Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRSPOZNAJTE ZBORNICO


Častni člani IZS

2017

 • dr. PRIMOŽ GSPAN, univ.dipl.fiz.
 • dr. BRANKO ZADNIK, univ.dipl.inž.grad.
 • JOŽEF STUDENČNIK, univ.dipl.inž. metal. in mater., spec. za menedž.
 • prof.dr. BALDOMIR ZAJC, univ.dipl.inž.el.

2015

 • IVAN IVETA, univ.dipl.inž.el.

2013

 • ANDREJ POVŠIČ, univ.dipl.inž.str.
 • mag. BORIS ŽITNIK, univ.dipl.inž.el.
 • LJUBO DUŠANOV STJEPČEVIĆ, dipl.inž.arh.

2011

 • GORAZD HUMAR, univ. dipl. inž. grad.

2010

 • BOGDAN DRINOVEC, univ. dipl. inž. grad.
 • MITJA VIDMAR, univ. dipl. inž. el.
 • JOŽE SOVINC, univ. dipl. inž. str.

2008

 • ROMAN LEBAR, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
 • ŽELJKO BLAŽEKA, univ. dipl. inž. grad.

2006

 • ALOJZIJ KALAN, univ. dipl. inž. str.
 • dr. MIRKO OREŠKOVIĆ, univ. dipl. inž. grad.

2005

 • dr. JANEZ DUHOVNIK, univ. dipl. inž. grad.
 • mag. VEKOSLAV KOROŠEC, univ. dipl. inž. el.

2004

 • DANIJEL ALEKSANDER PODPEČAN, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
 • dr. JANEZ REFLAK, univ. dipl. inž. grad.
 • FRANC AVŠIČ, univ. dipl. inž. grad.

2003

 • dr. JANEZ HROVATIN, univ. dipl. inž. el.
 • mag. DUŠAN BLAGANJE, univ. dipl. inž. arh.
 • dr. UROŠ BAJŽELJ, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol.

2002

 • FRANC PEČOVNIK, univ. dipl. inž. str.
 • mag. JANEZ LAJOVIC, univ. dipl. inž. arh.
 • GORAZD PUST, univ. dipl. inž. grad.
 • KARL KLING, prof., dipl. inž.

 

Nagrajenci IZS za življenjsko delo

2017

 • FRANC PEČOVNIK, univ.dipl.inž.str.
  • za njegov prispevek na področju graditve objektov, za njegov prispevek pri razvoju, načrtovanju in gradnji zahtevnih tehnoloških objektov v Sloveniji
 • doc.dr. JANEZ REFLAK, univ.dipl.inž.grad.
  • za njegov prispevek na področju graditve objektov, za njegov znanstveni in strokovni razvoj gradbene stroke v Sloveniji ter razvoj potresnega inženirstva v mednarodnem okolju

2015

 • JANEZ GORIŠEK, univ.dipl.inž.grad.
  • za njegov prispevek na področju načrtovanja in gradnje smučarskih skakalnih in letalnic
 • dr. JOŽE TRIGLAV - JOC, univ.dipl.inž.geod.
  • za njegov prispevek k prepoznavnosti geodezije, za dosežke pri raziskovalnih in razvojnih projektih, za mednarodno uveljavitev slovenske geodetske stroke, za razumno in praktično reševanje strokovnih problemov ter neomajno strokovno etičnost
 • DANIJEL MAGAJNE, univ.dipl.inž.grad.
  • za njegov prispevek pri gradnji in sanaciji mostov in brvi ter sanacij hiš in zemeljskih

2013

 • akademik prof. dr. PETER FAJFAR, univ. dipl. inž. grad.
  • delovanje in njegov prispevek na področju potresnega inženirstva

2011

 • prof.dr. MARKO BREZNIK, univ. dipl. inž. grad. in geol.
  • delovanje na področju hidrologije in hidrogeologije
 • prof.dr. MITJA RISMAL, univ. dipl. inž. grad.
  • delovanje na področju zdravstvene hidrotehnike in okoljskega inženirstva
 • prof.dr. FRANCI KRŽIČ, univ. dipl. inž. grad.
  • delovanje na področju jeklenih in sovprežnih konstrukcij

2010

 • dr. BOJAN MAJES, univ. dipl. inž. grad.
  • delovanje na področju geotehnike, gradnje avtocestnega omrežja in sanacije velikih plazov v Republiki Sloveniji
 • dr. MIHA TOMAŽEVIČ, univ. dipl. inž. grad.
  • delovanje na področju potresno varne gradnje zidanih objektov
 • MITJA NOVAK, univ. dipl. inž. el.
  • delovanje na področju graditve objektov in sicer projektiranju visokonapetostnih stikališč in transformatorskih postaj

2008

 • dr. MILENKO PRŽULJ, univ. dipl. inž. grad.
  • izvajanje programa izgradnje avtocest
 • IVAN LEBAN, univ. dipl. inž. el.
  • projektiranje in tehnično svetovanje v energetiki

2007

 • JOŽEF KLENOVŠEK, univ. dipl. inž. grad.
  • načrtovanje in izgradnja mostov
 • FRANC KUHAR, univ. dipl. inž. str.
  • izraba geotermalne energije
 • GABRIEL NIKOLAJ HEGEDÜŠ, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
  • načrtovanje in izgradnja čistilnih naprav

2005

 • dr. JANEZ ŽMAVC, univ. dipl. inž. grad.
  • razvoj slovenske cestne in prometne stroke
 • JANEZ SVETLIČ, univ. dipl. inž. grad.
  • projektiranje termoenergetskih in industrijskih objektov
 • mag. PETER VOGRIČ, univ. dipl. inž. str.
  • projektiranje strojno tehnoloških sistemov
 • MITJA ŠTURM, univ. dipl. inž. str.
  • projektiranje strojne opreme za prenovo hidroelektrarn na Dravi

2004

 • METOD DI BATISTA, univ. dipl. inž. grad.
  • gradnja cest in izvajanje Nacionalnega programa izgradnje avtocest
 • JOŽE MIKOLJ, univ. dipl. inž. grad.
  • projektiranje nizkih gradenj
 • MARIJAN JENKO, univ. dipl. inž. geod.
  • delo na področju geodetske dejavnosti

2003

 • ANTON MARINKO, univ. dipl. inž. grad.
  • gradnja predorov v Sloveniji in tujini
 • JANEZ KERN, univ. dipl. inž. el.
  • izgradnja elektroenergetskega omrežja v Sloveniji
 • TOMAŽ BANOVEC, univ. dipl. inž. geod.
  • delo na področju geodetske dejavnosti

2002

 • MIHA REMEC, univ. dipl. inž. grad.
  • optimalne konstrukcijske rešitve in inovativen pristop pri reševanju najtežjih inženirskih problemov
 • MIKLAVŽ KRŽAN, univ. dipl. inž. str.
  • projektiranje omrežja za daljinsko ogrevanje mesta Ljubljane ter dolgoletno delo kot vodilni projektant instalacij in energetskih sistemov

 

 

Nagrajenci IZS za več inženirskih dosežkov v določenem časovnem obdobju

2017

 • MARJAN PIPENBAHER, univ. dipl. inž. grad.
  • za projektiranje zahtevnih cestnih in železniških premostitvenih objektov v tujini – v Izraelu, Turčiji, na Hrvaškem.
 • MIRKO VERONEK, inž.gradb.
  • za izvedbo objektov s področja vodarstva ter organizacijo in izvedbo vodarskih intervencijskih in sanacijskih del v izjemno težkih pogojih dela

2013

 • mag. MIRAN LOZEJ, univ. dipl. inž. grad.
  • za projektiranje jeklenih in armiranobetonskih inženirskih objektov na železnicah in cestah ter objektih visoke gradnje
 • GORAZD STRNIŠA, univ. dipl. inž. grad.
  • za delovanje na področju geomehanike, globokega temeljenja, dinamičnih meritev in analiziranja pilotov

2011

 • prof.dr. FRANC SAJE, univ. dipl. inž. grad.
  • za inovativen inženirski pristop pri projektiranju nosilne konstrukcije smučarske skakalnice K 125 v Erzurumu v Turčiji in za idejne rešitve načrtov gradbenih konstrukcij objektov v okviru Kristalne palače v Ljubljani
 • dr. BRUNO DUJIČ, univ. dipl. inž. grad.
  • za raziskave in projektiranje lesenih konstrukcij na potresnih področjih
 • MIRAN BRUMEC, univ. dipl. inž. geod.
  • za delovanje na področju zemljiškega katastra in inženirske geodezije
 • MITJA LENASSI, univ. dipl. inž. str.
  • za uvajanje novih tehnoloških rešitev pri projektiranju in preverjanju ter usposobitvi inštalacij v fazi gradnje
 • BOJAN FRANC PEPERKO, univ. dipl. inž. str.
  • za delovanje na področju klimatizacije in termo energije za kompleksno energetsko zelo zahtevne objekte

2010

 • mag. ROK FAZARINC, univ. dipl. inž. grad.
  • za delovanje na področju varovanja in urejanja voda ter vodnega okolja
 • mag. HAILU KIFLE, univ. dipl. inž. el.
  • za uvedbo novih tehnologij ter izvirnost in racionalnost projektiranja daljnovodov visokonapetostnega nivoja v elektroenergetskem sistemu Slovenije
 • dr. MIHAEL BRENČIČ, univ. dipl. inž. geol.
  • za razvoj in uvajanje novih inovativnih posegov na področju odvodnjavanja podzemnih voda pri izgradnji AC v Sloveniji

2009

 • JURIJ BOŽIČ, univ. dipl. inž. el.
  • uvajanje sodobne inženirske prakse elektro instalacij v eksplozijsko ogrožena okolja
 • MILIVOJ KODRIČ, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
  • delovanje na področju procesne industrije, energetike, infrastrukturnih in javnih objektov
 • IZTOK SLATINŠEK, univ. dipl. inž. geod.
  • razvoj in uvajanje novih tehnologij pri izvajanju hidrografskih meritev na rekah in inženirskih objektih

2008

 • dr. ROKO ŽARNIĆ, univ. dipl. inž. grad.
  • varovanje in obnova stavbne dediščine v Sloveniji in tujini

2007

 • ANDREJ POGAČNIK, univ. dipl. inž. grad.
  • konstrukcijske rešitve gradnje stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov
 • dr. DRAGOTIN OCEPEK, univ. dipl. inž. geol.
  • projektiranje po opazovalni metodi s hkratnim monitoringom za doseganje racionalnejše gradnje objektov

2006

 • DUŠAN JEFTIČ, univ. dipl. inž. el.
  • razvoj in uvedba najnovejših tehnologij napajanja, razsvetljave, signalizacije in informatike v projekte na avtocestah, povezane s povečano varnostjo prometa ter požarno varnostjo v predorih

2004

 • VLADIMIR JAMA, univ. dipl. inž. str. –
  • projektiranje več energetsko učinkovitih in racionalnih energetskih sistemov

2003

 • dr. MIHAEL RIBIČIČ, univ. dipl. inž. geol.
  • projektiranje in izdelava geološko-geomehanskih projektov pri izvedbi AC programa v Sloveniji s poudarkom na AC odseku Vransko–Blagovica
 • BRANIMIR VLAJ, univ. dipl. inž. geol.
  • sanacija največjih in najobsežnejših plazov v RS ter varovanje in sanacija brežin na državni cestni mreži

2002               

 • dr. JAKOB LIKAR, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol.
  • projektiranje cestnih predorov v okviru izgradnje avtocest v RS

Nagrajenci IZS za enkraten inženirski dosežek

2017

 • MARKO PAVLINJEK, univ. dipl. inž. grad.
  • za enkraten inženirski dosežek in sicer  kot odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij objekta S1 – Hotela Intercontinental v Ljubljani

2015

 • EDVARD ŠTOK, univ. dipl. inž. grad.
  • za enkraten inženirski dosežek na področju graditve objektov, za projektiranje konstrukcije športnega kompleksa Ledeni dvorec v Astani, Kazahstan
 • DUŠAN ROŽIČ, univ.dipl.inž.grad.
  • za enkraten inženirski dosežek na področju graditve objektov, za zasnovo in projektiranje nove konstrukcijske in tehnološke rešitve gradnje mostov s spuščanjem konstrukcije v končno lego na viaduktu preko železniške proge v Grobelnem

2013                

 • IVO BLAŽEVIČ, univ. dipl. inž. el.
  • za enkraten inženirski dosežek na področju graditve objektov, za načrtovanje in vodenje projekta postavitve prve vetrne elektrarne v Sloveniji

2011                

 • mag. MARKO HRAST, univ. dipl. inž. el.
  • za vodenje investicije vgradnje prečnega transformatorja v RTP Divača
 • DANIJEL ALEKSANDER PODPEČAN, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
  • za sanacijo in rekultivacijo odlagališča sadre Cinkarne Celje
 • BORIS FAKIN, univ.dipl.inž.grad.
  • kot odgovornemu projektantu PGD in PZI načrtov gradbenih konstrukcij Kristalne palače v Ljubljani

2010                

 • mag. MARKO ZAVRŠKI, univ. dipl. inž. grad.
  • za projektiranje oblikovno in dimenzijsko izjemno zahtevne Športne dvorane Stožice in sodelovanje pri njeni izvedbi

2009

  • ANGELO ŽIGON, univ. dipl. inž. grad.
   • za projektiranje celotnega kompleksa predora Šentvid
  • ROBERT TURKALJ, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
   • za načrtovanje in vodenje projekta izgradnje objekta Razvojni center biofarmacevtike

2007

  • VIKTOR MARKELJ, univ. dipl. inž. grad.
   • za izvirno projektno tehnično rešitev Puhovega cestnega mostu na Ptuju

2005

  • MARTIN PREGELJ, univ. dipl. inž. grad.
   • za izvedbo mostu Millennium s poševnimi zategami preko reke Morače v Podgorici

2004

  • MARJAN PIPENBAHER, univ. dipl. inž. grad.
   • za inventivno konstruktorsko zasnovo ter realizacijo slovenskega viadukta presežnikov Črni Kal
  • KSENIJA MARC, univ. dipl. inž. grad.
   • za visoko strokoven in izredno angažiran nadzor nad gradnjo najzahtevnejšega slovenskega viadukta Črni Kal
  • MARJAN LISJAK, univ. dipl. inž. el.
   • za izviren način izvedbe projekta daljinskega vodenja hidroelektrarn SENG iz centra ELES, OCV Nova Gorica
  • mag. JANEZ VOVK, univ. dipl. inž. str.
   • za zasnovo tehnološkega projekta ter za uspešno in učinkovito vodenje projekta PORT

2003

  • VIKTOR MARKELJ, univ. dipl. inž. grad.
   • za inventivno konstruktorsko zasnovo ter realizacijo najdaljšega slovenskega mostu preko reke Mure na AC Vučja vas–Beltinci
  • MARKO UMBERGER, univ. dipl. inž. grad.
   • za prenos razvojno-raziskovalnih dosežkov na področju energijsko učinkovite in bioklimatske gradnje v konkretne inženirske aplikacije

2002

  • VUKAŠIN AČANSKI, univ. dipl. inž. grad.
   • za projektiranje in izvedbo viadukta Ločica
  • mag. ROBERT SKOBE, univ. dipl. inž. el.
   • za uspešno realizacijo zelo zahtevnega projekta NOTOL

Nagrajenci IZS za obetajočega mladega inženirja

2015

 • MARKO MOVRIN, univ. dipl. inž. grad.
  • za vodenje investicij zahtevnih infrastrukturnih objektov.

2013

 • mag. GREGOR PRETNAR, univ. dipl. inž. grad.
  • za njegov prispevek pri načrtovanju prometa na cestnem in železniškem omrežju

 

Nagrada Jožefa Mraka za inovativnost

2019

 • MARJAN PIPENBAHER, univ.dipl.inž.grad.
  • za inovativne projektantske rešitve mostu na polotok Pelješac (v gradnji)
 • dr. BRUNO DUJIČ, univ.dipl.inž.grad.
  • za razvoj inovativnih postopkov pri celovitih prenovah, rekonstrukcijah in nadgradnjah obstoječih objektov ter za realizacijo inovativne projektantske in tehnološke rešitve z uporabo veliko panelnega sistema iz križno lepljenih lesenih ploskovnih elementov XLAM pri nadgradnji hotela Terme v Čatežu

2014

 • podjetje LUMAR IG d.o.o.
  • za objekt Aktivna hiša Lumar, ki je bil prvi tovrstni objekt v Sloveniji in bližnji okolici

2007

 • podjetje KRKA d.d., Novo mesto in skupina Krkinih strokovnjakov
  • za projekt SINTEZA IV
 • podjetje Premogovnik Velenje d.d.
  • za projekt Velenjska odkopna metoda
 • podjetje Primorje d.d.
  • za projekt Postopek narivanja mostnih konstrukcij z velikim vzdolžnim naklonom s pomočjo nosilnega vijaka
 

Nagrada za inženirsko odličnost

2022

 • MARJAN PIPENBAHER, univ.dipl.inž.grad.
  • konstruktor več kot 200 premostitvenih objektov in sinonim za zanesljivega projektanta najzahtevnejših inženirskih konstrukcij v Sloveniji in drugod po svetu; predstavlja zgled in motiv za generacije mlajših inženirjev ter je velik promotor slovenskega znanja na področju gradbenega inženirstva

Priznanje za mednarodni inženirski dosežek

2012

 • VIKTOR MARKELJ, univ.dipl.inž.grad.
  • za izdelavo idejnega projekta mostu in izdelavo vseh zasnovalnih načrtov za Most čez Savo v Beogradu

Priznanje IZS za razvoj inženirstva

2009

 • Akademik prof. dr. PETER FAJFAR, univ.dipl.inž.grad.
  • za izjemen doprinos pri uveljavljanju slovenske inženirske ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru in razvoju standardov Evrokod na področju analize konstrukcij pri potresni obtežbi