Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Trženje in načrtovanje strelovodne zaščite z uporabo ESE strelovodov

Spoštovani člani Matične sekcije elektro inženirjev,

 

Verjetno je kdo med vami prejel dopis z obvestilom Generalnega direktorata za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Evropske komisije v zvezi s tako imenovanimi aktivnimi strelovodi (ESE).

V dopisu omenjen direktorat podaja, da gre za proizvode, »ki se zakonito proizvajajo in tržijo v drugih državah članicah, in tako brez dodatnih zahtev ali omejitev dovoljuje trženje aktivnih strelovodov ESE, proizvedenih v skladu s francoskim standardom NF C 17-102.«

Pri tem velja upoštevati, da je omenjeni dopis izdal Generalni direktorat za področje trženja, ki pa se v svojem sporočilu ne opredeljuje do tehničnih lastnostih izdelka. In da sporočilo omenja zgolj trženje, torej se ne opredeljuje do zahtev in pogojev za način uporabe.

Sicer pa, kolikor smo seznanjeni, trženje omenjenih strelovodov ni bilo nikoli prepovedano v Republiki Sloveniji, zato niti ne prepoznamo povsem namena dopisa, ki ga je pripravil omenjeni direktorat.

Seveda velja opozoriti, da je v dopisu Generalnega direktorata tudi podana ugotovitev, da »Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 140/21) in Tehnična smernica TSG-N-003:2021, ki sta začela veljati 18. septembra 2021, zadovoljivo izpolnjujeta obveznosti iz členov 34 in 36 Pogodbe o delovanju Evropske Unije (PDEU).«

Zato vsled prejetega dopisa opozarjamo na 7. člen (uporaba drugih ukrepov) Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele, ki v primeru uporabe drugih ukrepov (torej ne tistih, navedenih v tehnični smernici) izrecno zahteva:

- rešitve morajo zagotavljati izpolnitev zahtev pravilnika in vsaj enako stopnjo varnosti kot projekt, pripravljen z upoštevanjem tehnične smernice,

- izpolnjenost zahtev za zaščito stavb pred delovanjem strele po tem pravilniku se v takem primeru zagotovi v skladu s 14. členom pravilnika,

- v vseh primerih je treba uporabiti metodologijo analize tveganja pred udarom strele iz 2. točke tehnične smernice in ukrepe, navedene v 9. in 11. členu tega pravilnika.

14. člen pravilnika (obveznost preverjanja dokumentacije za izvedbo gradnje) pa zahteva:

- Če projektant projektira zaščito pred strelo v skladu s 7. členom tega pravilnika, je treba opraviti preverjanje tistega dela dokumentacije za izvedbo gradnje, ki se nanaša na nadzor brezhibnosti in računske pravilnosti tistih sestavin načrta, ki določajo sistem zaščite pred strelo, s katerimi se dokazuje, da predložena dokumentacija izpolnjuje zahteve tega pravilnika z najmanj enakovredno ravnjo, kot če bi bila uporabljena tehnična smernica.

- Preverjanje iz prejšnjega odstavka izvede projektant, ki deluje na področju, ki ga ureja ta pravilnik in ni sodeloval pri projektiranju obravnavane stavbe. Preverjanje v imenu in za potrebe projektanta opravi pooblaščeni inženir elektrotehniške stroke, ki ni sodeloval pri projektiranju obravnavane stavbe.

- Projektant, ki opravi preverjanje, vnese v zapisnik o preverjanju le tiste podatke, ki so bistveni za obseg preverjanja iz prvega odstavka tega člena. S podpisom zapisnika o preverjanju potrdi, da projekt izpolnjuje zahteve tega pravilnika. Zapisnik je priloga projektne dokumentacije za izvedbo gradnje.

To pomeni, da je v primeru uporabe drugih ukrepov obvezno potrebno izdelati računske analize, dokazati enakovredno raven zaščite pred strelo kot pri uporabi tehnične smernice (in v njej omenjenih standardov) in izvesti neodvisno preveritev. Odgovornost za pravilnost rešitev in pravilno rabo elementov strelovodne zaščite seveda prevzame tudi pooblaščeni inženir, ki je opravil preveritev skladnosti oz. ustreznosti rešitev.

Dovolite, da v zaključku v imenu Upravnega odbora Matične sekcije elektro inženirjev poudarim, da bomo le z vestnim in odgovornim delom prispevali k napredku stroke ter varnosti oseb in premoženja.

 

Predsednik UO MSE

mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el.

Nazaj