Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Strokovni izpiti


Splošno o strokovnem izpitu

Strokovni izpit za pooblaščenega inženirja se opravlja na podlagi Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja.

Z izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklicnih nalog pooblaščenega inženirja s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit, in ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za opravljanje poklicnih nalog pooblaščenega inženirja s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit.

Informacije o izpitu

Kdaj je treba oddati prijavo na izpit?

Prijavnico na izpit z ustreznimi dokazili je treba posredovati najmanj 70 dni pred razpisanim izpitnim rokom.

Pogoji za pristop k strokovnemu izpitu

Ustrezna izobrazba

Pridobljena izobrazba po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom (mag. inž. – bolonjski študij) oz. izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe pridobljeni po študijskih programih druge stopnje (univ. dipl. inž.-predbolonjski študij in dipl. inž. - predbolonjski študij, slednji po pogojih 3. odstavka 58. člena ZAID samo do 18.11.2022) s področja inženirskih znanosti, zlasti s področja gradbeništva, strojništva, elektrotehnične stroke, tehnoloških strok, rudarstva, geologije, geotehnologije, geodezije ter prometnega inženirstva (8. člen ZAID),  s strokovnega področja, za katerega kandidat pridobiva poklicni naziv.

Pri ugotavljanju ustreznosti izobrazbe se bo v skladu s petim odstavkom 58. člena ZAID po 1.1.2022 začel uporabljati dokument z naslovom Ustrezna izobrazba za pooblaščenega inženirja s podrobno določitvijo zahtevanih kompetenc in znanj. Relevanten bo torej za diplomante, ki se bodo vpisali v študijski program leta 2022 ali kasneje. Soglasje k dokumentu je dal tudi Minister za okolje in prostor dne 12.2.2020.

Praktične izkušnje

Pridobljene praktične izkušnje iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov pod mentorstvom pooblaščenega inženirja v trajanju najmanj dveh let po pridobljeni izobrazbi (podpisano in žigosano potrdilo mentorja o pridobljenih praktičnih izkušnjah),

 • Praktične izkušnje pridobljene po 1.6.2018 potrdi mentor, ki mora imeti poklicni naziv pooblaščeni inženir, biti vpisan v imenik IZS brez mirovanja in imeti najmanj 5 let strokovnih izkušenj v poklicnem nazivu pooblaščeni inženir s strokovnega področja, za katerega kandidat pridobiva praktične izkušnje. Mentor spremlja, usmerja in nadzira delo kandidata za pooblaščenega inženirja. Pooblaščeni inženir je lahko mentor istočasno največ dvema kandidatoma, ki si pridobivata praktične izkušnje.
 • Praktične izkušnje pridobljene do 1.6.2018 po pravilih ZGO-1 veljajo neomejeno in se dokazujejo po pravilih ZGO-1, to je izjava projektivnega podjetja, iz katere mora biti razvidno, od kdaj do kdaj si je kandidat pridobival delovne izkušnje iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov in z navedbo pooblaščenih inženirjev (s strokovnega področja, za katerega kandidat pridobiva poklicni naziv), s katerimi je sodeloval. Za izjavo izdajatelj moralno in materialno odgovarja.
 • Kandidat, ki ima pridobljeno visoko strokovno izobrazbo po študijskih programih pred uveljavitvijo bolonjskega študija (dipl. inž. - predbolonjski študij)  lahko pristopi k strokovnemu izpitu do 18.11.2022, imeti pa mora pet let delovnih izkušenj iz gradbeno tehničnega projektiranja po pridobljeni izobrazbi.

Kandidat ne more hkrati pridobivati praktičnih izkušenj iz dveh ali več strokovnih področij opravljanja nalog pooblaščenega inženirja.

pdf
IZS Kompetencne platforme za PI final
USTREZNA IZOBRAZBA ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA S PODROBNO DOLOČITVIJO ZAHTEVANIH KOMPETENC IN ZNANJ

Priznanje dela strokovnega izpita

V skladu s tretjim odstavkom 10. člena ZAID se lahko posamezniku prizna ustrezni del strokovnega izpita, ki je vsebinsko enak opravljenemu strokovnemu izpitu v naziv ali drugemu strokovnemu izpitu.

 

Če je kandidat opravil izpit za vodjo del po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) in želi opraviti izpit za pooblaščenega inženirja, opravlja del strokovnega izpita v obsegu:

 • preveritev praktičnih izkušenj.

 

Če je kandidat že opravil izpit iz projektiranja s področja gradbeništva po Zakonu o graditvi objektov in želi opraviti izpit za pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva, opravlja del strokovnega izpita v obsegu:

 • varnost odvijanja prometa na prometni infrastrukturi,
 • področni predpisi in standardizacija na področju prometnega inženirstva ter osnove prometnega modeliranja,
 • preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela),
 • investicijski procesi in vodenje projektov (če tega izpita še ni opravil)

 

Če je kandidat že opravili izpit iz geodetskih storitve po ZgeoD-1, ni pa opravil izpita za odgovornega geodeta, in želi opraviti izpit za pooblaščenega inženirja s področja geodezije, opravlja del strokovnega izpita v obsegu:

 • predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema, 
 • investicijski procesi in vodenje projektov, 
 • področni predpisi in standardizacija na področju koordinatnega sistema in merskih tehnik,
 • področni predpisi in standardizacija na področju geodetskih evidenc.

 

Če je kandidat že opravil strokovni izpit za odgovornega geodeta pred 1.6.2018, ni pa opravil izpita za opravljanje geodetskih storitev, in želi pristopiti k izpitu za pooblaščenega inženirja s področja geodezije, opravlja del strokovnega izpita v obsegu: 

 • pri predmetu Predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema, splošnega upravnega postopka ter posebnega upravnega postopka na področju geodetske službe in evidentiranja nepremičnin, bo kandidat opravljal splošni upravni postopek ter posebni upravni postopek na področju geodetske službe in evidentiranja nepremičnin, 
 • investicijski procesi in vodenje projektov (če tega izpita še ni opravil).

Če je kandidat, že opravil izpit iz Splošnega upravnega postopka se mu ta del izpita prizna in opravljajo le posebni upravni postopek na področju geodetske službe in evidentiranja nepremičnin.

Prijavnice

Stroški strokovnega izpita

Višina stroškov za:

 • celotni izpit 850,00 EUR
 • delni izpit 550,00 EUR
 • popravni izpit 350,00 EUR
 • popravni izpit po ZGO-1 220,00 EUR.

Izpitni programi

 

Izpitni program obsega poznavanje naslednjih vsebin:

 

Gradbena stroka

pdf
SI PI predpisi s področja graditve objektov SPL
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA - splošni del
pdf
SI PI Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
SI PI področni predpisi in standardizacija SPL
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
pdf
G SI PI standardi
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
pdf
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov SPL
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
pdf
G SI PI varstvo
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – posebni del
pdf
Preveritev praktičnih izkušenj
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ

Strojna stroka

pdf
SI PI predpisi s področja graditve objektov SPL
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA - splošni del
pdf
SI PI Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
SI PI področni predpisi in standardizacija SPL
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
pdf
S SI PI standardi
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
pdf
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov SPL
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
pdf
S SI PI varstvo
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV – posebni del
pdf
Preveritev praktičnih izkušenj
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ

Elektro stroka

pdf
SI PI predpisi s področja graditve objektov SPL
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA - splošni del
pdf
SI PI Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
SI PI področni predpisi in standardizacija SPL
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
pdf
E SI PI standardi
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
pdf
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov SPL
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
pdf
E SI PI varstvo
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – posebni del
pdf
Preveritev praktičnih izkušenj
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ

Tehnološka stroka

pdf
SI PI predpisi s področja graditve objektov SPL
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA - splošni del
pdf
SI PI Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
SI PI področni predpisi in standardizacija SPL
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
pdf
MST Pos.del SI PI področni predpisi in standardizacija s področja gradit. V2
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
pdf
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov SPL
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
pdf
MST Pos.del SI PI varst. zdrav. in življ. ljudi ter varst. okolja pri gradit. objekt. V2
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – posebni del
pdf
Preveritev praktičnih izkušenj
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ

Požarna varnost

pdf
SI PI predpisi s področja graditve objektov SPL
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA - splošni del
pdf
SI PI Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
SI PI področni predpisi in standardizacija SPL
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
pdf
PV SI PI standardi
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
pdf
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov SPL
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
pdf
PV SI PI varstvo
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – posebni del
pdf
Preveritev praktičnih izkušenj
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ

Geodetska stroka

pdf
SI PI Geo predpisi s področja graditve objektov SPL GEODEZIJA
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA, SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA TER POSEBNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA NA PODROČJU GEODETSKE SLUŽBE IN EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN – splošni del
pdf
SI PI Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
Geo SI PI standardi geodetske evidence
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA NA PODROČJU GEODETSKIH EVIDENC
pdf
Geo SI PI standardi koordinatni sistem in merske tehnike
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA NA PODROČJU KOORDINATNEGA SISTEMA MERSKIH TEHNIK

Geotehnologija in rudarstvo

pdf
SI PI predpisi s področja graditve objektov SPL
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA - splošni del
pdf
SI PI Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
SI PI področni predpisi in standardizacija SPL
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
pdf
RG SI PI standardi
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
pdf
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov SPL
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
pdf
RG SI PI varstvo 1
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – posebni del
pdf
Preveritev praktičnih izkušenj
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ

Prometno inženirstvo

pdf
1 SI P Predpisi s področja prometnega inženirstva PROMETNO INŽENIRSTVO
PREDPISI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA TER RAZVOJA PROMETA IN PROMETNE INFRASTRUKTURE, GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI TER ZBORNIČNEGA SISTEMA
pdf
2 SI P Investicijski procesi in vodenje projektov PROMETNO INZENIRSTVO za vrste prometa
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV NA PROMETNI INFRASTRUKTURI
pdf
4 SI Področni predpisi in standardizacija na področju prometnega inženirstva terosnove prometnega modeliranja PO sklepu komisije
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA NA PODROČJU PROMETNEGA INŽENIRSTVA TER OSNOVE PROMETNEGA MODELIRANJA
pdf
3 SI P Varnost odvijanja prometa na prom infra november s pojasnili
VARNOST ODVIJANJA PROMETA NA PROMETNI INFRASTRUKTURI

Izpitni roki

Pripravljalni seminarji

Seminarje organizirajo po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije za posamezne stroke:

 

Gradbena stroka:

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov (ZDGITS),

Ljubljana, Karlovška cesta 3, tel. 01 524-02-00, fax: 01/524-01-99

Več v: Pripravljalni seminar

  

Strojna stroka:

Zveza strojnih inženirjev Slovenije,

Ljubljana, Karlovška 3, tel. 01 425 47 57

www.zveza-zsis.si

 

Elektro stroka:

Elektrotehniška zveza

Ljubljana, Stegne 7, tel. 01 511 30 00

Več v: Pripravljalni seminar

 

Geodetska stroka:

Več v: Pripravljalni seminar

 

Rudarstvo in geotehnologija:

Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov,

Ljubljana, Aškerčeva 12, tel. 01 470 46 10

Datum seminarja: 10.2.2020 do 14.2.2020

Več v: Pripravljalni seminar

 

Prometno inženirstvo:

Društvo inženirjev prometa Slovenije

Domžale, Dragomelj 116, tel. 041 626 488

Datum seminarja: 5.10.2020 do 9.10.2020

Več v: Pripravljalni seminar