Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Strokovni izpiti


Splošno o strokovnem izpitu

Strokovni izpit za vodjo del se opravlja na podlagi Gradbenega zakona (v nadaljevanju GZ), Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja.

Z izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklica vodje del s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit, in ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za zagotavljanje izvajanja nalog vodje del s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit.

Informacije o izpitu

Kdaj je treba oddati prijavo na izpit?

Priporočamo vam, da prijavnico na izpit z ustreznimi dokazili oddate približno 70 dni pred razpisanim izpitnim rokom.

Posameznik lahko namreč k strokovnemu izpitu pristopi le, če:

- je oddal popolno prijavo na strokovni izpit,

- prejel s strani strokovne službe račun o plačilu stroškov izpita in

- račun za strošek izpita poravnal najmanj 30 dni pred želenim razpisanim rokom (ne glede na valuto navedeno na računu).

Pogoji za pristop k strokovnemu izpitu

Ustrezna izobrazba

Pridobljena izobrazba po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oz. izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe pridobljeni po študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov.

Praktične izkušnje

Najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj.

Za potrjene delovne izkušnje se šteje izjava izvajalskega podjetja, iz katere mora biti razvidno, od kdaj do kdaj si je kandidat pridobival delovne izkušnje na področju izvajanja gradenj in z navedbo vodij del (s strokovnega področja, za katerega kandidat pridobiva poklicni naziv), s katerimi je v tem času sodeloval. Za izjavo izdajatelj moralno in materialno odgovarja.

 

Iz česa vse je sestavljen strokovni izpit za vodjo del?

Splošni del izpita za vodjo del s strokovnega področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, ter  geotehnologije in rudarstvo obsega naslednje predmete:

 • predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema ter osnov varstva okolja in splošnega upravnega postopka,
 • investicijski procesi in vodenje projektov.

Posebni del strokovnega izpita pa naslednje predmete: 

 • preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga),
 • varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objekta,
 • področni predpisi in standardizacija s področja graditve objektov.

So zagovori posameznih predmetov ustni ali pisni?

Zagovori posameznih predmetov so ustni.

Pri predmetu preveritev praktičnih izkušenj se izjemoma piše naloga doma, če kandidat ne more predložiti referenčnih del zaradi vojaških, državnih ali poslovnih skrivnosti.

Se vsi zagovori posameznih predmetov izvedejo na isti dan?

Praviloma se zagovori predmetov izvedejo v istem dnevu. Če izpit poteka na daljavo, lahko potekajo zagovori predmetov dva dni in sicer en dan zagovor predmeta preveritev praktičnih izkušenj, drug dan pa zagovori ostalih predmetov.

Vrstni red zagovorov posameznih predmetov je poljuben; določijo ga strokovne službe, ko pripravljajo razpored izpitov, pri čemer mora kandidat najprej zagovarjati predmet preveritev praktičnih izkušenj.

Kdo ocenjuje kandidata pri posameznem predmetu?

Kandidata pri posameznem predmetu ocenjuje izpraševalec.

Seznam izpraševalcev je potrjen s strani upravnega odbora IZS. Predsednik izpitne komisije določi izpraševalce za posamezen izpit.

Kdaj in na kakšen način kandidat izve rezultat opravljanja zagovora pri posameznem predmetu?

Izpraševalec kandidatu takoj po zaključenem izpraševanju pove, ali je zagovor pri posameznem izpitu opravil ali ne.

Kaj se zgodi, če kandidat ne opravi enega ali več zagovorov oziroma opravi samo enega ali več, ne pa vseh?

Kandidat ponavlja izpit v celoti, če:

 • ne opravi uspešno zagovora predmeta preveritev praktičnih izkušenj 
 • ne opravi zagovora treh predmetov.

Če kandidat uspešno opravi predmet preveritev praktičnih izkušenj in vsaj še dva predmeta, lahko ostale predmete, ki jih ni opravil, ponavlja. Popravni izpit lahko kandidat opravlja največ dvakrat. Popravni izpit mora kandidat opraviti najpozneje v dveh letih od dneva, ko prvič ni opravil celotnega izpita, sicer še šteje, da izpita ni opravil.

V kolikšnem času po opravljenem strokovnem izpitu kandidat dobi žig in je vpisan v imenik vodij del?

Opravljen izpit ne pomeni avtomatskega vpisa v imenik. Kandidat mora oddati vlogo za vpis v imenik.

Vloga za vpis v imenik vodij del je objavljena tukaj.

Kandidat je vpisan v imenik najpozneje v roku enega meseca po oddaji popolne vloge za vpis. Praviloma je rok krajši, saj se vpisi izvajajo tedensko.

Prijavnice

Stroški strokovnega izpita

Višina stroškov za:

 • celotni izpit 850,00 EUR
 • delni izpit 550,00 EUR
 • popravni izpit 350,00 EUR
 • popravni izpit po ZGO-1 220,00 EUR.

Izpitni programi

Izpitni program obsega poznavanje naslednjih vsebin:

 

Gradbena stroka

pdf
SI VD predpisi s področja graditve objektov SPL popr. 24.10.2018
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA - splošni del
pdf
SI VD Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
SI VD podrocni predpisi in standardizacija SPL
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - splošni del
pdf
G SI VD standardi
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - posebni del
pdf
SI VD varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov SPL
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - splošni del
pdf
G SI VD varstvo
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - posebni del
pdf
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ vodja del
PREVERITEV PRAKTINIH IZKUŠENJ

Strojna stroka

pdf
SI VD predpisi s področja graditve objektov SPL popr. 24.10.2018
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA - splošni del
pdf
SI VD Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
SI VD podrocni predpisi in standardizacija SPL
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - splošni del
pdf
S SI VD standardizacija
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - posebni del
pdf
SI VD varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov SPL
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - splošni del
pdf
S SI VD varstvo
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - posebni del
pdf
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ vodja del
PREVERITEV PRAKTINIH IZKUŠENJ

Elektro stroka

pdf
SI VD predpisi s področja graditve objektov SPL popr. 24.10.2018
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA - splošni del
pdf
SI VD Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
SI VD podrocni predpisi in standardizacija SPL
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - splošni del
pdf
E SI VD standardi
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - posebni del
pdf
SI VD varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov SPL
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - splošni del
pdf
E SI VD varstvo
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - posebni del
pdf
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ vodja del
PREVERITEV PRAKTINIH IZKUŠENJ

Tehnološka stroka

pdf
SI VD predpisi s področja graditve objektov SPL popr. 24.10.2018
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA - splošni del
pdf
SI VD Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
SI VD podrocni predpisi in standardizacija SPL
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - splošni del
pdf
MST Pos.del SI VD področni predpisi in standardizacija s področja graditve objektov V2
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - posebni del
pdf
SI VD varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov SPL
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - splošni del
pdf
MST Pos.del SI VD varst. zdrav. in življ. ljudi ter varst. okolja pri gradit. objekt V2
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - posebni del
pdf
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ vodja del
PREVERITEV PRAKTINIH IZKUŠENJ

Geotehnologija in rudarstvo

pdf
SI VD predpisi s področja graditve objektov SPL popr. 24.10.2018
PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV, UREJANJA PROSTORA, ARHITEKTURNE IN INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, ZBORNIČNEGA SISTEMA TER OSNOV VARSTVA OKOLJA IN SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA - splošni del
pdf
SI VD Investicijski procesi in vodenje projektov SPL
INVESTICIJSKI PROCESI IN VODENJE PROJEKTOV - splošni del
pdf
SI VD podrocni predpisi in standardizacija SPL
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - splošni del
pdf
RG SI VD standardi
PODROČNI PREDPISI IN STANDARDIZACIJA S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV - posebni del
pdf
SI VD varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov SPL
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - splošni del
pdf
RG SI VD varstvo
VARSTVO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI TER VARSTVO OKOLJA PRI GRADITVI OBJEKTOV - posebni del
pdf
PREVERITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ vodja del
PREVERITEV PRAKTINIH IZKUŠENJ

Izpitni roki

Pripravljalni seminarji

Seminarje, organizirajo po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije za posamezne stroke:

 

Gradbena stroka:

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov (ZDGITS),

Ljubljana, Karlovška cesta 3, tel. 01 524-02-00, fax: 01/524-01-99

Več v: Pripravljalni seminarji

Strojna stroka:

Zveza strojnih inženirjev Slovenije,

Ljubljana, Karlovška 3, tel. 01 425 47 57

www.zveza-zsis.si

 

Elektro stroka:

Elektrotehniška zveza

Ljubljana, Stegne 7, tel. 01 511 30 00

Več v: Pripravljalni seminar

 

Rudarstvo in geotehnologija:

Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov,

Ljubljana, Aškerčeva 12, tel. 01 470 46 10

Datum seminarja: 10.2.2020 do 14.2.2020

Več v: Pripravljalni seminar