Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

PURES v praksi


Vse nove stavbe morajo biti sNES, pri čemer se morajo te v mestih praviloma priključiti na sisteme daljinskega ogrevanja. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2022) v drugem odstavku 14. člena določa, da se razmernik obnovljivega vira energije (ROVE) lahko doseže in dokazuje tudi z energijsko učinkovitim sistemom daljinskega ogrevanja, pri čemer se ROVE določi z upoštevanjem deleža OVE v energentih generatorja toplote daljinskega sistema, deležem odvečne toplote ali deležem SPTE, ki jo zagotavlja daljinski sistem, pri čemer se upoštevajo ustrezni faktorji primarne energije iz tabele 1 Priloge 1 PURES. V tabeli je na tem mestu napisano, da se Faktorji primarne energije določijo za vsak obravnavani primer posebej na podlagi dejanske sestave energenta, pri tem pa se upoštevajo verodostojne listine, ki dokazujejo deleže energentov.

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 121/21 in 189/21) v 57. členu določa, da distributer toplote na svoji spletni strani objavi vrednosti kazalnikov, ki jih na podlagi poslanih podatkov za koledarsko leto za sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja preračuna agencija.

Ker teh podatkov na medmrežnih straneh izvajalcev oskrbe s paro in vročo vodo nismo našli, je MSS v IZS 22. maja nanje naslovila dopis s prošnjo, da posredujejo uradne podatke za faktorje neobnovljive, obnovljive in skupne primarne energije ter specifične izpuste CO2 (g/kWh) v sistemu daljinskega ogrevanja, s katerim oskrbujejo uporabnike z namenom objave (še) na medmrežni strani IZS, ki bi jih PI upoštevali pri izdelavi kazalnikov energijske učinkovitosti stavbe za področje proizvodnje in pretvarjanja energij in izračunih ROVE.

Zelo hitro smo prejeli nekaj odgovorov, katere lahko povzamemo, da naj se podatke obrnemo na Agencijo za energijo, ki podatkov za leto 2022 na svoji spletni strani še ni objavila, v poročilu za leto 2021 pa podatka o faktorjih primarne energije in specifičnih izpustov CO2 ni.

Postavlja se vprašanje, ali manko teh podatkov ovira izdelavo izkazov o energijskih lastnostih stavbe (tudi energetskih izkaznic stavb). Kot kaže ne, saj IZS ni prejela enega samega tozadevnega vprašanja. Pri čemer je tudi res, da izdelovalci izkazov in izkazničarji niso nujno tudi PI.

Drug primer PURES v praksi kaže izračun energetskih kazalnikov za novo bolnišnico v Ljubljani. Izdelovalec se je odločil izračunati energijske potrebe TSS po urni in mesečni metodi, pri čemer je za primer urne metode uporabil programsko opremo TRNSYS. Dobljena rezultata glede specifične potrebne skupne primarne energije po eni in drugi metodi sta prikazana na koncu. Po urni metodi znaša rezultat 254 kWh/m2a in po mesečni 454 kWh/m2, pri čemer je v obeh primerih izračunan razmernik OVE 57%, pri čemer izdelovalec privzel, da je sistem daljinskega ogrevanja povsem brez OVE!

Lahko povzamemo, da je stavba v Sloveniji skoraj nič-energijska, če porabljajo njeni TSS 254 kWh/m2 po urni metodi ali celo 454 kWh/m2 po mesečni metodi, kot tudi, da je mogoče doseči 57% ROVE brez vsakršnega deleža OVE v daljinskem sistemu ogrevanja. Razlog za visok delež OVE naj bi bil v podtalnici, ki se uporablja za hlajenje.

(Opomba: Vprašajte se, ali je mogoče eno (254) oziroma drugo (454) potrebno primarno energijo uporabiti tudi za verodostojno ugotavljanje stroškovne optimalnosti določenega energijskega ukrepa?)

Ob vsem predstavljenem za konec še spomnim na zagon projekta dokazovanja 6. bistvene zahteve po 41. členu GZ-1, ki bo potekal 31. maja ob 15.30 v prostorih IZS, in o katerem si lahko več preberete tukaj.


Novico pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., CxA, BEMP

Nazaj