Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRPOKLICNE KVALIFIKACIJE


Pooblaščeni inženir

Pravna podlaga

Pravna podlaga za priznavanje poklicne kvalifikacije POOBLAŠČENI INŽENIR je Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK).

Postopek

V postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij se ocenjuje ustreznost kandidatovih kvalifikacij za opravljanje reguliranega poklica. Poklicne kvalifikacije so celota poklicne, strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne usposobljenosti v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji, na podlagi katerih si je posameznik pridobil pravico do opravljanja določenega poklica oziroma dejavnosti v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji. Na podlagi primerjave pisne dokumentacije o kandidatovih kvalifikacijah s kvalifikacijami, ki jih za opravljanje določenega reguliranega poklica zahtevajo predpisi Republike Slovenije, IZS oceni, če so kandidatove kvalifikacije ustrezne. Če kandidatove kvalifikacije ne ustrezajo, predlaga enega od naslednjih dopolnilnih ukrepov:

  • preizkus poklicne usposobljenosti ali
  • prilagoditveno obdobje.

Stalno opravljanje reguliranega poklica

Posamezniki, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v državi pogodbenici in želijo v Republiki Sloveniji trajno opravljati regulirani poklic pooblaščeni inženir, morajo pri zbornici vložiti vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije in si pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.

Zbornica posameznika vpiše v imenik pooblaščenih inženirjev najpozneje v osmih dneh od dokončnosti odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije.

Posameznik ima pravico opravljati regulirani poklic z dnem dokončnosti odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije.

Z vpisom v imenik pooblaščenih inženirjev postane posameznik član IZS z vsemi pravicami in obveznostmi. Dolžan se je stalno poklicno usposabljati v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev, spoštovati etični kodeks pooblaščenih inženirjev, se ravnati po predpisih in drugih splošnih aktih, ki veljajo v Republiki Sloveniji in plačevati članarino. Opustitev dolžnosti stalnega poklicnega usposabljanja predstavlja kršitev, za katero se uvede disciplinski postopek in lahko izreče disciplinska sankcija.

Začasno ali občasno opravljanje reguliranega poklica

Posamezniki, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v državi pogodbenici in želijo v Republiki Sloveniji začasno ali občasno opravljati regulirani poklic pooblaščenega inženirja, morajo pri zbornici vložiti pisno prijavo, v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij.

Posameznik, ki poklicne naloge v Republiki Sloveniji opravlja več kot eno leto, svojo prijavo podaljša enkrat v koledarskem letu pri zbornici in v njej navede morebitno spremembo podatkov. Če zbornica ob prijavi ali podaljšanju prijave na podlagi kriterijev iz zakona, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, ugotovi, da ima posameznikovo opravljanje reguliranega poklica naravo trajnega opravljanja reguliranega poklica, lahko zahteva trajen vpis v imenik pooblaščenih inženirjev, včlanitev kandidata v zbornico in plačilo vseh obveznosti do zbornice, ki se zahtevajo pri trajnem opravljanju reguliranega poklica.

Na podlagi prijave se posameznik začasno vpiše v imenik pooblaščenih inženirjev in s tem postane začasni član zbornice. 

Kot začasni član zbornice je posameznik dolžan spoštovati etični kodeks pooblaščenih inženirjev in se ravnati po predpisih in drugih splošnih aktih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

 

 

Vloga in prijava

pdf
Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije PI.pdf
Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije PI
pdf
PRIJAVA PONUDNIKA ZA PI
Prijava ponudnika za PI
PRIJAVA PONUDNIKA ZA PI

Stroški

  • upravna taksa za obravnavo vloge za priznanje poklicne kvalifikacije po splošnem sistemu v višin 35,00 EUR in
  • upravna taksa za izdajo odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije po splošnem sistemu v višini 35,00 EUR

Transakcijski račun za nakazilo 03100-1000014228 pri SKB banki ali 02010-0257597531 pri NLB banki. Podatki za nakazilo iz tujine: SWIFT SKBASI2X, IBAN SI56 031001000014228.

Vodje del

Pravna podlaga

Pravna podlaga za priznavanje poklicne kvalifikacije VODJA DEL je Gradbeni zakon (GZ)Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID),  in Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK).

 

Postopek

V postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij se ocenjuje ustreznost kandidatovih kvalifikacij za opravljanje reguliranega poklica. Poklicne kvalifikacije so celota poklicne, strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne usposobljenosti v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji, na podlagi katerih si je posameznik pridobil pravico do opravljanja določenega poklica oziroma dejavnosti v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji. Na podlagi primerjave pisne dokumentacije o kandidatovih kvalifikacijah s kvalifikacijami, ki jih za opravljanje določenega reguliranega poklica zahtevajo predpisi Republike Slovenije, IZS oceni, če so kandidatove kvalifikacije ustrezne. Če kandidatove kvalifikacije ne ustrezajo, predlaga enega od naslednjih dopolnilnih ukrepov:

  • preizkus poklicne usposobljenosti ali
  • prilagoditveno obdobje.

     

Stalno opravljanje reguliranega poklica

Posamezniki, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v državi pogodbenici in želijo v Republiki Sloveniji trajno opravljati regulirani poklic vodja del morajo pri zbornici vložiti vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije in si pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.

Zbornica posameznika vpiše v imenik vodij del najpozneje v osmih dneh od dokončnosti odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije.

Posameznik ima pravico opravljati regulirani poklic z dnem dokončnosti odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije.

Posameznik, vpisan v imenik vodij del, je dolžan spoštovati etični kodeks vodij del in se ravnati po predpisih in drugih splošnih aktih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Začasno ali občasno opravljanje reguliranega poklica

Posamezniki, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v državi pogodbenici in želijo v Republiki Sloveniji začasno ali občasno opravljati regulirani poklic vodja del, morajo pri zbornici vložiti pisno prijavo, v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij.

Posameznik, ki poklicne naloge v Republiki Sloveniji opravlja več kot eno leto, svojo prijavo podaljša enkrat v koledarskem letu pri zbornici in v njej navede morebitno spremembo podatkov. Če zbornica ob prijavi ali podaljšanju prijave na podlagi kriterijev iz zakona, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, ugotovi, da ima posameznikovo opravljanje reguliranega poklica naravo trajnega opravljanja reguliranega poklica, lahko zahteva trajen vpis v imenik vodij del.

Na podlagi prijave se posameznik začasno vpiše v imenik vodij del. 

Posameznik, začasno vpisan v imenik vodij del, je dolžan spoštovati etični kodeks vodij del in se ravnati po predpisih in drugih splošnih aktih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

 

Vloga in prijava

pdf
VLOGA ZA PRIZNANJE POKLICNE KVALIFIKACIJE ZA VD
Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije za VD
VLOGA ZA PRIZNANJE POKLICNE KVALIFIKACIJE ZA VD
pdf
PRIJAVA PONUDNIKA ZA VD
Prijava ponudnika za VD
PRIJAVA PONUDNIKA ZA VD

Stroški

  • upravna taksa za obravnavo vloge za priznanje poklicne kvalifikacije po splošnem sistemu v višin 35,00 EUR in
  • upravna taksa za izdajo odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije po splošnem sistemu v višini 35,00 EUR

Transakcijski račun za nakazilo 03100-1000014228 pri SKB banki ali 02010-0257597531 pri NLB banki. Podatki za nakazilo iz tujine: SWIFT SKBASI2X, IBAN SI56 031001000014228.