Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Prenehanje delovanja GeoBloga


Vprašanje za GeoBlog: 

Predlagana meja se ni vpisala v kataster nepremičnin kot urejena meja parcele, saj je vlagatelj Tonček Obloški podal umik zahteve. Prav tako je pritožnica Ana Marija Novak umaknila svojo pritožbo na predlagan potek meje.

Spoštovano uredništvo GeoBloga prosim za odgovor, kako postopati, saj mi je Geodetska uprava RS poslala obvestilo, da moram v skladu z določbo 59. člena Zakona o katastru nepremičnin – ZKN, odstraniti mejna znamenja, s katerimi je bila označena predlagana meja v naravi. Skladno z navedenim členom je potrebno o odstranitvi mejnikov voditi zapisnik, ki ga pošljem Geodetski upravi RS in lastnikom vseh parcel, na katerih mejah so bila mejna znamenja odstranjena.

Seveda je zgornje vprašanje po pomoči večplastno in odvisno od tega, ali ga berem kot pooblaščeni inženir geodezije ali kot poslovodja podjetja.

Kot pooblaščenemu inženirju geodezije mi mora biti jasno, na kakšen način prejeto obvestilo izpolniti in zadostiti 95. členu členom Zakona o katastru nepremičnin. Podrobnejša vsebina zapisnika odstranitve mejnih znamenj, kot način vabljenja strank ni predpisana. Postopkovno postopek odstranjevanja mejnikov v naravi ni dorečen, zato je to potencialno vprašanje za uredništvo GeoBloga. Postavlja pa se mi vprašanje, ali je smiselno, da uredništvo GeoBloga odgovarja na podobna vprašanja ob vedenju, da nam Geodetska uprava RS teh odgovorov ne verificira, kot nam jih je v preteklosti. Takrat so odgovori predstavljali postopkovno normo za vodenje mejnih obravnav in izdelavo elaboratov, tako na izvajalski strani kot na strani Geodetske uprave RS. Iz opisanega sledi logičen zaključek, da sedaj GeoBlog predstavlja le strokovno mnenje na postavljeno vprašanje.

Kot poslovodja podjetja, ki skrbi tudi za finančni vidik geodetskega dela, pa pooblaščenemu inženirju geodezije ne morem pustiti na teren, da izpolni obvestilo Geodetske uprave RS, ker ni jasno, kdo je v konkretnem primeru naročnik in plačnik storitve? Odgovora na to ni v zakonu in prav tako to ne izhaja iz obvestila.

Kako lahko pri teh in podobnih vprašanjih pomaga uredništvo GeoBloga?

Na zgornjem primeru hočem pokazati, da na prvo vprašanje lahko skupaj odgovorita le Inženirska zbornica Slovenije in Geodetska uprava RS, na drugo vprašanje pa Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev. GeoBlog brez sodelovanja vseh deležnikov v geodetski stroki, kot so Inženirska zbornica Slovenije, Geodetska uprava RS, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Geodetski inštitut, Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev in Zveza geodetov Slovenije, ne more podajati referenčnih odgovorov, ampak le strokovno mnenje, ki ga druga stran lahko sprejme ali pa ne.

GeoBlog se je v 12. letih delovanja izkazal kot nepogrešljiva pomoč pri uvedbi vsakršne zakonodajne spremembe. Še posebej se je uredništvo GeoBloga izkazalo z ažurnostjo in vestnostjo do pomoči potrebnih ob začetku uporabe Zakona o katastra nepremičnin. Postal je platforma za komuniciranje, prenašanje idej in kritik in zato smo se vsi navadili, da je tam, ko ga potrebujemo. Sprašujem se, če se nismo kar razvadili, saj je lažje postaviti vprašanje na Geoblog, kot se potruditi in poiskati odgovor v zakonih in strokovni literaturi.

Za opisan način delovanja je vzdrževanje GeoBloga finančno nevzdržno breme, ki ga Matična sekcija geodetov pri IZS ne zmore sama financirati, saj krepko presega proračun sekcije, ki znaša za leto 2023 24.060 EUR. Stroški vzdrževanja GeoBloga od letošnjega januarja do septembra 2023 so znašali 16.026,79 EUR. Financiranje GeoBloga je razdeljeno med IZS, ki prispeva 75% skupnih stroškov in Gospodarskim interesnim združenjem geodetskih izvajalcev, ki prispeva preostalih 25%.

Geodetska uprava RS nima zakonske podlage za financiranje GeoBloga in vzpostavlja svoje kanale pomoči. Ta trenutek je jasno, da Matična sekcija geodetov pri IZS s svojim proračunom ne more financirati delovanja GeoBloga v takem obsegu, kot je trenutno. Za obstoj GeoBloga potrebujemo dodatni vir financiranja v letni višini cca. 10.000 EUR in kadrovsko pomladitev.

Glede na to, da se MSGeo, GIZ-GI in GURS še nismo dogovorili o nadaljnjem obstoju (vlogi, pomenu in financiranju) GeoBloga, zaradi česar finančna sredstva za njegovo bodoče delovanje niso zagotovljena, nas je upravljavec GeoBloga, Digi data, d.o.o., obvestil, da s 1. 12. 2023 preneha z odgovarjanjem na vprašanja, z novim letom pa bo GeoBlog umaknjen, razen če bo vmes dosežen dogovor.

Na tem mestu se zahvaljujem podjetju Digi Data d.o.o. za upravljanje GeoBloga, za objavo več kot 3.400 prispevkov v obliki odgovorov na vprašanja, novic, opozoril in gradiv. Verjamem, da brez nepogrešljive mag. Marijane Vugrin in njenega obsežnega strokovne znanja GeoBlog ne bi bil, kar je postal.

Marijana, hvala za vse znanje, ki si ga nesebično delila in tvoje nedelje, da smo bili mi v ponedeljek že seznanjeni z vsemi novostmi in vedeli kako ravnati ter delati. Zahvala gre tudi vsem članom uredništva, ki so sodelovali pri ustvarjanju GeoBloga.

Prepričan sem, da si pooblaščeni inženirji odgovore na strokovna vprašanja znamo poiskati sami, da znamo izpopolnjevati svoje tehnično znanje in mehke veščine vodenja mejnih obravnav.

Prosto po znanem reku, kar slišim, pozabim, kar preberem na Geoblogu, si zapomnim, kar naredim sam, razumem in znam. Odgovori, ki jim bomo sami pridobili, nam bodo dali večjo samozavest s katero lahko argumentirano nastopimo proti zahtevam preglednika na GURSu ali zahtevam upravnega delavca na upravni enoti, stranke itd.

Predsednik Matične sekcije geodetov
Matej Plešnar, inž.geod.

Nazaj