Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Resolucija o krepitvi potresne varnosti »prehitimo potres« v javni razpravi do 31.03.2022

 

21.1.2022 je v Državnem zboru RS potekala 37. nujna seja Odbora za infrastrukturo, na katero so bili vabljeni tudi predstavniki stroke. Ti so si bili enotni, da so nekateri, predvsem starejši objekti v Sloveniji potresno neodporni, da so zaradi tega ogrožena številna človeška življenja, ter da je potrebno tako stanje nujno odpraviti. Odbor za infrastrukturo Državnega zbora RS je Ministrstvu za okolje in prostor naložil, da do konca leta 2021 pripravi program protipotresne sanacije potresno ogroženih objektov (https://www.izs.si/aktualno/novice/mop-naj-do-konca-leta-pripravi-resolucijo-o-programu-protipotresne-sanacije-potresno-ogrozenih-objektov).

Resolucija je bila 1.3.2022 dana v javno obravnavo, ki bo trajala do 31.3.2022. Predlog so pripravile službe Ministrstva za okolje in prostor, Inženirska zbornica Slovenije pa je pri tem aktivno sodelovala z strokovnimi nasveti in predlogi. Resolucija oblikuje aktivno politiko krepitve potresne varnosti stavbnega fonda v Republiki Sloveniji, s katero država prispeva k manjšim posledicam v primeru potresnega dogodka, ki je v našem prostoru verjeten in pričakovan. Sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, med drugim preprečitev oziroma ublažitev posledic naravnih nesreč, z namenom, da bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše. Usmerjena je v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno sprejemljivejša od drugih oblik varstva pred naravnimi nesrečami tudi z vidika zagotavljanja sredstev za financiranje ukrepov.

Nezadostna potresna odpornost stavbnega fonda v Republiki Sloveniji izhaja tudi iz strokovnih podlag Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. V primeru močnejšega potresa, predvsem v večjih mestih je pričakovati veliko materialno škodo. Ker ima potres močan vpliv na druge pomembne vidike delovanja družbe, bi močnejši potres vplival tudi na prekinitev delovanja pomembnejših objektov in sistemov in s tem lahko ohromil celotno državo in družbo. Kljub izredno velikim posledicam pa je zavedanje o potresni nevarnosti v Republiki Sloveniji dokaj nizko, zato kot nujen ukrep izpostavlja tudi ozaveščanje in izobraževanje prebivalcev o nujnosti strokovnega pristopa k prenovi objektov, saj bi lahko nestrokovni posegi poslabšali potresno varnost.

Glavni cilji resolucije so:

1. OZAVEŠČATI: javnost bo seznanjena s tveganji, ki jih predstavlja potres, ter z ukrepi, s katerimi ta tveganja lahko zmanjšajo na sprejemljivo raven, kar bo prispevalo k ozaveščanju družbe o pomenu potresne varnosti;
2. VZPOSTAVITI SISTEMSKI OKVIR: vzpostavi se pravno sistemski okvir za ureditev tega področja, od morebitnih prilagoditev normativnega okvira, ki bodo omogočale učinkovitejše ukrepanje, do ureditve centralnega pristopa k vodenju in usmerjanju dolgoročnega projekta utrditve stavb;
3. USPOSOBITI IN IZOBRAZITI: strokovnjaki s področja graditve bodo pridobili dodatna znanja. Cilj je kakovostno izobraziti stroko za ustrezno reševanje problematike potresne ogroženosti stavb in usposobiti izvajalce protipotresne utrditve stavb z uporabo ustreznih gradbenih materialov in metod;
4. PREGLEDATI STAVBNI FOND: izveden bo strokovni pregled relevantnih obstoječih stavb in ugotovljena stopnja njihove ogroženosti, kar bo temelj za nadaljnje ukrepanje;
5. ZAGOTOVITI FINANČNA SREDSTVA: preučene bodo možnosti zagotovitve finančnih sredstev za izvedbo prenov potresno ogroženih stavb oziroma zmanjšanje potresnega tveganja;
6. IZVESTI PRENOVO OGROŽENIH STAVB: projektiranje ter izvedba prenove potresno ogroženih stavb, pri čemer se opredeli prioritete, smotrno rabo javnih sredstev in se najprej prenovi ključne stavbe;
7. SKRB ZA ZAGOTAVLJANJE USTREZNE KAKOVOSTI UTRDITEV: Strokovna podpora pri pripravi in izvedbi prenove.

Vodilo oblikovanja Resolucije je Ustava Republike Slovenije, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja in varnosti ter uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija.

Inženirska zbornica Slovenije objavo predloga pozdravlja in ga bo v roku za pripombe še enkrat proučila ter se v okviru javne obravnave po potrebi tudi ponovno odzvala z morebitnimi dodatnimi pripombami. Pričakujemo, da bo resolucija sprejeta v najkrajšem možnem času, ter da bodo resoluciji čim prej sledili akcijski plan ter aktivnosti na terenu.

Predlog resolucije v javni obravnavi je dostopen na povezavi https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=13868

 

Nazaj