Matična sekcija geodetov (MSGeo) - IZS
 
Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Matična sekcija geodetov (MSGeo)

V matični sekciji geodetov smo združeni strokovnjaki - inženirji geodezije, ki s strokovno usposobljenostjo in s spoštovanjem vrednot etičnega kodeksa jamčimo kakovostno in zanesljivo izvedbo geodetskih storitev.
Matična sekcija geodetov (MSGeo)

478

je trenutno včlanjenih pooblaščenih inženirjev z AKTIVNIM poklicnim nazivom

103

je trenutno včlanjenih pooblaščenih inženirjev s poklicnim nazivom v MIROVANJU

 

ČLANI MATIČNE SEKCIJE

V matični sekciji geodetov so včlanjeni strokovnjaki, ki delujejo v privatnih geodetskih podjetjih, kakor tudi nekateri strokovnjaki iz Geodetske uprave RS, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (oddelek geodezija) in zaposleni v raziskovalnih inštitucijah s področja geodezije. S članstvom v matični sekciji so si pridobili status pooblaščeni inženir geodezije. Poklicni naziv je lahko aktiven ali v mirovanju.

POKLICNE NALOGE GEODETOV

Dejavnost na področju poklicnih nalog »pooblaščenih inženirjev geodezije« lahko opravlja gospodarski subjekt, ki ima opredeljeno v Poslovnem registru Slovenije dejavnost M 71.121 geofizikalne meritve, kartiranje, ima zaposlenega vsaj enega pooblaščenega inženirja geodezije ter sklenjeno ustrezno zavarovanje za škodo – geodetsko podjetje.

Pooblaščeni inženir geodezije mora biti vpisan v imenik IZS.

Poklicne naloge:
• geodetske naloge v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin,
• geodetska izmera in naloge v skladu s predpisi o državnem geodetskem referenčnem sistemu,
• geodetske meritve povezane s projektiranjem, gradnjo in uporabo objektov kot so:
   - zakoličba objektov,
   - izdelava geodetskih načrtov,
   - izračun volumnov,
   - kontrolna opazovanja in
   - izdelava deformacijskih analiz in
   - priprava vlog za pridobitev soglasja za parcelacijo,
• transformacije podatkov med različnimi državnimi koordinatnimi sistemi,
• kartiranje, izdelava DOF, fotogrametrija, lasersko skeniranje,
• tehnična posodobitev prostorskih izvedbenih aktov, obdelava, analiza in interpretacija prostorskih podatkov.

Naloge s področja evidentiranja nepremičnin obsegajo izvajanje inženirskega dela katastrskih postopkov:
• ureditve meje parcele,
• označitve meje parcele,
• nove izmere (vključno s postopkom preureditve parcel),
• lokacijske izboljšave,
• parcelacije,
• izravnave meje,
• komasacije (upravna in pogodbena),
• določitve območja stavbne pravice in območja služnosti,
• spremembe bonitete zemljišč,
• spreminjanja mej občin,
• vpisa stavbe in delov stavbe in
• spreminjanja podatkov o stavbi in delu stavbe.

Za izvajanje katastrskih postopkov Zakon o katastru nepremičnin ZKN (Uradni list RS, št. 54/21) podaja še dodatni pogoj opravljenega izobraževanje za uporabo informacijskega sistema kataster za pooblaščene inženirje s področja geodezije.

ZKN tudi določa, da zahtevo za izvedbo upravnega dela katastrskega postopka lahko vloži samo geodetsko podjetje, ki je izvedlo inženirski del katastrskega postopka, kar pomeni, da geodetsko podjetje zastopa vlagatelja kot njegov pooblaščenec.
V izogib možnim strokovnim napakam, ZKN vpeljuje inštitut drugega mnenja, ki ga lahko pripravi samo geodetsko podjetje.

Cena geodetske storitve se obračuna skladno s Cenikom geodetskih storitev ter Tarifnim delom Cenika geodetskih storitev 2023 in skladno s Ceno efektivne ure storitve pooblaščenega in nadzornega inženirja, sprejeto na 306. seji Upravnega odbora IZS dne 21. 11. 2023.

EVROPSKI SVET INŽENIRJEV GEODEZIJE

Matična sekcija geodetov je članica Evropskega sveta inženirjev geodezije ( CLGE).

VODSTVO MATIČNE SEKCIJE

Predsednik MSGEO

MATEJ PLEŠNAR MATEJ PLEŠNAR

Upravni odbor MSGEO

  • Matej PLEŠNAR, inž.geod., predsednik
  • dr. Aleš BREZNIKAR, univ.dipl.inž.geod.
  • Ana COF, dipl.inž.geod.
  • Matjaž GRILC, univ.dipl.inž.geod.
  • mag. Aljaž LESJAK, univ.dipl.inž.geod.
  • Matej KOVAČIČ, univ.dipl.inž.geod.
  • dr. Bojan STOPAR , univ.dipl.inž.geod.
  • dr. Tilen URBANČIČ, univ.dipl.inž.geod.
Zapisniki sejObvestila


VEČ OBVESTIL

Strokovno gradivo

Strokovno gradivo vseh matičnih sekcij je objavljeno v Inženirski praksi, v podrubriki Dobra praksa, Priročniki IZS.