Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Predlog Energetskega zakona (EZ-2): MSS je na sestanku predstavila svoje poglede ministrstvu


V zvezi s predlogom Zakona o energetski politiki, je bil s strani IZS, dne 15.9.2023 v času javne razprave, na MOPE poslan dopis s komentarji in vprašanji glede nekaterih določil predloga zakona. Dne 10.11.2023 je bil poslan še dodaten dopis na isto temo. Oba dopisa sta dostopna na spletnih straneh IZS. Pretežno so se komentarji in vprašanja nanašali na 21. člen predloga Zakona o energetski politiki (prednostna raba energijskih virov in energentov), ki v največji meri vpliva na področje dela pooblaščenih inženirjev, predvsem v smislu projektiranja strojnih in električnih inštalacij. V členu so navedene prepovedi projektiranja in vgradnje kotlov na zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin (UNP) za novogradnje in sicer za vse nove stanovanjske stavbe oziroma za dele stavbe (za katere je bila vloga za izdajo GD vložena po 1.7.2024) ter prepovedi projektiranja in vgradnje kurilnih naprav na trdna in tekoča goriva v enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah v strnjenih naseljih (tudi v obstoječih stavbah).

Kasneje so se vsa bistvena določila iz omenjenega 21.člena predloga Zakona o energetski politiki preselila v 22. člen predloga Energetskega zakona 2 (EZ-2) (prednostna raba energijskih virov in energentov), sicer v nekoliko spremenjeni in dopolnjeni vsebini.

Dne 24.1.2024 se je IZS odzvala vabilu MOPE in se udeležila sestanka na dotično temo. S strani IZS smo bili na sestanku prisotni, ga. Barbara Škraba Flis, generalna sekretarka IZS, g. Mitja Lenassi, predsednik UO MSS in Saša Rodošek, član UO MSS. S strani MOPE sta bila na sestanku prisotna g. Hinko Šolinc, generalni direktor Direktorata za energijo in g. Erik Potočar, vodja sektorja za rabo energije.

Predstavnikoma MOPE so bili predstavljeni komentarji in vprašanja glede predloga Zakona o energetski politiki oziroma Energetskega zakona 2 (EZ-2), kot navedeno v poslanih dopisih.

1. Kakšen je status predloga Zakona o energetski politiki?

IZS: Predvidevamo, da bo predlog Zakona o energetski politiki umaknjen ali pa se bo v delu, ki se pokriva s predlogom EZ-2, ustrezno prilagodil?

MOPE: Vsebina predloga Zakona o energetski politiki, tudi določbe 21. člena, so prenesene v predlog Energetskega zakona 2 (EZ-2). Predlog Zakona o energetski politiki je umaknjen iz postopka sprejemanja. EZ-2 je potrdila vlada in ga poslala v sprejem v Državni zbor RS. Trenutno je v fazi prvega branja (splošna razprava). Sledi obravnava na matičnem odboru (druga faza), kjer se lahko vlagajo amandmaji.

2. Peti (5) odstavek 22. člena ne dovoljuje projektiranja in vgradnje kotla na ZP ali UNP pri graditvi nove stanovanjske stavbe oziroma za stanovanjski del stavbe.

IZS: Iz določbe sledi, da so ostale naprave za oskrbo stavbe z energijo za ogrevanje in pripravo TSV, ki ko kot vhodni energent koristijo zemeljski plin ali UNP izvzete (npr. SPTE naprave, TČ s pogonom na plinske motorje ipd.)?

MOPE: Projektiranje in vgradnja ostalih naprav za proizvodnjo toplotne energije, ki koristijo zemeljski plin ali UNP kot vhodni energent, je dovoljeno.

3. Peti (5) in šesti (6) odstavek 22. člena, v strnjenih naseljih, v enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah, neodvisno od tega ali gre za novogradnjo ali obstoječo stavbo, dovoljujeta samo projektiranje in vgradnjo TČ kot sistema za oskrbo stavbe z energijo za ogrevanje in pripravo TSV.


IZS: V področjih kjer znaša projektna temperatura -16 ali -19°C, je z zračno TČ, brez podpore direktnega električnega ogrevanja, tehnično zahtevno zagotoviti ustrezno energijo za ogrevanje in pripravo TSV (centralna priprava TSV zahteva vir s temperaturo višjo od 60°C). Direktna raba električne energije za ogrevanje in pripravo TSV, skladno s PURES 2022, 17.člen, ni dovoljena, če se električna energija pridobiva iz javnega električnega omrežja (razen v posebnih pogojih).

MOPE: V nadaljnji proceduri sprejemanja EZ-2, MOPE predvideva amandma, ki bo opredelil izjeme in/ali kriterije za določanje izjem in sicer predvidoma z navedbo podzakonskega akta, ki bo to področje podrobneje urejal.

4. Sedmi (7) odstavek 22. člena, zaradi določenih dejavnikov, med drugim tudi tehničnih omejitev, odpravlja omejitev iz drugega (2) in petega (5) odstavka, če se omejitev dokaže v projektni dokumentaciji.

IZS: Takšna določba, v popolni odsotnosti kakršnih koli kriterijev glede definicije izjemnih primerov, predstavlja precejšno zmedo pri snovanju in projektiranju sistemov oskrbe stavbe z energijo za ogrevanje in pripravo TSV. Poleg tega nalaga dodatno delo in odgovornost projektantu, da takšno izjemo tehnično zavrne, v primeru, če investitor to zahteva.

MOPE: V nadaljnji proceduri sprejemanja EZ-2, MOPE predvideva amandma, ki bo opredelil izjeme in/ali kriterije za določanje izjem in sicer predvidoma z navedbo podzakonskega akta, ki bo to področje podrobneje urejal.

5. IZS: Primerjava bivalentnega in monovalentnega sistema oskrbe stavbe z energijo (gledati primerjavo v dopisu). V primeru monovalentnega sistema je potrebna cca. 2,5x večja nazivna moč TČ (toplotna in posledično električna), kar predstavlja bistveno višjo investicijo, v primerjavi z bivalentnim sistemom.
Skupaj z ostalim gospodinjskim odjemom in potrebnimi polnilnimi mesti za električna vozila (ZURE), pa lahko v nekaterih primerih novogradnje stanovanjske stavbe potrebna priključna električna moč presega razpoložljivo priključno moč na lokaciji, kar lahko vodi do neizvedljivosti gradnje.

MOPE: V nadaljnji proceduri sprejemanja EZ-2, MOPE predvideva amandma, ki bo opredelil izjeme in/ali kriterije za določanje izjem in sicer predvidoma z navedbo podzakonskega akta, ki bo to področje podrobneje urejal.

6. IZS: Podeljevanje koncesije za upravljanje in širitev plinovodnega omrežja za distribucijo plina sicer neposredno ne vpliva na pooblastila in odgovornost projektanta oziroma proces projektiranja, vendar posredno vpliva na projektiranje sistema oskrbe stavb z energijo za ogrevanje in pripravo TSV v zasnove sistema skladno z dovoljenimi izjemami iz točke 4. oz. skladno s petim (5) odstavkom 22. člena. Vsaj tretja alineja devetega (9) odstavka 22. člena, nakazuje, da omejevanje podeljevanja koncesij za upravljanje distribucijskih omrežij v prihodnje ni predvideno (več kot 5% gospodinjskih odjemalcev v primerjavi z maksimalnim številom).

MOPE: V primerjavi s predlogom Zakona o energetski politiki EZ-2 določa pogoje, za morebitna podaljševanja koncesij za upravljanje distribucijskih plinskih omrežij, kot zgoraj navedeno, iz česar je sklepati, da distribucija plina v prihodnje ni ogrožena.

Nazaj