Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Strokovni izpiti


Splošno o strokovnem izpitu

Strokovni izpit za pooblaščenega inženirja se opravlja na podlagi Gradbenega zakona (v nadaljevanju GZ), Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja.

Z izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklica vodje del s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit, in ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za zagotavljanje izvajanja nalog vodje del s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit.

Informacije o izpitu

Kdaj je treba oddati prijavo na izpit?

Prijavnico na izpit z ustreznimi dokazili je treba posredovati najmanj 70 dni pred razpisanim izpitnim rokom.

Pogoji za pristop k strokovnemu izpitu

Ustrezna izobrazba

Pridobljena izobrazba po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oz. izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe pridobljeni po študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov.

Praktične izkušnje

Najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj.

Za potrjene delovne izkušnje se šteje izjava izvajalskega podjetja, iz katere mora biti razvidno, od kdaj do kdaj si je kandidat pridobival delovne izkušnje na področju izvajanja gradenj in z navedbo vodij del (s strokovnega področja, za katerega kandidat pridobiva poklicni naziv), s katerimi je v tem času sodeloval. Za izjavo izdajatelj moralno in materialno odgovarja.

 

Prijavnice

Stroški strokovnega izpita

Višina stroškov za:

  • celotni izpit 850,00 EUR
  • delni izpit 550,00 EUR
  • popravni izpit 350,00 EUR
  • popravni izpit po ZGO-1 220,00 EUR.

Izpitni programi

Izpitni program obsega poznavanje naslednjih vsebin:

 

Gradbena stroka

pdf
SI-VD-predpisi s področja graditve objektov-SPL-popr. 24.10.2018.pdf
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA - splošni del
pdf
SI-VD-Investicijski procesi in vodenje projektov-SPL.pdf
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
SI-VD-področni predpisi in standardizacija-SPL.pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - splošni del
pdf
G-SI-VD-standardi.pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - posebni del
pdf
SI-VD-varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov-SPL.pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - splošni del
pdf
G-SI-VD-varstvo.pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - posebni del
pdf
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ - vodja del.pdf
PREVERITEV PRAKTINIH IZKUŠENJ

Strojna stroka

pdf
SI-VD-predpisi s področja graditve objektov-SPL-popr. 24.10.2018.pdf
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA - splošni del
pdf
SI-VD-Investicijski procesi in vodenje projektov-SPL.pdf
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
SI-VD-področni predpisi in standardizacija-SPL.pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - splošni del
pdf
S-SI-VD-standardizacija.pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - posebni del
pdf
SI-VD-varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov-SPL.pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - splošni del
pdf
S-SI-VD-varstvo.pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - posebni del
pdf
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ - vodja del.pdf
PREVERITEV PRAKTINIH IZKUŠENJ

Elektro stroka

pdf
SI-VD-predpisi s področja graditve objektov-SPL-popr. 24.10.2018.pdf
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA - splošni del
pdf
SI-VD-Investicijski procesi in vodenje projektov-SPL.pdf
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
SI-VD-področni predpisi in standardizacija-SPL.pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - splošni del
pdf
E-SI-VD-standardi.pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - posebni del
pdf
SI-VD-varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov-SPL.pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - splošni del
pdf
E-SI-VD-varstvo.pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - posebni del
pdf
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ - vodja del.pdf
PREVERITEV PRAKTINIH IZKUŠENJ

Tehnološka stroka

pdf
SI-VD-predpisi s področja graditve objektov-SPL-popr. 24.10.2018.pdf
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA - splošni del
pdf
SI-VD-Investicijski procesi in vodenje projektov-SPL.pdf
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
SI-VD-področni predpisi in standardizacija-SPL.pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - splošni del
pdf
MST_Pos.del SI-VD-področni predpisi in standardizacija s področja graditve objektov_V2.pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - posebni del
pdf
SI-VD-varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov-SPL.pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - splošni del
pdf
MST_Pos.del SI-VD-varst. zdrav. in življ. ljudi ter varst. okolja pri gradit. objekt_V2.pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - posebni del
pdf
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ - vodja del.pdf
PREVERITEV PRAKTINIH IZKUŠENJ

Geotehnologija in rudarstvo

pdf
SI-VD-predpisi s področja graditve objektov-SPL-popr. 24.10.2018.pdf
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA - splošni del
pdf
SI-VD-Investicijski procesi in vodenje projektov-SPL.pdf
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
SI-VD-področni predpisi in standardizacija-SPL.pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - splošni del
pdf
RG-SI-VD-standardi.pdf
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - posebni del
pdf
SI-VD-varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov-SPL.pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - splošni del
pdf
RG-SI-VD-varstvo.pdf
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - posebni del
pdf
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ - vodja del.pdf
PREVERITEV PRAKTINIH IZKUŠENJ

Izpitni roki

Pripravljalni seminarji

Seminarje, organizirajo po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije za posamezne stroke:

 

Gradbena stroka:

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov (ZDGITS),

Ljubljana, Karlovška cesta 3, tel. 01 524-02-00, fax: 01/524-01-99

Več v: Pripravljalni seminar

  

Strojna stroka:

Zveza strojnih inženirjev Slovenije,

Ljubljana, Karlovška 3, tel. 01 425 47 57

www.zveza-zsis.si

 

Elektro stroka:

Elektrotehniška zveza

Ljubljana, Stegne 7, tel. 01 511 30 00

Več v: Pripravljalni seminar

 

Rudarstvo in geotehnologija:

Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov,

Ljubljana, Aškerčeva 12, tel. 01 470 46 10

Datum seminarja: 10.2.2020 do 14.2.2020

Več v: Pripravljalni seminar