Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRPOKLICNE KVALIFIKACIJE


Kako do poklicne kvalifikacije v državah EU?

Člani Inženirske zbornice Slovenije, ki bi želeli opravljati delo pooblaščenega inženirja v državah Evropske unije, si morajo v želeni državi pridobiti odločbo o poklicni kvalifikaciji. Tudi posamezniki, ki bi želeli opravljati delo kot vodja del si morajo pridobiti odločbo o poklicni kvalifikaciji, če je ta poklic v državi reguliran..

Postopek izdaje odločbe temelji na Direktivi 2006/123/ES Evropskega parlamenta in sveta. 

V postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij se ocenjuje ustreznost kandidatovih kvalifikacij za opravljanje reguliranega poklica. Poklicne kvalifikacije so celota poklicne, strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne usposobljenosti v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji, na podlagi katerih si je posameznik pridobil pravico do opravljanja določenega poklica oziroma dejavnosti v matični državi.

Informacije, kakšni so pogoji in postopek za pridobitev odločbe o poklicni kvalifikacije, dobite na enotni kontaktni točki posamezne države.

Podatke o kontaktnih točkah najdete tukaj.

Lahko pa se obrnete tudi direktno na zbornice v posameznih državah, kontakti zbornic so objavljeni tukaj

V primeru reševanja zapletov pri priznavanju poklicnih kvalifikacij v EU, se lahko po pomoč obrnete na sistem SOLVIT. Sistem SOLVIT je organizacija namenjena pomoči državljanom in podjetjem v EU pri hitrem in praktičnem reševanju problemov na notranjem trgu. Njene storitve so brezplačne.

Več informacij o sistemu SOLVIT najdete tukaj.

V primeru težav pri pridobivanju odločbe o poklicni kvalifikaciji se lahko obrnete tudi na Inženirsko zbornico Slovenije.

Potrebna dokazila

V državi v kateri želi posameznik pridobiti poklicno kvalifikacijo mora predložiti vlogo in naslednja dokazila, tudi IZS zahteva od kandidatov naslednja dokazila:

  • dokazilo o državljanstvu, za kar se šteje fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo, ali potrdilo o državljanstvu, izdano po predpisih matične države,
  • dokazilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi),
  • dokazilo o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz slednjega pa mora biti razvidno število ur oz. kreditnih točk posameznih predmetov,
  • dokazilo delodajalca o pridobljenih delovnih izkušnjah (v dokazilu mora biti navedena vrsta in čas opravljanja storitev ter vaša funkcija),
  • potrdila pristojnih organov države članice EU o reguliranosti poklica in izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje poklica v tej državi,
  • dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah (v primerih, če poklic v državi izvora kvalifikacij ni reguliran)
  • dokazilo o plačanih stroških.

V nekaterih državah poleg tega  zahtevajo dokazila o nekaznovanosti, drugod dokazilo o zavarovanju odgovornosti.