Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRStrokovni nadzor in disciplinski postopki

Po ZAID je IZS dolžna opravljati strokovni nadzor nad delom pooblaščenih inženirjev, ki imajo aktiven poklicni naziv pooblaščeni inženir in opravljajo poklicne naloge pooblaščenega inženirja v Republiki Sloveniji.

 

ZAID določa, da IZS opravlja strokovni nadzor z namenom:

  • nadzora nad strokovnim delom pooblaščenih inženirjev; predvsem ali je inženirska storitev, ki obsega poklicne naloge iz 4. člena ZAID, opravljena kakovostno in v skladu s predpisi, standardi, pravili stroke in zborničnimi akti,

  • nadzora nad etičnim ravnanjem pooblaščenih inženirjev; predvsem preverjanja upoštevanja kodeksa,

  • svetovanja pooblaščenemu inženirju na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora.

 

Redni strokovni nadzor bo opravljala zbornica na podlagi letnega programa strokovnega nadzora. Člane, katerih delo bo pregledano v tekočem letu, bodo določile strokovne službe zbornice z naključnim računalniškim izborom. Pri opravljanju rednega nadzora se bo zbornica osredotočila na delo (projektna, gradbiščna in druga listinska dokumentacija, izvedba poklicnih nalog po zakonu itd.), ki ga je pooblaščeni inženir opravil v zadnjih treh letih pred pričetkom rednega nadzora.

Izredni strokovni nadzor opravi zbornica na pobudo organov zbornice ali na zahtevo ministrstva, pristojnega za graditev, v primeru suma kršitev dolžnosti članov.

Obnovitveni nadzor lahko izvede zbornica eno leto po opravljenem rednem ali izrednem nadzoru, pri katerem so bile ugotovljene nepravilnosti.

Strokovni nadzor bo izvajala nadzorna komisija v sestavi dveh članov. Strokovni nadzor se bo izvajal na sedežu zbornice ali na delovnem mestu (pisarna, gradbišče) nadzorovanega pooblaščenega inženirja v prisotnosti pooblaščenega inženirja. Lahko se bo izvedel tudi na objektu po zaključku gradnje, na terenu, kjer se izvajajo ali so izvedena geodetska dela, kot tudi na vplivnem območju objekta.

Nadzorovani pooblaščeni inženir ima pravico in dolžnost sodelovati s člani komisije, zagotoviti dostop v poslovne prostore, omogočiti pregled zahtevane dokumentacije in nemoteno delo nadzorne komisije.

Po opravljenem strokovnem nadzoru bo nadzorna komisija sestavila ugotovitveni zapisnik, ki bo vročen pooblaščenemu inženirju. Le ta ima pravico podati pripombe nanj. V primeru ugotovljenih sumov storitve disciplinske kršitve se bo ugotovitveni zapisnik posredoval disciplinskemu tožilcu zbornice.

 

Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev je objavljen tukaj.