Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRImeniki


Informacije:

Postopek vpisa in sprememb v imeniku POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV

Kateri akt predpisuje postopek vpisa in izbrisa?

 • Z vpisom v imenik postane posameznik član IZS z vsemi pravicami in obveznostmi člana. 
 • Posameznik, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev, mora ravnati s kodeksom pooblaščenih inženijrev in za svoja dejanja odgovarja pred zbornico tudi disciplinsko, hkrati pa se mora ravnati po predpisih in drugih splošnih aktih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Pogoji za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev

Posameznik se lahko vpiše v Imenik pooblaščenih inženirjev in pridobi poklicni naziv pooblaščeni inženir, če:

 • ima izobrazbo pridobljeno po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja inženirskih znanosti, zlasti s področja gradbeništva, strojništva, elektrotehnične stroke, tehnoloških strok, rudarstva, geologije, geotehnologije in geodezije in prometnega inženirstva (Opomba: Do 18.11.2022 se kot ustrezna izobrazba šteje tudi visoka strokovna izobrazba po študijskih programih pred uveljavitvijo bolonjskega študija iz geodetske smeri ali s področja inženirskih znanosti.),
 • ima opravljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja (Opomba: Do 18.11.2022 se kot ustrezni strokovni izpit za vpis v imenik šteje tudi strokovni izpit opravljen iz odgovornega projektiranja po ZGO-1 ali geodetske stroke po ZGeoD-1.),
 • dokazilo o urejenem zavarovanju poklicne odgovornosti za škodo v skladu z določili ZAID, a zavarovalno vsoto 50,000.00 EUR, pri čemer mora biti na polici navedeno ime pooblaščenega oz. nadzornega inženirja, ki je zavarovan po tej polici ali pa mora polica vsebovati splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene oz. nadzorne inženirje v podjetju,
 • ima najmanj dve leti delovnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi (Opomba: posameznik z visoko strokovno izobrazbo mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi),
 • mu ni bil s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev, razen če je prepoved ali sankcija prenehala, 
 • opravlja poklicne naloge stalno in trajno na enega izmed načinov iz tretjega odstavka 5. člena ZAID,
 • plačana vpisnina v višini 428,00 EUR.

Vloga za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev

Vlogo za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev lahko oddate elektronko ali jo pošljete po klasični pošti.

 e-vloga:   E-vloga za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev

pdf
VLOGA ZA VPIS V IMENIK POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV
vloga za vpis v imenik PI
VLOGA ZA VPIS V IMENIK POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV

Stroški vpisa in višina članarine

 • Stroški vpisnine znašajo 428,00 EUR in jo mora posameznik plačati pred vpisom v imenik. 
 • V skladu z ZAID IZS posameznikom po vpisu v imenik izda račun za:
  • članarino v višini 185,00 EUR.
 • Članarina je letna dajatev in se je ne obračunava delno. 
 • Transakcijski račun za nakazilo 03100-1000014228 pri SKB banki ali 02010-0257597531 pri NLB banki. Podatki za nakazilo iz tujine: SWIFT SKBASI2X, IBAN SI56 031001000014228.
 • V kolikor plača račun pravna oseba, lahko to stori na enega od naslednjih načinov:
  • računovodstvu IZS pošlje vlogo za izdajo zbirnega računa  (na racun@izs.si) za plačilo računov članov IZS po seznamu (člane IZS navede z imenom in priimkom ter identifikacijsko število z žiga pooblaščenega inženirja)
  • pravna oseba sprejme sklep, da bo račun plačala pravna oseba, računovodstvo pravne osebe pa na podlagi takega sklepa plačilo knjiži med stroške.

Mirovanje v imeniku pooblaščenih inženirjev

 • Pooblaščeni inženir oz. nadzorni inženir, ki začasno ne želi opravljati storitev, ki sodijo v opis poklicnih nalog pooblaščenega inženirja oz. nadzornega inženirja, lahko zaprosi za mirovanje poklicnega naziva. Mirovanje nastopi 15. dan od prejema zahteve za mirovanje. IZS izda odločbo o mirovanju tudi po uradni dolžnosti, če član niti po ponovnem opominu ne poravna članarine za tekoče leto ali če se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz 4. oziroma 6. točke prvega odstavka 7. člena ZAID (nima zagotovljenega ustreznega zavarovanje za odgovornost za škodo oz. ne izpolnjuje pogojev glede načina opravljanja poklicnih nalog po ZAID).
 • Med mirovanjem član zbornice nima pravice opravljati ali ponujati storitev, ki sodijo v opis poklicnih nalog pooblaščenega inženirja oz. nadzornega inženirja, lahko pa se udeleži projektnega natečaja.
 • Član mora najpozneje v osmih dne po pravnomočnosti odločbe o mirovanju poklicnega naziva pristojni službi IZS vrniti žig, sicer ga IZS na njegove stroške prekliče v Uradnem listu RS.
 • Za mirovanje poklicnega naziva lahko član zaprosi kadarkoli, vendar pa se mu za tekoče leto prizna znižana članarina za člana v mirovanju le v primeru, da prejme zbornica vlogo do konca januarja tekočega leta.
 • Z dnem prekinitve mirovanja postane član zavezan za plačilo celotne članarine za tekoče leto.
pdf
VLOGA ZA MIROVANJE V IMENIKU POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV
vloga za mirovanje v imeniku PI
VLOGA ZA MIROVANJE V IMENIKU POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV

Prekinitev mirovanja v imeniku pooblaščenih inženirjev

 • Posameznik, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev in ima status v mirovanju, ga lahko aktivira.
 • Mirovanje zbornica izbriše iz imenika, ko posameznik predloži dokazilo o poravnani članarini, dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 4. točke prvega odstavka 7. člena ZAID (zagotovljeno zavarovanje odgovornosti za škodo) in 6. točke prvega odstavka 7. člena ZAID (dokazilo o načinu opravljanja poklicnih nalog). 
pdf
VLOGA ZA PREKINITEV MIROVANJA V IMENIKU POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV
vloga za prekinitev mirovanja PI
VLOGA ZA PREKINITEV MIROVANJA V IMENIKU POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV

Spremembe vpisanih podatkov v imeniku

 • V skladu z 11. členom ZAID je posameznik, ki je vpisan v imenik, dolžan sporočiti vsako spremembo podatkov, ki se vpisuje v imenik, najpozneje v 15 dneh po nastanku spremembe.
 • V primeru, da gre za spremembo podatkov v imeniku, ki vplivajo na izdajo novega žiga (sprememba imena, priimka ali izobrazbe), se tako spremembo zaračuna v skladu s Splošnim aktom o plačevanju članarine in drugih prispevkov zbornici in Cenikom višine članarin in drugih prispevkov zbornici.
 • V primeru spremembe zaposlitve morate oddati vlogo za spremembo zaposlitve.

 

pdf
VLOGA ZA SPREMEMBO ZAPOSLITVE V IMENIKU POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV
vloga za spremembo zaposlitve
VLOGA ZA SPREMEMBO ZAPOSLITVE V IMENIKU POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV

Izbris iz imenika pooblaščenih inženirjev

 • Posameznika, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev, se lahko izbriše iz Imenika pooblaščenih inženirjev, če:
  1. umre,
  2. sam pisno zahteva izbris,
  3. se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 7. člena ZAID ( nima pridobljene ustrezne izobrazbe, nima dovolj praktičnih izkušenj, nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita oz. mu je s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala).
 • Z izbrisom iz imenika posamezniku ugasnejo vse pravice, ki jih je imel iz naslova vpisa.
 • Izbrisana oseba mora najpozneje v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o izbrisu vrniti žig pristojni službi IZS, sicer ga IZS na njene stroške prekliče v Uradnem listu RS.
 • Za izbris lahko posameznik, ki je vpisan v imenik, zaprosi kadarkoli, vendar je za tekoče leto dolžan plačati letno članarino. 

 

pdf
VLOGA ZA IZBRIS IZ IMENIKA POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV
PI vloga za izbris
VLOGA ZA IZBRIS IZ IMENIKA POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV

Vloga za izdajo izkaznice

Izkaznica pooblaščenega inženirja oz. nadzornega inženirja je neobvezna, namenjena je lažjemu izkazovanju aktivnega statusa pooblaščenega inženirja oz. nadzornega inženirja.

Oblika izkaznice je opredeljena s Splošnim aktom o spremembi in dopolnitvi Splošnega akta o obliki in vsebini enotnega žiga pooblaščenih inženirjev in vodje del.

Cena izkaznice je 29,00 EUR z DDV.

pdf
VLOGA ZA IZDAJO IZKAZNICE
vloga za izdajo izkaznice
VLOGA ZA IZDAJO IZKAZNICE

Postopek vpisa in sprememb v imeniku VODIJ DEL

Kateri akt predpisuje postopek vpisa in izbrisa?

Postopek vpisa in izbrisa iz imenika vodij del predpisujejo Gradbeni zakon (GZ-1), Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti in Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa  iz imenika pooblaščenih inženirjev.

 

Pogoji za vpis v imenik vodij del

Posameznik se lahko vpiše v Imenik vodij del in pridobi poklicni naziv vodja del, če:

 • ima pridobljeno najmanj srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov,
 • ima opravljen strokovni izpit za vodenje del,
 • dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili Gradbenega zakona (GZ-1) (splošna civilna odgovornost iz dejavnosti gradnje),
 • ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi,
 • mu ni bil s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika vodij del, razen če je prepoved ali sankcija prenehala,
 • plačana vpisnina v višini 428,00 EUR.

Vloga za vpis v imenik vodij del

Vlogo za vpis v imenik vodij del lahko oddate elektronko ali jo pošljete po klasični pošti.

 e-vloga:       E-VLOGA ZA VPIS V IMENIK VODIJ DEL

pdf
VLOGA ZA VPIS V IMENIK VODIJ DEL
Vloga za vpis v imenik VD
VLOGA ZA VPIS V IMENIK VODIJ DEL

Stroški vpisa in višina pristojbine

 • Stroški vpisnine znašajo 428,00 EUR in jo mora posameznik plačati pred vpisom v imenik. 
 • V skladu z GZ-1 IZS posameznikom po vpisu v imenik izda račun za:
  • pristojbino za vodenje v imeniku v višini 63,00 EUR.
 • Pristojbina za vodenje v imeniku je letna dajatev in se je ne obračunava delno.
 • Transakcijski račun za nakazilo 03100-1000014228 pri SKB banki ali 02010-0257597531 pri NLB banki. Podatki za nakazilo iz tujine: SWIFT SKBASI2X, IBAN SI56 031001000014228.
 • V kolikor plača račun pravna oseba, lahko to stori na enega od naslednjih načinov:
  • računovodstvu IZS pošlje vlogo za izdajo zbirnega računa (na racun@izs.si) za plačilo računov vodij del IZS po seznamu (posameznike IZS navede z imenom in priimkom ter identifikacijsko število vodij del),
  • pravna oseba sprejme sklep, da bo račun plačala pravna oseba, računovodstvo pravne osebe pa na podlagi takega sklepa plačilo knjiži med stroške.

Mirovanje v imeniku vodij del

 • Posameznik, ki začasno ne želi opravljati storitev vodje del, lahko zaprosi za mirovanje poklicnega naziva. Mirovanje nastopi 15. dan od prejema zahteve za mirovanje.
 • Med mirovanjem poklica posameznik nima pravice opravljati ali ponujati storitev vodje del.  
 • Posameznik mora najpozneje v osmih dne po pravnomočnosti odločbe o mirovanju poklica pristojni službi IZS vrniti žig, sicer ga IZS na njegove stroške prekliče v Uradnem listu RS.
 • Za mirovanje lahko posameznik zbornice zaprosi kadarkoli, vendar je za tekoče leto dolžan plačati celoletno pristojbino.
   
 • Z dnem prekinitve mirovanja postane posameznik zavezan za plačilo celotne pristojbine za tekoče leto.
pdf
VLOGA ZA MIROVANJE V IMENIKU VODIJ DEL
vloga za mirovanje v imeniku vodij del
VLOGA ZA MIROVANJE V IMENIKU VODIJ DEL

Prekinitev mirovanja v imeniku vodij del

Vodja del, ki ima status v mirovanju ga lahko aktivira. Mirovanje zbornica izbriše iz imenika, ko vodja del predloži dokazilo o poravnani pristojbini, dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 1. in 4. točke prvega odstavka 19. člena GZ-1.

pdf
VLOGA ZA PREKINITEV MIROVANJA V IMENIKU VODIJ DEL
GZ 1 vloga za prekinitev mirovanja
VLOGA ZA PREKINITEV MIROVANJA V IMENIKU VODIJ DEL

Spremembe vpisanih podatkov v imeniku

 • V skladu s 19. členom GZ-1 in z 11. členom ZAID je posameznik, ki je vpisan v imenik, dolžan sporočiti vsako spremembo podatkov, ki se vpisuje v imenik najpozneje v 15 dneh po nastanku spremembe.
 • V primeru, da gre za spremembo podatkov v imeniku, ki vplivajo na izdajo novega žiga (sprememba imena, priimka ali izobrazbe), se tako spremembo zaračuna v skladu s Splošnim aktom o plačevanju članarine in drugih prispevkov zbornici in Cenikom višine članarin in drugih prispevkov zbornici.
pdf
VLOGA ZA SPREMEMBO ZAPOSLITVE
vloga za spremembo zaposlitve
VLOGA ZA SPREMEMBO ZAPOSLITVE

Izbris iz imenika vodij del

 • Posameznika, ki je vpisan v Imenik vodij del, se lahko izbriše iz Imenika vodij del, če:
  1. umre,
  2. sam pisno zahteva izbris,
  3. mu je s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
  4. se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz 1. odstavka 19. člena GZ-1 (nima pridobljene ustrezne izobrazbe, nima ustreznih praktičnih izkušenj, nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita),
  5. mu  je izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika.
 • Z izbrisom iz imenika posamezniku ugasnejo vse pravice, ki jih je imel iz naslova vpisa.
 • Izbrisana oseba mora najpozneje v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o izbrisu vrniti žig pristojni službi IZS, sicer ga IZS na njene stroške prekliče v Uradnem listu RS.
 • Za izbris lahko posameznik, ki je vpisan v imenik, zaprosi kadarkoli, vendar je za tekoče leto dolžan plačati letno članarino. 
pdf
VLOGA ZA IZBRIS IZ IMENIKA VODIJ DEL
vloga za izbris iz imenika vodij del
VLOGA ZA IZBRIS IZ IMENIKA VODIJ DEL

Vloga za razširitev pooblastila na podlagi 151. člena GZ-1

Vlogo za razširitev pooblastila v imeniku vodij del na podlagi 151. člena GZ-1

 e-vloga: e-VLOGA ZA RAZŠIRITEV POOBLASTILA NA PODLAGI 151. ČLENA GZ-1

pdf
VLOGA ZA RAZŠIRITEV POOBLASTILA NA PODLAGI 151. ČLENA GZ-1
vloga za razširitev pooblastila na podlagi 151. člena GZ 1
VLOGA ZA RAZŠIRITEV POOBLASTILA NA PODLAGI 151. ČLENA GZ-1

Postopek vpisa in izbrisa iz SEZNAMA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost

Zakaj vpisati svoje podjetje v Seznam gospodarskih subjektov pri IZS?

 • Pri podjetjih, ki so vpisana v seznam nudimo možnost objave kontaktnih podatkov, referenc podjetja, podatkov o zaposlenih pooblaščenih in nadzornih inženirjev in pooblaščenih arhitektih in njihovih referencah
 • Prejemanje elektronskih obvestil o novostih na področju graditve objektov, urejanja prostora, geodezije, poklica in zbornične dejavnosti
 • Prejemanje revije NOVO.IZS
 • Udeležba na izobraževanjih IZS po znižani kotizaciji tudi za zaposlene, ki niso člani IZS
 • Prvi pravni nasvet
 • Odgovori na vprašanja s področja graditve objektov, urejanja prostora in geodezije

Vloga za vpis v seznam gospodarskih subjektov

 

e-vloga: E-VLOGA ZA VPIS V SEZNAM GOSPODARSKIH SUBJEKTOV IN SOGLASJE ZA OBJAVO PODATKOV

 

pdf
VLOGA ZA VPIS PODJETJA
Vloga za vpis podjetja
VLOGA ZA VPIS PODJETJA
pdf
SOGLASJE
Soglasje
SOGLASJE

Izbris iz seznama gospodarskih subjektov

pdf
VLOGA ZA IZBRIS
Vloga za izbris
VLOGA ZA IZBRIS

IMENIK GEODETOV z geodetsko izkaznico na dan 31. 5. 2018

Imenik geodetov z geodetsko izkaznico na dan 31.5.2018

Geodetska uprava RS in IZS-MSGeo sta pripravili skupno pojasnilo o izvajanju odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-14/18-27 v prehodnem obdobju. Skupno pojasnilo vključuje način dela in tehnično-strokovna opravila, ki jih lahko v prehodnem obdobju opravljajo geodeti z geodetsko izkaznico. Pojasnilo o izvajanju odločbe Ustavnega sodišča v prehodnem obdobju s prilogo je objavljeno tukaj.