Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

PURES - predpis, ki nerazumno omejuje

 

EPBD pri postavitvi metodologije za izračunavanje energetske učinkovitosti stavb zahteva njihovo ustrezno razvrščanje v najmanj devet kategorij, PURES 2022 jih je v osnovi razdelil na tri kategorije, to je energetsko nezahtevne, energetsko manj zahtevne in energetsko zahtevne. Kot že predstavljeno v IZS.NOVO, številka 102, julij 2022, je pri slednjih PURES 2022 smiselno prevzel ASHRAE metodologijo, to je primerjanje projektirane, predlagane stavbe (Proposed Building) z referenčno, izhodiščno stavbo (Baseline Building), pri čemer se stavba sama od sebe postavi v ustrezno kategorijo. Vendar temu ni tako tudi za energetsko manj zahtevne stavbe, ki se ne razvrščajo v kategorije, predpisane v EPBD. Za te stavbe so v PURES 2022 v izhodišču prevzete zahteve, zapisane za enodružinske stavbe v AN sNES iz aprila 2015 (potrebna toplota za ogrevanje stavbe 25 kWh/m2a, dovoljena vrednost primarne energije na enoto kondicionirane površine 75 kWh/m2a in delež obnovljivih virov glede na skupno dovedeno energijo RER 50%). Vendar prevzete omejitve iz AN sNES za projektiranje določenih kategorij stavb, katerih površina ne presega 500 m2, postavljajo nepremostljivo oviro. Pripravljavci PURES 2022 so očitno spregledali, da v AN sNES postavljene omejitve primarne energije veljajo za enodružinske stavbe, glede omejevanja toplote za ogrevanje, poleg vseh vrst stanovanjskih stavb, samo še za »pisarniške stavbe oz. administrativno upravne stavbe«.

Zato smo z dopisom generalnega direktorja Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, g. Georgi Bangieva vprašali, ali gre pri postavljenih zahtevah v PURES 2022 za energetsko manj zahtevne stavbe za napako, ali za zavestno odločitev MOP, da omeji rabo energije stavb s površino med 50 in do 500 m2 ne glede na dejavnost, ki se v njih odvija, in ne glede na urnike obratovanja.

Ob tem vas seznanjamo še z neuradno informacijo, da se namerava MzI pri izdelavi energetskih izkaznic stavb odpovedati metodologiji, predpisani v PURES 2022 za energetsko zahtevne stavbe. Pomeni, do konca leta je pričakovati spremembo Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb najmanj v delu, ki zahteva izračune »po pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah«. Odgovorni na MzI so očitno spoznali to, kar trdimo v MSS že dolgo časa, da izdelovalci energetskih izkaznic stavb dejansko niso usposobljeni za energijsko modeliranje stavb z različnimi tehničnimi stavbnimi sistemi (TTS) po nestacionarni metodi. Žal mora podoben zaključek veljati tudi za »izdelovalce« Izkazov o energijskih lastnostih stavbe, saj so to neredko isti posamezniki, to je »izkazničarji«, ki so svoja tozadevna znanja pridobili na istih usposabljanjih in na osnovi iste »mesečne« metodologije.

Vezano na napovedano opustitev nestacionarnega energijskega modeliranja pri izdelavi energijskih izkaznic, to je vrnitvi k »mesečni metodi«, je ta zaradi predstavljenega stanja razumljiva, vendar daljnosežno vprašljiva. Namreč, zadnji predlog prenovitve EPBD iz decembra 2021 ima v dvanajstem odstavku uvodnih določb napisano: »Metodologija bi morala zagotoviti prikaz dejanskih pogojev delovanja in omogočiti uporabo odčitane energije za preverjanje pravilnosti in za primerljivost, metodologija pa bi morala temeljiti na urnih korakih ali enotah, manjših od ure.« Pomeni, mesečni metodi se rok trajanja izteka!

Uporaba nestacionarne metode v tem trenutku za slovensko stroko predstavlja resno težavo, saj je v 12-ih letih veljavnosti PURES 2010, ki ni zahteval izvajanje »pravega« energijskega modeliranja stavb, to je »od ure do ure«, in razumljive nepripravljenosti investitorjev plačevati nečesa kar ni zahtevano po zakonodaji, pri nas premalo energijskih modelarjev, ki potrebno znanje in izkušnje imajo. Namesto teh ima Slovenija zelo veliko izdelovalcev Izkazov o URE, to je praviloma gradbenih fizikov in arhitektov. Te sedaj čaka izziv, ki se imenuje PURES 2022 + TSG-1-004:2022.

Zato postane še bolj razumljiv v avgustu poslan predlog v pozivu ministru Brežanu, ki je objavljen tukaj, po podaljšanju prehodnega obdobja uporabe pravilnika, pristopu k njegovi modifikaciji in »pripravi vseh pogojev za njegovo izvajanje«. S slednjim je v prvi vrsti mišljeno NUJNO usposabljanje inženirjev za energijsko modeliranje stavb. Pri čemer velja imeti pred očmi primer opozorila v eni od validiranih programskih oprem glede njene uporabe: »A firm understanding of mechanical systems is needed for full application however users new to the HVAC field are encouraged to use this program under the supervision of experienced individuals.«

Novico pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., CxA

 

Nazaj