrbi za izvajanje strokovnih izpitov, vodi imenik pooblaščenih inženirjev in imenik vodij del ter seznam gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost. Poleg tega vodi postopke priznavanja poklicnih kvalifikacij tujcem. Izvaja tudi nadzor nad stalnim poklicnim usposabljanjem pooblaščenih inženirjev in koordinira strokovni nadzor nad delom pooblaščenih inženirjev in vodenje disciplinskih postopkov zoper njih.

Video: Inženirji Načrtujemo varne, zanesljive, okolju prijazne objekte 

Video: Postani inženir - predstavitveni video

Vodstvo in pooblaščene osebe

VODSTVO ZBORNICE

Predsednik Inženirske zbornice Slovenije:

mag. <strong>Črtomir REMEC</strong> mag. Črtomir REMEC

Generalna sekretarka:

mag. <strong>Barbara ŠKRABA FLIS</strong> mag. Barbara ŠKRABA FLIS

Upravni odbor IZS:

ANDREJ POGAČNIK ANDREJ POGAČNIK
mag. VINKO VOLČANJK mag. VINKO VOLČANJK
MITJA LENASSI MITJA LENASSI
MATEJ PLEŠNAR MATEJ PLEŠNAR
dr. ŽELJKO VUKELIĆ dr. ŽELJKO VUKELIĆ
dr. BOJAN PAHOR dr. BOJAN PAHOR

Predsednik IZS

 • mag. Črtomir REMEC, univ.dipl.inž.grad.

Generalna sekretarka IZS

 • mag. Barbara ŠKRABA FLIS, univ.dipl.inž.grad.

Upravni odbor IZS

 • mag. Črtomir REMEC, univ.dipl.inž.grad., predsednik IZS
 • Andrej POGAČNIK, univ.dipl.inž.grad., predsednik Matične sekcije gradbenih inženirjev
 • Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str., predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev
 • mag. Vinko VOLJČANJK, univ.dipl.inž.el., predsednik Matične sekcije elektro inženirjev
 • dr. Bojan PAHOR, univ.dipl.inž.kem.tehnol., predsednik Matične sekcije inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev
 • Matej PLEŠNAR, inž.geod., predsednik Matične sekcije geodetov
 • dr. Željko VUKELIĆ, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol., predsednik Matične sekcije inženirjev rudarjev in geotehnologov

 

OSEBE POOBLAŠČENE ZA VODENJE POSTOPKOV

Na podlagi 32. in 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu: ZUP) ter 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/2018) objavljamo seznam uradnih oseb pooblaščenih za vodenje upravnih postopkov in odločanje v upravnih zadevah.

Seznam je objavljen tukaj

 

25 let IZS

Deklaracije IZS

Publikacije IZS

Informacije javnega značaja

Zbornica na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja objavlja Katalog informacij javnega značaja.


OSNOVNI PODATKI

Naziv organa:

INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Skrajšan naziv:

IZS

Naslov:

Jarška cesta 10b

Pošta:

1000 LJUBLJANA

Telefon:

01/547-33-40

E-mail

izs@izs.si

Predsednik IZS:

mag. Črtomir REMEC, univ.dipl.inž.grad.

Odgovorna oseba:

mag. Črtomir REMEC, univ.dipl.inž.grad.

Datum prve objave kataloga:

12. 5. 2004

Datum zadnje spremembe:

8. 5. 2023ORGANIZACIJA

Administrativno strokovne službe IZS

 • Generalni sekretar
 • Ostale strokovne službe zbornice
 • Služba za javna pooblastila
 • Finančno računovodska služba
 • Tajništvo zbornice


KONTAKTNI PODATKI

 • s področja delovanje celotne Inženirske zbornice Slovenije:
  • uradna oseba: mag. Barbara ŠKRABA FLIS, univ.dipl.inž.grad.
  • naslov: IZS Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana
  • funkcija: generalna sekretarka
  • telefon: 01/547-33-40
  • e-mail: barbara.skraba@izs.si

 

 • s področja dela in nalog službe za javna pooblastila:
  • uradna oseba: Renata GOMBOC PODMENIK, inž.mat., mag.posl.ved
  • naslov: IZS Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana
  • funkcija: vodja javnih pooblastil
  • telefon: 01/547-33-11
  • e-mail: renata.gomboc@izs.si

 

PREDPISI Z DELOVNEGA PODROČJA ZBORNICE

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)

Gradbeni zakon (GZ-1)

Drugi predpisi, ki urejajo delovno področje zbornice in akti zbornice do dostopni na tej povezavi.


SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

Letna poročila Inženirske zbornice Slovenije so objavljena v javno dostopni evidenci AJPES.


SEZNAM VRST UPRAVNIH POSTOPKOV IN DRUGIH STORITEV, KI JIH VODI IZS

 • vpis in izbris iz imenika pooblaščenih inženirjev
 • vpis in izbris iz imenika vodij del
 • izdaja odločb o priznanju poklicnih kvalifikacij
 • izvajanje strokovnih izpitov za pooblaščene inženirje
 • izvajanje strokovnih izpitov za vodje del
 • izvajanje izobraževanj
 • priznanje kreditnih točk za izobraževanja
 • izvajanje disciplinskih postopkov
 • izvajanje nadzora nad delom pooblaščenih inženirjev
 • vpis in izbris iz seznama gospodarski subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost


SEZNAM JAVNIH EVIDENC, KI JIH UPRAVLJA IZS

 • imenik pooblaščenih inženirjev
 • imenik vodij del

Podatke v zvezi z vsemi registri se pridobiva na podlagi vlog, obvestil in po uradni dolžnosti.

Registri so javni, vpogled vanje pa je mogoč preko spletnih strani Inštituta ali vsak dan v času uradnih ur.


SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Seznam javno objavljenih zbirk:

 • seznama gospodarski subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost

Seznam ostalih zbirk:

 • Knjiga strokovnih izpitov
 • Seznam članov izpitnih komisij
 • Zbirka podatkov o zaposlenih
 • Seznam funkcionarjev
 • Seznam predavateljev
 • Seznam prejemnikov glasila Novo v IZS
 • Evidenca kreditnih točk
 • Evidenca strokovnih nadzorov
 • Evidenčna knjiga disciplinskih organov


OPIS NAČINA IN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja, ki so predstavljene na spletnih straneh Inženirske zbornice Slovenije, so dostopne vsakomur, ki ima dostop do interneta. Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete spletni brskalnik.

Preostale informacije, ki so informacije javnega značaja, je mogoče zahtevati ustno oziroma na podlagi pisne zahteve, poslane na naslov Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana, oziroma jih je mogoče zahtevati osebno na sedežu zbornice v času uradnih ur.

Pravno varstvo skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ima prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).


STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Materialni stroški se zaračunavajo skladno z 2. točko 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 • Informacije o postopku vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev
 • Informacije o postopku vpisa in izbrisa iz imenika vodij del
 • Informacije o postopku prijave in pogojev za pristop k strokovnemu izpitu za pooblaščenega inženirja
 • Informacije o postopku prijave in pogojev za pristop k strokovnemu izpitu za vodjo del
 • Informacije ali je posameznik vpisan v imenik pri IZS in kakšna pooblastila ima
 • Informacije o postopku dodelitev kreditnih točk


Mednarodno delovanje

IZS JE STALNA ČLANICA:

 • Svetovne zveze inženirskih organizacij ( WFEO),
 • Evropskega sveta inženirskih zbornic ( ECEC),
 • Evropskega sveta gradbenih inženirjev ( ECCE),
 • Evropskega združenja pooblaščenih inženirjev geodezije ( CLGE)

IZS SE PARTNERSKO POVEZUJE Z:

 • Inženirskimi zbornicami sosednjih držav,
 • Inženirskimi zbornicami držav Evropske unije in srednje Evrope

IZS IMA SKLENJENE POGODBE O SODELOVANJU Z:

 • Bavarsko inženirsko zbornico in
 • Saško inženirsko zbornico.

Novembra 2005 je bil podpisan trilateralni sporazum o sodelovanju med inženirskimi zbornicami Hrvaške, Madžarske in Slovenije, kateremu sta se nato pridružili še Srbija in Črna gora.

Novembra 2012 je bil podpisan odlok o ustanovitvi inženirske iniciative za regionalno sodelovanje (IIRS) med Inženirsko zbornico Črne Gore, Hrvaško zbornico gradbenih inženirjev, Zbornico pooblaščenih  arhitektov in inženirjev Makedonije, Inženirsko zbornico Srbije in Inženirsko zbornico Slovenije. 

Tudi posamezne matične sekcije so aktivne članice mednarodnih zvez in sodelujejo pri organizaciji mednarodnih strokovnih srečanj.

Uradne ure in kontakt

URADNE URE

Na sedežu IZS:

 • ponedeljek, sreda, četrtek in petek: od 8.00 do 12.00 ure
 • torek: od 12.00 do 16.00 ure

Po telefonu:

 • ponedeljek, sreda, četrtek in petek: od 10.00 do 12.00 ure
 • torek: od 14.00 do 16.00 ure

 

KONTAKT

Inženirska zbornica Slovenije

 • Jarška cesta 10b
 • 1000 Ljubljana
 • T: +386 (0)1/547-33-40
 • E: izs@izs.si 

Tajništvo in disciplinski postopki

 • Anita KUHAR
 • T: +386 (0)1/547-33-40
 • E: izs@izs.si

Predsednik zbornice

 • mag. Črtomir REMEC
 • T: +386 (0)1/547-33-40
 • E: izs@izs.si 

Generalna sekretarka

 • mag. Barbara ŠKRABA FLIS
 • T: +386 (0)1/547-33-40, M: 051 632 340
 • E: izs@izs.si 

Finančni računovodska služba

Zakonodaja in pravna pomoč

Strokovni nadzori

Uskladitev podatkov v imeniku pooblaščenih inženirjev in vodij del

Strokovni izpiti in vpisi v imenik gradbena stroka

Strokovni izpiti in vpisi v imenik ostale stroke ter seznam gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost

 • Neža ČASL ŠKODIČ
 • T: +386 (0)1/547-33-26, M: 069 910 181  
 • neza.casl@izs.si 

Prijave za izobraževanja IZS

Kreditne točke - individualne vloge

Kreditne točke - zunanji organizatorji usposabljanj 

 

Govorilne ure funkcionarjev zbornice

Predsedniki matičnih sekcij, komisij, projektnih skupin in odborov zbornice so članom Inženirske zbornice Slovenije vsak teden na voljo eno uro po telefonu. 

Seznam sproti ažuriramo.

Prosimo vas, da se držite navedenih terminov, v katerih so funkcionarji dosegljivi za razgovore.

 

 

Ime in priimek

Dan

Ura

Telefonska številka

Matična sekcija gradbenih inženirjev

Andrej POGAČNIK

PETEK

12.00-13.00 ure

041 677 281

Matična sekcija elektro inženirjev

mag. Vinko VOLČANJK

PETEK

10.00-11.00 ure

07 491 42 52

Matična sekcija strojnih inženirjev

Mitja LENASSI

PONEDELJEK

12.00-13.00 ure

041 791 820

Matična sekcija inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev

dr. Bojan PAHOR

SREDA

15.00-16.00 ure

070 168 600 

Matična sekcija geodetov

Matej PLEŠNAR

PONEDELJEK

12.00-13.00 ure

041 406 689

Matična sekcija inženirjev rudarstva in geotehnologije

dr. Željko VUKELIĆ

PONEDELJEK

12.00-13.00 ure

041 665 597

Disciplinska tožilka

Darija RUS JAMNIK

PONEDELJEK

15.00-16.00 ure

041 748 440

Disciplinsko sodišče Peter SMREKAR SREDA 12.00-13.00 ure 031 339 572
Strokovni svet Janez BALANTIČ PONEDELJEK

9.00-10.00 ure

041 630 684

Komisija za izobraževanje

Metka ZAJC POGORELČNIK

TOREK

14.00-15.00 ure

041 748 006

Projektna skupina za zakonodajo

Ivan LEBAN

PONEDELJEK

9.00-10.00 ure

041 740 418

Projektna skupina za javno naročanje mag. Vinko VOLČANJK PETEK 10.00-11.00 ure 07 491 42 07
Projektna skupina za digitalizacijo v gradbeništvu dr. Samo Peter MEDVED PONEDELJEK 15.30-16.30 ure

041 729 101

Delovna skupina za varstvo okolja

mag. Bernardka JURIČ PONEDELJEK 17.30-18.30 ure 031 554 230
Matična sekcija gradbenih inženirjev - področje geotehnika Ksenija ŠTERN PONEDELJEK 14.00-15.00 ure 02 300 04 60
Matična sekcija gradbenih inženirjev - področje standardov Peter HENČIČ PONEDELJEK 14.00-15.00 ure 041 757 380

 

Organizacija zbornice

SKUPŠČINA IZS

Skupščina je najvišji organ zbornice. Člane skupščine izvolijo člani posamezne matične sekcije na zborih matičnih sekcij.

Predsednica skupščine:

Ksenija Marc, univ.dipl.inž.grad.


Člani Matične sekcije gradbenih inženirjev (MSG):

Jelenko AČANSKI, univ.dipl.inž.grad.
mag. Dejan BOGATAJ, univ.dipl.inž.grad.
Srdjan BRKOVIĆ, univ.dipl.gosp.inž.
mag. Bernardka JURIČ, univ.dipl.gosp.inž.
dr. Peter KANTE, univ.dipl.inž.grad.
Saša KOVAČIČ, univ.dipl.inž.grad.
dr. Andrej KRYŽANOWSKI, univ.dipl.inž.grad.
dr. Janko LOGAR, univ.dipl.inž.grad.
Ksenija MARC, univ.dipl.inž.grad.
dr. Franc SINUR, univ.dipl.inž.grad.
Klavdija TAJNIKAR, univ.dipl.inž.grad.
Borut ŽLIČAR, univ.dipl.inž.grad.

Člani Matične sekcije strojnih inženirjev (MSS):

Peter BLAŽEK, univ.dipl.inž.str.
Henrik GLATZ, univ.dipl.inž.str.
Gregor MAJDIČ, univ.dipl.inž.str.
Leon PAHOR, univ.dipl.inž.str.
Jernej POVŠIČ, univ.dipl.inž.str.
Saša RODOŠEK, univ.dipl.inž.str.
Boštjan ŠPILER, univ.dipl.inž.str.
Damjan ZAJC, mag.inž.str.

Člani Matične sekcije elektro inženirjev (MSE):

Ivo BLAŽEVIČ, univ.dipl.inž.el.
Jurij BOŽIČ, univ.dipl.inž.el.
Branko DOBERŠEK, univ.dipl.inž.el.
mag. Andrej KORAK, univ.dipl.gosp.inž.
Marko MAROLT, univ.dipl.inž.el.
mag. Drago PAVLIČ, univ.dipl.inž.el.
Sašo ŠKORJANC, univ.dipl.inž.el.
mag. Ivan ZAGOŽEN, univ.dipl.inž.el.
Boris ŽITNIK, univ.dipl.inž.el.

Člani Matične sekcije inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev (MST):

Janez BALANTIČ, mag.okolj.
mag. Aleš GLAVNIK, univ.dipl.inž.str.
Alenka MARKUN, univ.dipl.kem.
Jernej MAROT, univ.dipl.inž.grad.
mag. Franci ŠOBA, univ.dipl.inž.prom.
Boštjan ŠPACAPAN, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž.
Tina VELENŠEK, univ.dipl.inž.prom.
mag. Ulrich ZORIN, univ.dipl.inž.prom.

Člani Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke (MSRG):

Miran HUDOURNIK, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Suzana SVETLIČIČ, univ.dipl.inž.geol.
Roman MAČEK, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Melhior PREGL, univ.dipl.inž.geol.
dr. Janez ROŠER, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Željko STERNAD, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Marjeta VRANČIČ, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Gregor ŽIGMAN, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

Člani Matične sekcije inženirjev geodetov (MSGeo):

Stojan BOŠNIK, inž.geod.
dr. Aleš BREZNIKAR, univ.dipl.inž.geod.
Simona ČEH, univ.dipl.inž.geod.
Tilen ČUK, dipl.inž.geod.
Matjaž GRILC, univ.dipl.inž.geod.
Tomaž FARIČ, univ.dipl.inž.geod.
Matej KOVAČIČ, univ.dipl.inž.geod.
dr. Bojan STOPAR, univ.dipl.inž.geod.

DISCIPLINSKI ORGANI

DISCIPLINSKI TOŽILEC

Tožilka

Darija RUS JAMNIK, dipl.inž.el.

Namestniki tožilca

Danilo MALNAR, univ.dipl.inž.grad. (MSG)
Jaka ZEVNIK, univ.dipl.inž.grad. (MSG)
Borut VERTAČNIK, univ.dipl.inž.el. (MSE)
Tomaž ZABAVNIK, dipl.inž.el. (MSE)
Medard HAFNER, univ.dipl.inž.str. (MSS)
Marko VRABEC, univ.dipl.inž.str. (MSS)
Nina VERZOLAK HRABAR, univ.dipl.inž.prom. (MST-P)
Franc ZEMLJIČ, univ.dipl.inž.tehnol.prom.(MST-P)
Mag. Aleš LAMOT, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.(MSRG)
Ana VEHOVEC, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. (MSRG)
Rok RUTAR, univ.dipl.inž.geod. (MSGeo)
Klemen SKUBE, univ.dipl.inž.geod. (MSGeo)

 

DISCIPLINSKO SODIŠČE

Predsednik

Peter SMREKAR, univ.dipl.inž.grad.  (MSG)

Člani

Marko PAVLINJEK, univ.dipl.inž.grad. (MSG)
Jasna ŽAGAR, univ.dipl.inž.el. (MSE)
Tomaž ŠTRUMBELJ, univ.dipl.inž.el. (MSE)
Nenad NIKOLIĆ, inž.tel. (MSE)
Zoran ČEFERIN, univ.dipl.inž.str. (MSS)
Teo REBERŠEK, univ.dipl.inž.str. (MSS)
Luka VITEZ, dipl.inž.str. (MSS)
Robert ROBEK univ.dipl.inž.gozd., (MST-T)
Sebastian TOPLAK, univ.dipl.inž.prom. (MST-P)
Iztok ZAJC, mag.gosp.inž. (MST-TP)
Jasna JERMAN, univ.dipl.inž.geol. (MSRG)
Roman ROŠER, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. (MSRG)
Tadej VODUŠEK, univ.dipl.inž.geol. (MSRG)
mag. Peter GOLOB, univ.dipl.inž.geod. (MSGeo)
Ferid DACA, univ.dipl.inž.geod. (MSGeo)
Mihca OVCA, dipl.inž.geod. (MSGeo)
Rajko VECCHIET, univ.dipl.inž.grad. (MSG)
Odvetnik Jernej KOS, univ.dipl.pravnik

NADZORNI ODBOR

Predsednik

Luka BRENK, univ.dipl.inž.grad.

Člana

mag. Tomaž KOŠIČ, univ.dipl.inž.grad.
mag. Jože LEBAR, univ.dipl.inž.el.

 

VOLILNA KOMISIJA

Predsednik

Jurij ŠKRABA, univ.dipl.inž.str.

Člana

Marijeta GOGALA, univ.dipl.inž.grad.
Stanko PLANKL, dipl.inž.geod.

Namestniki članov

Rok AVSEC, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž.
Alenka IGLIČ, inž.geod.
mag. Peter KAUBE, univ.dipl.inž.el.

SKUPNO KOORDINACIJSKO TELO ZAPS - IZS

Sestava

Predsednik IZS mag. Črtomir REMEC, univ.dipl.inž.grad.
Predsednik UO MSG Andrej POGAČNIK, univ.dipl.inž.grad.
Generalna sekretarka IZS mag. Barbara ŠKRABA FLIS, univ.dipl.inž.grad.
Predsednik ZAPS

STALNA DELOVNA TELESA UPRAVNEGA ODBORA ZBORNICE

KOMISIJA ZA STROKOVNE IZPITE

Predsednik

mag. Marko ŠTEBLAJ, univ.dipl.inž.str. (S)

Člani

Ivo BLAŽEVIČ, univ.dipl.inž.el. (E)
dr. Aleš BREZNIKAR, univ.dipl.inž.geod. (Geo)
mag. Aleš GLAVNIK, univ.dipl.inž.str. (PV)
dr. Janko LOGAR, univ.dipl.inž.grad. (G)
Roman MAČEK, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. (RG)
Alenka MARKUN, univ.dipl.kem. (T, Gozd)
mag. Tomaž KOŠIČ, univ.dipl.inž.grad.(P)

 

KOMISIJA ZA IZOBRAŽEVANJE

Predsednik

Metka ZAJC POGORELČNIK, univ.dipl.inž.grad. (G)

Člani

dr. Mihael BRENČIČ, univ.dipl.inž.geol. (RG)
Gregor MAJDIČ, univ.dipl.inž.str. (S)
Stanko OŽBOT, dipl.varn.inž. (VZD, PV)
Jure PLEŠEC, univ.dipl.inž.god. (Gozd)
Janez ROZMAN, univ.dipl.inž.tehnol.prom. (P)
dr. Tilen URBANČIČ, univ.dipl.inž.geod. (Geo)
mag. Vinko VOLČANJK, univ.dipl.inž.el. (E)
dr. Boris ŽITNIK, univ.dipl.inž.el. (E)

 

STROKOVNI SVET

Predsednik

Janez BALANTIČ, mag.okolj.ved (VZD, T, Gozd)

Člani

Jelenko AČANSKI, univ.dipl.inž.grad. (G)
Peter BLAŽEK, univ.dipl.inž.str. (S)
Tomaž FARIČ, univ.dipl.inž.geod. (Geo)
mag. Marko SMOLE, univ.dipl.inž.el. (E)
Andrej SRNA, univ.dipl.inž.str. (PV)
dr. Jurij ŠPORIN, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. (RG)
mag. Zvonko ZAVASNIK, univ.dipl.inž.prom. (P)

 

DELOVNA TELESA

PROJEKTNA SKUPINA ZA ZAKONODAJO

Vodja skupine

Ivan LEBAN, univ.dipl.inž.el.

Člani

Dejan BOGATAJ, univ.dipl.inž.grad. (G)
mag. Aleš GLAVNIK, univ.dipl.inž.str. (PV)
Matjaž GRILC, univ.dipl.inž.geod. (Geo prostor)
Matej HAŠAJ, univ.dipl.inž.geod. (Geo)
dr. Lidija KEGLJEVIČ ZAGORC, inž.gradb. (G)
Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str. (S)
Alenka MARKUN, univ.dipl.kem. (VZD, T, Gozd)
dr. Samo Peter MEDVED, univ.dipl.inž.grad. (G)
dr. Dragotin OCEPEK, univ.dipl.inž.geol. (RG)
mag. Vinko VOLČANJK, univ.dipl.inž.el. (E)
Franc ZEMLJIČ, univ.dipl.inž.tehnol.prom. (P)

 

PROJEKTNA SKUPINA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

Vodja skupine

mag. Črtomir REMEC, univ.dipl.inž.grad. (predsednik IZS)

Člani

Matjaž GRILC, univ.dipl.inž.geod. (Geo)
Ivan IVETA, univ.dipl.inž.el. (E)
dr. Janko LOGAR, univ.dipl.inž.grad. (G)
dr. Bojan PAHOR, univ.dipl.inž.kem.tehnol. (T)
Tina VELENŠEK, univ.dipl.inž.prom. (P)
dr. Željko VUKELIĆ, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. (RG)
Angelo ŽIGON, univ.dipl.inž.grad. (G)

 

SKUPINA ZA VARSTVO OKOLJA

Vodja skupine

mag. Bernardka JURIČ, univ.dipl.gosp.inž. (G)

Člani

Klementina HRAST, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. (RG)
Alenka MARKUN, univ.dipl.kem. (T)
Darija RUS JAMNIK, univ.dipl.inž.el. (E)
dr. Bojan PAHOR, univ.dipl.inž.kem.tehnol. (T)

 

PROJEKTNA SKUPINA ZA JAVNO NAROČANJE

Vodja skupine

mag. Vinko VOLČANJK, univ.dipl.inž.el. (E)

Člani

dr. Lidija KEGLJEVIČ ZAGORC, inž.gradb. (G)
Aleksander PARKELJ, univ.dipl.inž.geod. (Geo)
Andrej POGAČNIK, univ.dipl.inž.grad. (G)
Željko STERNAD, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. (RG)
Elvis ŠTEMBERGER, univ.dipl.inž.el. (E)
mag. Ulrich ZORIN, univ.dipl.inž.prom. (P)

 

PROJEKTNA SKUPINA ZA DIGITALIZACIJO V GRADBENIŠTVU

Vodja skupine

dr. Samo Peter MEDVED, univ.dipl.inž.grad. (G)

Člani

Peter BLAŽEK, univ.dipl.inž.str. (S)
dr. Aleš BREZNIKAR, univ.dipl.inž.geod. (Geo)
mag. Dejan BOGATAJ, univ.dipl.inž.grad. (G)
Metod GABER, dipl.inž.grad. (G)
Andrej KRESEVIČ, univ.dipl.inž.geol. (RG)
Damjan MEŽIČ, mag.inž.energ. (E)
Rok PILKO, mag.inž.el. (E)
dr. Tilen URBANČIČ, univ.dipl.inž.geod. (Geo)
Iztok ZABREZNIK, dipl.inž.grad. (G)


POVERJENIK ZA KOMUNICIRANJE

Matjaž GRIC, univ.dipl.inž.geod.