Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRStrokovni izpiti


Splošno o strokovnem izpitu

Strokovni izpit za pooblaščenega inženirja se opravlja na podlagi Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja.

Z izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklicnih nalog pooblaščenega inženirja s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit, in ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za opravljanje poklicnih nalog pooblaščenega inženirja s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit.

Informacije o izpitu

Kdaj je treba oddati prijavo na izpit?

Priporočamo vam, da prijavnico na izpit z ustreznimi dokazili oddate približno 70 dni pred razpisanim izpitnim rokom.

Posameznik lahko namreč k strokovnemu izpitu pristopi le, če:

- je oddal popolno prijavo na strokovni izpit,

- prejel s strani strokovne službe račun o plačilu stroškov izpita in

- račun za strošek izpita poravnal najmanj 30 dni pred želenim razpisanim rokom (ne glede na valuto navedeno na računu).

Pogoji za pristop k strokovnemu izpitu

Izobrazba

Pridobljena izobrazba po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom (mag. inž. – bolonjski študij) oz. izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe pridobljeni po študijskih programih druge stopnje (univ. dipl. inž.-predbolonjski študij) s področja inženirskih znanosti, zlasti s področja gradbeništva, strojništva, elektrotehnične stroke, tehnoloških strok, rudarstva, geologije, geotehnologije, geodezije ter prometnega inženirstva (8. člen ZAID).

Pri ugotavljanju ustreznosti izobrazbe se bo v skladu z 8. členom in s petim odstavkom 58. člena ZAID po 1.1.2022 upošteval dokument z naslovom Ustrezna izobrazba za pooblaščenega inženirja s podrobno določitvijo zahtevanih kompetenc in znanj z izjemo tistih kandidatov, ki želijo pristopiti k strokovnemu izpitu za pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva. Za pooblaščene inženirje s področja prometnega inženirstva se dokument Ustrezna izobrazba za pooblaščenega inženirja s podrobno določitvijo zahtevanih kompetenc in znanj že uporablja. Soglasje k dokumentu je dal tudi Minister za okolje in prostor dne 12.2.2020.

Praktične izkušnje

Pridobljene praktične izkušnje iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov pod mentorstvom pooblaščenega inženirja v trajanju najmanj dveh let po pridobljeni izobrazbi (podpisano in žigosano potrdilo mentorja o pridobljenih praktičnem izkušnjah),

 • Praktične izkušnje pridobljene po 1.6.2018 potrdi mentor, ki mora imeti poklicni naziv pooblaščeni inženir, biti vpisan v imenik IZS brez mirovanja in imeti najmanj 5 let strokovnih izkušenj v poklicnem nazivu pooblaščeni inženir s strokovnega področja, za katerega kandidat pridobiva praktične izkušnje. Mentor spremlja, usmerja in nadzira delo kandidata za pooblaščenega inženirja. Pooblaščeni inženir je lahko mentor istočasno največ dvema kandidatoma, ki pridobivata praktične izkušnje.
 • Praktične izkušnje pridobljene do 1.6.2018 po pravilih ZGO-1 veljajo neomejeno in se izkažejo po pravilih ZGO-1, to je izjava projektivnega podjetja, iz katere mora biti vidno, od kdaj do kdaj kandidat pridobiva delovne izkušnje iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov in z navedbo pooblaščenih inženirjev (s strokovnega področja, za katerega kandidat pridobiva poklicni naziv), s katerimi je sodeloval. Za izdajo izdajatelj moralno in materialno odgovarja.

Kandidat ne more hkrati pridobivati praktičnih izkušenj iz dveh ali več strokovnih področij opravljanja nalog pooblaščenega inženirja.

pdf
USTREZNA IZOBRAZBA ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA S PODROBNO DOLOČITVIJO ZAHTEVANIH KOMPETENC IN ZNANJ
IZS Kompetencne platforme za PI 2023
USTREZNA IZOBRAZBA ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA S PODROBNO DOLOČITVIJO ZAHTEVANIH KOMPETENC IN ZNANJ

Priznanje dela strokovnega izpita

V skladu s tretjim odstavkom 10. člena ZAID se lahko posamezniku prizna ustrezni del strokovnega izpita, ki je vsebinsko enak opravljenemu strokovnemu izpitu v naziv ali drugemu strokovnemu izpitu.

 

Če je kandidat opravil izpit za vodjo del po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) in želi opraviti izpit za pooblaščenega inženirja, opravlja del strokovnega izpita v obsegu:

 • preveritev praktičnih izkušenj.

 

Če je kandidat že opravil izpit iz projektiranja s področja gradbeništva po Zakonu o graditvi objektov in želi opraviti izpit za pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva, opravlja del strokovnega izpita v obsegu:

 • varnost odvijanja prometa na prometni infrastrukturi,
 • področni predpisi in standardizacija na področju prometnega inženirstva ter osnove prometnega modeliranja,
 • preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela),
 • investicijski procesi in vodenje projektov (če tega izpita še ni opravil)

 

Če je kandidat že opravili izpit iz geodetskih storitve po ZgeoD-1, ni pa opravil izpita za odgovornega geodeta, in želi opraviti izpit za pooblaščenega inženirja s področja geodezije, opravlja del strokovnega izpita v obsegu:

 • predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema, 
 • investicijski procesi in vodenje projektov, 
 • področni predpisi in standardizacija na področju koordinatnega sistema in merskih tehnik,
 • področni predpisi in standardizacija na področju geodetskih evidenc.

 

Če je kandidat že opravil strokovni izpit za odgovornega geodeta pred 1.6.2018, ni pa opravil izpita za opravljanje geodetskih storitev, in želi pristopiti k izpitu za pooblaščenega inženirja s področja geodezije, opravlja del strokovnega izpita v obsegu: 

 • pri predmetu Predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema, splošnega upravnega postopka ter posebnega upravnega postopka na področju geodetske službe in evidentiranja nepremičnin, bo kandidat opravljal splošni upravni postopek ter posebni upravni postopek na področju geodetske službe in evidentiranja nepremičnin, 
 • investicijski procesi in vodenje projektov (če tega izpita še ni opravil).

Če je kandidat, že opravil izpit iz Splošnega upravnega postopka se mu ta del izpita prizna in opravljajo le posebni upravni postopek na področju geodetske službe in evidentiranja nepremičnin.

Iz česa vse je sestavljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja?

Strokovni izpit za pooblaščenega inženirja je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.

Splošni del strokovnega izpita za pooblaščenega inženirja s strokovnega področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti ter  geotehnologije in rudarstvo obsega naslednje predmete:

 • predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema ter osnov varstva okolja in splošnega upravnega postopka,
 • investicijski procesi in vodenje projektov.

Posebni del strokovnega izpita pa obsega naslednje predmete: 

 • preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga),
 • varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objekta,
 • področni predpisi in standardizacija s področja graditve objektov.

 

Splošni del strokovnega izpita pooblaščenega inženirje s področja geodezije obsega naslednje predmete:

 • predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema, splošnega upravnega postopka ter posebnega upravnega postopka na področju evidentiranja nepremičnin,
 • investicijski procesi in vodenje projektov.

Posebni del strokovnega izpita pa obsega naslednje predmete:

 • preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga),
 • področni predpisi in standardizacija na področju koordinatnega sistema in merskih tehnik,
 • področni predpisi in standardizacija na področju geodetskih evidenc.

 

Splošni del strokovnega izpita za pooblaščene inženirje s področja prometnega inženirstva obsega naslednje predmete:

 • predpisi s področja prometnega inženirstva, graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti ter zborničnega sistema, 
 • investicijski procesi in vodenje projektov prometne infrastrukture.

Posebni del strokovnega izpita pa obsega naslednje predmete:

 • preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga), 
 • varnost odvijanja prometa na prometni infrastrukturi, 
 • področni predpisi in standardizacija na področju prometnega inženirstva ter osnove prometnega modeliranja.

So zagovori posameznih predmetov ustni ali pisni?

Zagovori posameznih predmetov so ustni.

Pri predmetu preveritev praktičnih izkušenj se izjemoma piše naloga doma, če kandidat ne more predložiti referenčnih del zaradi vojaških, državnih ali poslovnih skrivnosti.

Se vsi zagovori posameznih predmetov izvedejo na isti dan?

Praviloma se zagovori predmetov izvedejo v istem dnevu. Če izpit poteka na daljavo, lahko potekajo zagovori predmetov dva dni in sicer en dan zagovor predmeta preveritev praktičnih izkušenj, drug dan pa zagovori ostalih predmetov.

Vrstni red zagovorov posameznih predmetov je poljuben; določijo ga strokovne službe, ko pripravljajo razpored izpitov, pri čemer mora kandidat najprej zagovarjati predmet preveritev praktičnih izkušenj.

Kdo ocenjuje kandidata pri posameznem predmetu?

Kandidata pri posameznem predmetu ocenjuje izpraševalec.

Seznam izpraševalcev je potrjen s strani upravnega odbora IZS. Predsednik izpitne komisije določi izpraševalce za posamezen izpit.

Kdaj in na kakšen način kandidat izve rezultat opravljanja zagovora pri posameznem predmetu?

Izpraševalec kandidatu takoj po zaključenem izpraševanju pove, ali je zagovor pri posameznem izpitu opravil ali ne.

Kaj se zgodi, če kandidat ne opravi enega ali več zagovorov oziroma opravi samo enega ali več, ne pa vseh?

Kandidat ponavlja izpit v celoti, če:

 • ne opravi uspešno zagovora predmeta preveritev praktičnih izkušenj 
 • ne opravi zagovora treh predmetov.

Če kandidat uspešno opravi predmet preveritev praktičnih izkušenj in vsaj še dva predmeta, lahko ostale predmete, ki jih ni opravil, ponavlja. Popravni izpit lahko kandidat opravlja največ dvakrat. Popravni izpit mora kandidat opraviti najpozneje v dveh letih od dneva, ko prvič ni opravil celotnega izpita, sicer še šteje, da izpita ni opravil.

V kolikšnem času po opravljenem strokovnem izpitu kandidat dobi žig in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev?

Opravljen izpit ne pomeni avtomatskega vpisa v imenik. Kandidat mora oddati vlogo za vpis v imenik.

Vloga za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev je tukaj.

Kandidat je vpisan v imenik najpozneje v roku enega meseca po oddaji popolne vloge za vpis. 2010.

Prijavnice

Stroški strokovnega izpita

Višina stroškov za:

 • celotni izpit 1.040,00 EUR
 • delni izpit 670,00 EUR
 • popravni izpit 425,00 EUR

Izpitni programi

 

Izpitni program obsega poznavanje naslednjih vsebin:

 

Gradbena stroka

pdf
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA
SI PI predpisi s področja graditve objektov SPL
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA
pdf
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
SI PI Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
SI PI področni predpisi in standardizacija SPL
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
SI PI področni predpisi in standardizacija posebni del
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov SPL
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – posebni del
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov posebni del
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – posebni del
pdf
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ - POOBLAŠČENI INŽENIRJI
Preveritev praktičnih izkušenj pooblaščeni inženirji
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ - POOBLAŠČENI INŽENIRJI

Strojna stroka

pdf
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA
SI PI predpisi s področja graditve objektov SPL
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA
pdf
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
SI PI Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
SI PI področni predpisi in standardizacija SPL
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
SI PI področni predpisi in standardizacija posebni del
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov SPL
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov posebni del
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
pdf
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ - POOBLAŠČENI INŽENIRJI
Preveritev praktičnih izkušenj pooblaščeni inženirji
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ - POOBLAŠČENI INŽENIRJI

Elektro stroka

pdf
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA
SI PI predpisi s področja graditve objektov SPL
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA
pdf
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
SI PI Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
SI PI področni predpisi in standardizacija SPL
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
SI PI področni predpisi in standardizacija posebni del
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov SPL
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – posebni del
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov posebni del
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – posebni del
pdf
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ - POOBLAŠČENI INŽENIRJI
Preveritev praktičnih izkušenj pooblaščeni inženirji
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ - POOBLAŠČENI INŽENIRJI

Tehnološka stroka

pdf
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA
SI PI predpisi s področja graditve objektov SPL
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA
pdf
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
SI PI Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
SI PI področni predpisi in standardizacija SPL
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
SI PI področni predpisi in standardizacija posebni del
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov SPL
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – posebni del
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov posebni del
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – posebni del
pdf
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ - POOBLAŠČENI INŽENIRJI
Preveritev praktičnih izkušenj pooblaščeni inženirji
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ - POOBLAŠČENI INŽENIRJI

Požarna varnost

pdf
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA
SI PI predpisi s področja graditve objektov SPL
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA
pdf
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
SI PI Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
SI PI področni predpisi in standardizacija SPL
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
SI PI področni predpisi in standardizacija posebni del
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov SPL
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – posebni del
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov posebni del
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – posebni del
pdf
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ - POOBLAŠČENI INŽENIRJI
Preveritev praktičnih izkušenj pooblaščeni inženirji
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ - POOBLAŠČENI INŽENIRJI

Geodetska stroka

pdf
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA, SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA TER POSEBNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA NA PODROČJU GEODETSKE SLUŽBE IN EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN – splošni del
SI PI GEO Področja graditve objektov, urejanja prostora....
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA, SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA TER POSEBNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA NA PODROČJU GEODETSKE SLUŽBE IN EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN – splošni del
pdf
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
SI PI GEO Investicijski procesi in vodenje projektov
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA NA PODROČJU GEODETSKIH EVIDENC
SI PI GEO Področni predpisi in standardizacija na področju geodetskih evidenc
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA NA PODROČJU GEODETSKIH EVIDENC
pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA NA PODROČJU KOORDINATNEGA SISTEMA MERSKIH TEHNIK
SI PI GEO Standardi koordinatni sistem in merske tehnike
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA NA PODROČJU KOORDINATNEGA SISTEMA MERSKIH TEHNIK

Geotehnologija in rudarstvo

pdf
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA
SI PI predpisi s področja graditve objektov SPL
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA
pdf
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
SI PI Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
SI PI področni predpisi in standardizacija SPL
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – splošni del
pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
SI PI področni predpisi in standardizacija posebni del
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV – posebni del
pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov SPL
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – splošni del
pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – posebni del
SI PI varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov posebni del
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTA – posebni del
pdf
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ - POOBLAŠČENI INŽENIRJI
Preveritev praktičnih izkušenj pooblaščeni inženirji
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ - POOBLAŠČENI INŽENIRJI

Prometno inženirstvo

pdf
PREDPISI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA, GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI TER ZBORNIČNEGA SISTEMA
Predpisi s področja prometnega inženirstva, graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske...
PREDPISI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA, GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI TER ZBORNIČNEGA SISTEMA
pdf
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV PROMETNE INFRASTRUKTURE
Investicijski procesi in vodenje projektov prometne infrastrukture
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV PROMETNE INFRASTRUKTURE
pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA NA PODROČJU PROMETNEGA INŽENIRSTVA TER OSNOVE PROMETNEGA MODELIRANJA
Področni predpisi in standardizacija na področju prometnega inženirstva ter osnove prometnega modeliranja
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA NA PODROČJU PROMETNEGA INŽENIRSTVA TER OSNOVE PROMETNEGA MODELIRANJA
pdf
VARNOST ODVIJANJA PROMETA NA PROMETNI INFRASTRUKTURI
Varnost odvijanja prometa na prometni infrastrukturi
VARNOST ODVIJANJA PROMETA NA PROMETNI INFRASTRUKTURI

Izpitni roki

Pripravljalni seminarji

Seminarje organiziramo po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije za posamezne stroke:

 

Gradbena stroka:

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov (ZDGITS),

Ljubljana, Karlovška cesta 3, tel. 01 524-02-00, faksi: 01/524-01-99

Več v: Seminar

 

Strojna stroka:

Zveza strojnih inženirjev Slovenije,

Ljubljana, Karlovška 3, tel. 01 425 47 57

www.zveza-zsis.si

 

Elektro stroka:

Elektrotehniška zveza Slovenije

Ljubljana, Stegne 7, tel. 01 511 30 00

Več v: Seminar

 

Geodetska stroka:

Več v: Seminar

 

Rudarstvo in geotehnologija:

Pripravljalni seminar za opravljanje strokovnega izpita za pooblaščenega inženirja in vodjo del na področju rudarske in geotehnološke stroke organizira: Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov SRDIT

Aškerčeva 12, Ljubljana, tel. 041/791 752

Kontakt: nives.vukic@gmail.com

Seminar

Prijavnica

 

Prometno inženirstvo:

Društvo inženirjev prometa Slovenije

Domžale, Dragomelj 116, tel. 041 262 488

Datumi seminarjev:

22. 1. 2024 do 26. 1. 2024

30. 9. 2024 do 4. 10. 2024

Več na povezavi: https://dips.si/pripravljalna-seminarja-za-strokovne-izpite-za-prometno-inzenirstvo-v-letu-2024/

Seminar