Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

MSS je s strani predstavnikov Ministrstva za naravne vire in prostor prejela dva odgovora

Prvi se nanaša na 3. oktober 2022 in sicer na poslano vprašanje, pri čemer je predmet zadeve: »Neupoštevanje zahtev po delitvi stavb na kategorije«. Vprašanje je dosegljivo znotraj takrat objavljene novice, ki jo najdete tukaj. Odgovor MOPa, ki smo ga prejeli pa je objavljen tukaj.

Vsebinski del odgovora je zapisan v predzadnjem odstavku in je sledeč: »Iz določb GZ-1 in PURES-3 tako izhaja, da ta pravilnik določa le zahteve, ki se nanašajo na ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, pripravo TSV in razsvetljavo, oziroma na porabljeno energijo za delovanje stavbe kot take in ne za tehnološke procese v stavbi ipd., med katere je šteti tudi kuhinjo v stavbi za potrebe gostinskega lokala.«

Pri tem ni pojasnjeno na katerem mestu v PURES-3 in/ali GZ-1 je ta izključitev navedena. Verjetno ne zato, ker takšnega zapisa ni. Ne v PURES-3 in ne v GZ-1. Res je ravno nasprotno. V točki 41 prvega odstavka 2. člena so tehnični stavbni sistemi (TSS) opredeljeni z naslednjim: »TSS so vgrajene inštalacije in tehnološke naprave v stavbi, potrebne za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacijo, vključno z navlaževanjem in razvlaževanjem zraka, pripravo TSV, vgrajeno razsvetljavo prostorov ali kombinacijo teh sistemov, avtomatizacijo in nadzor stavbe, sistemi za proizvodnjo energentov v, na, ob stavbi ali v njeni neposredni bližini, s katerimi se zagotavlja predpisan ali načrtovan razred kakovosti notranjega okolja in jih je treba vključiti v presojo energijske učinkovitosti stavbe«.

Iz predstavljenega je jasno, da PURES-3 ima napako, ki jo mora ministrstvo vsaj za določene kategorije stavb odpraviti, za kar sta dve možnosti:

  • Spremeni zahteve v PURES-3 tako, da so te različne glede na kategorijo stavb.
  • Spremeni definicijo TSS v PURES-3 tako, da iz njih izvzame tehnološke naprave.

Kot posvetovalni organ ministrstva, kar je IZS upoštevajoč 27. člen ZAID, bi jim svetovali spremembo v smeri delitve zahtev stavb glede na njihove kategorije. To zato, ker bomo inženirji edino na ta način dejansko strmeli k nižanju rabe energije v stavbah, z izključevanjem določenih tehnoloških naprav iz presoje energijske učinkovitosti vsekakor ne.

Drugi odgovor se nanaša na 19. septembra 2022 postavljeno vprašanje glede naravnega in mehanskega prezračevanja. Postavljeno vprašanje si lahko preberete znotraj takrat objavljene novice, ki jo najdete tukaj in prejet odgovor MOPa, ki je objavljen tukaj.

V prvem delu odgovora nam predstavnika sporočita, da je za tolmačenje zahtev GZ-1 in PURES-3 pristojno njihovo ministrstvo in ne MSS v IZS. Vezano na zakon, ministrstvo kot pripravljavec zakona lahko vedno pripravi njegovo razlago oziroma pojasnilo, prav tako to lahko stori tudi MSS v IZS, kot tudi še kdo tretji, saj tega noben predpis ne prepoveduje. Vendar je vsem razlagam skupno, da so neobvezne! In potem pride do presojanja na podlagi argumentov. Drugače je z razlago pravilnika, tu je razlaga ministrstva obvezujoča, vendar je dejstvo, da razlage v podanem odgovoru ni! Našo razlago o nezmožnosti doseganja postavljenih meril v pravilniku v primeru, da se je projektant skladno z gradbenim zakonom odločil za naravno prezračevanje, zgolj zavračajo kot neutemeljeno. Brez vsakršne utemeljitve, brez vsakega tolmačenja! Kar je po svoje razumljivo, saj dobro vedo, da z naravnim prezračevanjem ni mogoče doseči v pravilniku postavljenih meril. Kot tudi, da je v zakonu glede naravnega prezračevanja v namen varčevanja z energijo zapisano tako nedvoumno, nomotehnično dovršeno, da je zapis nemogoče tolmačiti njim ustrezno z uporabo nobene od razlag (jezikovno, logično, sistematično…). Zato tolmačenja, razlage predstavnika ministrstva nista niti poskusila pripraviti.

Vezano na strokovnost in zakonitost, kateri naj MSS v IZS naj ne bi izvajala, kot tudi pozivanju k neizpolnjevanju zahtev predpisov, je dejstvo ravno nasprotno. Zaradi strokovnosti opozarjamo ministrstvo že dalj časa na nedosegljivost v pravilniku postavljenih meril z v zakonu zapisanim (za nas ustavno nespornim) naravnim prezračevanjem za namen izpolnjevanja šeste bistvene zahteve in zaradi zakonitosti ne moremo zahtevati od članov, da obvezno projektirajo mehansko prezračevanje, če so se odločili izvesti izpolnjevanje ravno 6. bistvene zahteve skladno z zakonom, ki je pravilniku nadrejen.

Še glede navedbe, da naj bi gradbeno tehnični predpisi, pravilniki, podrobneje razlagali določbe zakona. S tem se je potrebno brezpogojno strinjati, vendar naj bi pravilniki določbe zakona samo podrobneje razlagali, ne spreminjali. Postaviti merila za doseganje energijske učinkovitosti v PURES-3 tako strogo, da jih ni mogoče doseči z naravnim prezračevanjem, zapisanim v zakonu ravno z namenom izpolnjevanja energijske učinkovitosti stavb, ampak z mehanskim z vračanjem toplote zraka, je ravno to. Spreminjanje.

Iz predstavljenega je jasno, da zahteve PURES-3 niso skladne z zapisano rešitvijo v zakonu, zato je doseganje skladnosti potrebno spremeniti, ali:

  • Znižati zahteve PURES-3 tako, da jih bo mogoči doseči z naravnim prezračevanjem.
  • Spremeniti zapis glede prezračevanja v GZ-1.

Kot posvetovalni organ ministrstva, smo jim svetovali spremembo v GZ-1.

Ravno na osnovi vsebine zgornjih dveh prejetih odgovorov se potrjuje načelna odločitev, da je vsaj za t.i. energetsko zahtevne stavbe smiselno uporabiti 41. člen GZ-1. S tem v zvezi tečejo potrebne aktivnosti, o čemer boste obveščeni še ta mesec.

Novico pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., CxA


Nazaj