Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Vsebina tehnološkega načrta za kemijsko-tehnološke in sorodne stroke

 

Zavedati se je treba, da je tehnološki načrt pomembna osnova za projektiranje objektov, v katerih se izvaja nek tehnološki proces. V primeru, da gre za zahtevne industrijske objekte, je lahko celo tehnološki načrt vodilni načrt. Posebej velja poudariti, da je nujna izdelava tehnološkega načrta za vse objekte, v katerih se izvaja določena tehnologija, če je za projekt treba izvesti predhodni postopek ali pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Tehnologija je abstrakten pojem, ki opisuje določen tehnološki proces, ta pa je sestavljen iz strojnih, elektro in gradbenih elementov.

V tej vsebini niso upoštevane vsebine požarnega varstva, ki se obravnava posebej.

IZS je skupaj z ZAPS že pripravila Pravila stroke (Zvezek 0 – Splošna določila in Zvezek 1 – Podrobne vsebine za stavbe), ki so bila februarja 2019 poslana na Ministrstvo za okolje in prostor s prošnjo za njihovo soglasje. Ker kljub večkratnem pozivu od njih nismo prejeli, ne potrditve ne zavrnitve ne pripomb, smo se odločili, da bomo Pravila stroke objavili kot priporočilo zbornice. Pred objavo dokumentov v obliki priporočil, jih je treba prilagoditi na način, da bosta vsebovala le vsebino, ki se nanaša na člane IZS, ker pa je od nastanka preteklo že precej časa, jih je treba tudi aktualizirati. Zvezek 0 je ugledal luč sveta konec leta 2020, Zvezek 1 jo bo predvidoma še v prvi polovici letošnjega leta.

Vsebina tega dokumenta je usklajena z Zvezkom 0 Pravil stroke. Glede na nedoločeno obdobje izdaje Zvezka 1, predvsem pa nadaljnjih zvezkov, ki bodo podrobno obravnavali prav vsebine, ki so predstavljene v tem dokumentu, smo se v matični sekciji inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev (MST) odločili, da ta dokument objavimo, da bi do sprejema Zvezka 1 Pravil stroke služil kot vodilo projektantom tehnologom, na kakšen način, predvsem pa v kakšni vsebini, je treba tehnološke načrte pripravljati. Namen dokumenta je zagotavljanje strokovnosti in integritete tehnološke stroke in tudi to, da lahko ustrezno kakovostno izdelani tehnološki načrti zadoščajo potrebam po zagotavljanju potrebnih in pravih informacij drugim strokam v posameznih fazah načrtovanja nekega inženirskega objekta, v katerem se odvija tehnološki proces.

Pričujoči dokument je razdeljen na podoben način, kot si sledijo faze načrtovanja, torej od iskanja idejnih rešitev (IDR) in nato izbora rešitve, ki jo definiramo z idejno zasnovo (IDZ). Sledi ji faza priprave idejnega projekta (IDP) in razširjenega idejnega projekta (rIDP). Slednji izhaja iz smernice SIST EN 16310 in je namenjen pripravi dokumentacije za pridobivanje gradbenega dovoljenja (DGD), v primeru načrtovanja projektov z vplivi na okolje pa tudi izvedbi integralnega postopka za hkratno pridobivanje GD in OVS. PZI je faza priprave dokumentacije za izvedbo oziroma začetek gradnje, PID pa faza, ko je objekt že izgrajen in v katerem so označena odstopanja od PZI in služi pridobivanju uporabnega dovoljenja ter po potrebi OVD.

Obširneje bo, kot omenjeno zgoraj, z vsemi pojasnili in navedbo tudi vse zakonodaje, ki jo je v fazi načrtovanja potrebno upoštevati, dokument predstavljen v okviru Pravil stroke.

Celoten dokument je objavljen tukaj

 

Nazaj