Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Dokazovanje energijske performančnosti stavb po 41. členu GZ-1


PURES 2022 je za ugotavljanje energijske učinkovitosti (performančnosti) »energetsko zahtevnih stavb«, to je tistih s kondicionirano površino >500 m2, predpisal uporabo nestacionarnega modeliranja s 1. januarjem 2024. Pomeni, izračun potrebne energije za delovanje stavbe bo moral biti izveden z vključitvijo različnih spremenljivk v (najmanj) urnih korakih, s čemer se bo v izračun zajela vsa za delovanje tehničnih stavbnih sistemov potrebna energija kot rezultat njihovega odziva na urno spreminjajoče obremenitve. Ob ocenjevanju se bo energijska učinkovitost (performančnost) »obravnavane stavbe« primerjala z »referenčno stavbo«. S tem ima metoda PURES osnovo v mednarodno najbolj uveljavljeni in tudi za trajnostno certificiranje stavb (LEED, BREEAM…) uporabljani metodi, to je metodi performančnega ocenjevanja ASHRAE Standarda 90.1 iz Dodatka G, pri čemer se v njej obe stavbi imenujeta »predlagana« in »izhodiščna«. Ključno razliko med obema metodama predstavlja to, da se morajo pri »slovenski metodi« uporabljati glede na kategorijo stavbe ali cone po SIST ISO 18523-1 določene notranje obremenitve prostorov z osebami in tehnološko opremo[1], pri ASHRAE-jevi dejanska. Zato se v primeru »slovenske metode« ne računa potrebna energija za delovanje projektirane stavbe po projektni nalogi (PN), ampak neke druge, z notranjimi obremenitvami vnaprej predpisane stavbe. S tem pristopom se ne morejo iskati optimalne energijske rešitve dejansko projektirane stavbe, katere energijske potrebe in posledično izbrani sistemi izhajajo iz obremenitev projektiranih (tehnoloških) naprav in projektirane zasedenosti prostorov, zato dobljen rezultat posledično tudi ne odraža potrebne energije za običajno uporabo projektirane stavbe. Takšen pristop, to je z naprej privzetimi notranjimi obremenitvami, je po ASHRAE Standard 209-2018 predviden samo za začetna cikla energijskega modeliranja v fazi zasnove stavbe, ko se ocenjuje porazdelitev rabe energije po končnih porabnikih ter ocenjujejo njihove vršne potrebe (cikel 1) in / ali vrednotijo energijske izboljšave, vezane na obliko in arhitekturo stavbe (cikel 2). Vprašanje, ki se postavlja samo po sebi, zato je, zakaj je po metodi PURES sploh predpisana primerjava dveh stavb, obravnavane in referenčne, če so notranje obremenitve v obeh stavbah vnaprej določene. Ob tem izhodišču bi lahko bila potrebna energija stavbe za delovanje vnaprej omejena glede na njeno kategorijo oziroma namembnost samo z vrednostjo v kWh/(m2·a). Še posebej, ker so ravno to storili za »energetsko manj zahtevne stavbe«, to je tiste s površino med 50 in 500 m2, to celo brez delitve na kategorije. Poraba energije za restavracijo s hitro prehrano s kuhinjo ali maloprodajna trgovinica imata tako predpisano enako dovoljeno letno porabo energije.

Ker v UO MSS dvomimo v uporabnost nestacionarne (urne) metode PURES, nadalje tudi v izvedljivost ne samo zaradi v njem predpisane uporabe ARSO urnih vremenskih podatkov glede na razpoložljivo validirano programsko opremo, kot tudi v pravilnost predpisovanja tehnoloških obremenitev in postavitve enotne omejitve za vse »energetsko manj zahtevne stavbe«, še posebej zaradi zagotavljanja strokovnosti in ščitenja javnega interesa, ki nam jo nalagata ZAID in Statut IZS, predlagamo našim članom uporabo 41. člena GZ-1, za kar je v nadaljevanju prikazano izhodišče za njegovo uporabo.

Pred tem je ključno vedeti, da dokazovanje energijske performančnosti stavb dejansko pomeni izvajanje energijskega modeliranja stavb, zato morajo inženirji in arhitekti o tem najprej pridobiti potrebna znanja, ki jih »izdelovalci izkazov« na dosedanjih izobraževanjih / usposabljanjih v zvezi z uporabo metode PURES 2010 in / ali stacionarni metodi po PURES 2022 niso. Pomeni, ne glede na to, ali se bo projektant odločil uporabiti pri energijskem ocenjevanju projektirane stavbe metodo TSG po PURES 2022 ali metodo ASHRAE Dodatek G z uporabo 41. člena GZ-1 (neuporaba priporočene metode iz TSG), potrebuje najprej poznati energijsko modeliranje stavb. Zato smo se v UO MSS tudi odločili pripraviti izobraževanje združenja ASHRAE, to po potekalo 12. septembra 2023, katerega napovednik ste si že lahko prebrali na medmrežni strani IZS in v zadnji izdaji glasila NOVO. Kot tudi prevesti metodo performančnega ocenjevanja ASHRAE Dodatek G, katerega prevod je ravno v fazi recenzije. Pričakovano bo dokument pred poletjem na razpolago članom IZS. Vsekakor je za udeležence ASHRAE izobraževanja priporočljivo, da se z metodo vsaj v grobem seznanijo vnaprej. V nadaljevanju nameravamo v MSS pripraviti še usposabljanja za uporabo različne validirane programske opreme, za kar so z nekaterimi njihovimi predstavniki že stekla dogovarjanja.

Z namenom pridobitve presečnega stanja znanja med PI glede energijske performančnosti stavb, kot jo to poznajo uveljavljena pravila stroke, in posledično priprave potrebnih vsebin drugih jesenskih izobraževanj s področja energijskega modeliranja, je že objavljenih 33 tozadevnih strokovnih vprašanj, na katere ste vabljeni, da odgovorite do 14. maja in o čemer si lahko preberete TUKAJ.

V namen priprave ustreznih in znotraj stroke usklajenih pravil dokazovanja energijske performančnosti stavb po 41. členu GZ-1 je po sklepu 2/20.4.2023 UO MSS za 31. maj ob 15.30 v prostorih IZS sklican začetni sestanek, ti. zagon projekta, na katerega ste vabljeni vsi, ki želite pri tem sodelovati. Na njem bomo obravnavali gradivo v priponki, rezultate odgovorov na vprašalnik in odločili kako s tem projektom nadaljevati.

Priponka: DOKAZOVANJE ENERGIJSKE PERFORMANČNOSTI STAVB PO 41. ČLENU GZ-1 – IZHODIŠČE ZA OBRAVNAVO

Novico pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., CxA, BEMP

_______________________

[1] Pri uporabi poenostavljenega nestacionarnega modeliranja TSG v Tabeli 7.1.3 določa naslednje specifične toplotne tokove naprav: za gostinske stavbe 5,4 W/m2, za poslovne in uprave stavbe 12,6 W/m2, za stavbe za izobraževanje in raziskovalno delo 21,3 W/m2, za stavbe za zdravstveno oskrbo 3,5 W/m2 (ob delavnikih) oziroma 4,0 W/m2 (preko vikenda) in tako naprej. Prepoznate te vrednosti kot primerne?

Nazaj