Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Z delom je pričela strokovno posvetovalna skupina za koordinacijo aktivnosti v prehodnem obdobju uvajanja pravil ZKN

 

MSGEO pri IZS in GIZ GI sta pripravila obvestilo za svoje člane o Strokovno-posvetovalni skupini za koordinacijo aktivnosti v prehodnem obdobju uvajanja pravil ZKN in uvedbe novih informacijskih rešitev (SPS GURS IZS GIZ GI), ki  je bila imenovana s sklepom Geodetske uprave št. 024-1/2022-2552-1 z dne 7.7.2022 in je že pričela z delom. Obvestilo je objavljeno tukaj

Skupino sestavlja šest članov -  trije predstavniki s strani Geodetske uprave in trije predstavniki s strani GIZ GI in IZS. 

SPS GURS IZS GIZ GI bo obravnavala tematike, ki v danem trenutku povzročajo največ težav geodetskim podjetjem pri izvajanju katastrskih postopkov ter preglednikom pri izvajanju upravnega dela katastrskega postopka in predlagala ustrezne rešitve, ki so možne v danih zakonskih okvirih ter pripravila priporočila in primere dobre prakse. Poleg tega pa bo v primeru zaznanih pomanjkljivosti v zakonskih in podzakonskih aktih pripravila tudi nabor le teh kot vsebinsko osnovo za spremembo zakonodaje. 

Izbor tematik je oblikovan na podlagi analize vprašanj službe pomoči GURS in GEObloga ter vprašanj
naslovljenih na inštitucije, ki so ustanovile to skupino. 

Skupina že išče rešitve za naslednje tematike: 

  • Točke med lomi (tretji odstavek 16. člena ZKN) – oblikovanje pojasnil in reševanje zadev prehodnega obdobja; 
  • Nedelovanje kontrol ob oddaji elaborata – priporočila za ravnanje preglednikom; 
  • Delitev stavb, ki so bile vpisane v REN nepravilno, kot ena stavba, v naravi pa je to več stavb; 
  • Izbris stavb znotraj katastrskega postopka vpisa stavbe; 
  • Pravne podlage za pridobivanje podatkov – bivši 30. člen ZEN; 
  • Možna odstopanja od pravil o izkazovanju parcelnih številk in številk stavb ter delov stavb opredeljenih v  27. in 28. členu Pravilnika o vodenju podatkov katastra nepremičnin v prehodnem obdobju; 
  • Neposredna bližina v primerih, ko je iz arhiva možno dokazati točnost točk višjo od 1m; 
  • Opredeljevanje katastrskih podpostopkov v okviru katastrskega postopka spreminjanje podatkov o stavbi in delu stavbe za različne stavbe in spremembe; 
  • Opredelitev realnega elaborata pogodbene komasacije kot vzorčnega elaborata/primera dobre prakse; 
  • Opredelitev realnega elaborata parcelacije, ureditve meje ter lokacijske izboljšave v primeru cest kot vzorčnega elaborata/primera dobre prakse; 

 

Nazaj