Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Poziv na ukrepanje - Problematika izvajanja geodetskih storitev od pričetka uporabe novega zakona o katastru nepremičnin

Spoštovane inženirke in inženirji Matične sekcije geodetov,

Prejel sem številne pobude, kritike in pozive v zvezi z aktualno problematiko glede nove geodetske zakonodaje. Prvotno želim izpostaviti, da imam kot pooblaščeni inženir in direktor geodetskega podjetja, tudi sam težave pri izdelovanju in vpisovanju elaboratov v IS kataster. Prav tako imam strokovne pomisleke pri izvajanju novih zakonskih določil v praksi, zato slabo voljo in tudi nemoč pri izvajanju storitev zelo dobro razumem.

Kot novo izvoljeni predstavnik geodetov v IZS, predsednik MSGeo, na tem mestu ne bom polemiziral, katere napake smo kot IZS MSGeo naredili tekom sprejemanja nove zakonodaje. Ostaja dejstvo, da Matična sekcija geodetov ni bila pobudnica sprejemanja nove zakonodaje in novega informacijskega sistema, niti njeni predstavniki nismo bile udeleženi kot nosilci projekta in nismo imeli kakršnekoli finančne koristi od prenove nepremičninskih evidenc. V zadevi smo sodelovali kot zainteresirana strokovna javnost in v takšni vlogi smo tekom sprejemanja nove zakonodaje dejavno sodelovali in podali vrsto priporočil, ter jih strokovno argumentirali. Ugotavljam, da žal nismo bili vedno uspešni.

Na zadnjem sestanku dne 23.06.2022 na katerem je sodeloval tudi generalni direktor Geodetske uprave RS Tomaž Petek, sem predstavnikom GURSa, izpostavil dve glavni težavi in sicer, ena je informacijski sistem in izdelovanje ter vpisovanje elaboratov, druga so zakonska določila, kjer se pojavljajo resni strokovni pomisleki pri njihovem izvrševanju.

Izpostavil sem tudi željo vas inženirjev, da gremo do konca leta na vodenje vzporednih sistemov,  starega in novega hkrati, za kar so mi pojasnili, da to enostavno ni več mogoče.

Poudaril sem predlog za spremembo zakonskih določil, predvsem glede izračuna površine parcel, izračun površin pri izravnavi meje, lokacijskih izboljšav... Ugotavljam, da ni pričakovati, da bomo v kratkem časovnem obdobju pri tem uspešni.

Inženirska zbornica Slovenije bo takoj v jeseni, izvedla anketo, glede problematike uvajanja nove zakonodaje, da ugotovimo kakšne so težave in kakšen je njihov obseg (odstotek inženirk in inženirjev, ki se srečuje s težavami).

Kot pomoč inženirkam in inženirjem pri izdelovanju elaboratov, MSGeo s svojo pravkar ustanovljeno delovno skupino, sodeluje skupaj z GIZ GI pri zbiranju pripomb na vsebinsko in tehnično delovanje programov IS kataster, Geopro in Geos. Zbrane pripombe bo posredovala pristojnim v reševanje, z namenom, da se pripravijo predlogi dopolnitev in se obenem tudi beležijo pomanjkljivosti zakona in podzakonskih aktov.

Matična sekcija geodetov namenja znaten delež svojih finančnih resursov za pomoč v reševanju težav pooblaščenih inženirjev s prenovljenim informacijskim sistemom, čeprav bi po mojem osebnem mnenju in prepričanju to morala biti že opravljena naloga Geodetske uprave RS in nosilcev projekta. Osebno menim, da bi morali biti vzorčni  elaborati, programska oprema Geopro in Geos, ter IS kataster testirani in polno operativni pred začetkom uporabe novega zakona, to je 4. 4. 2022 ali najkasneje koncem predhodnega obdobja.

Poudarjam pa, da je pristojnost Inženirske zbornice predvsem v razvoju stroke in se s podrobnim poslovanjem članov ne ukvarja in ne bo ukvarjala, zato je bolj primerna GIZ GI ali sindikat.

Osebno menim, da bo sistem, kot je zamišljen, ko bo deloval v polnosti in ko ga bomo geodeti osvojili vsekakor pripomogel k hitrejšem izdelovanju elaboratov in posledično bodo stranke naši naročniki hitreje prišli do upravnih odločb. Hkrati se krepi tudi odgovornost pooblaščenega inženirja geodezije.

Glede strokovnih pomislekov pri izvajanju zakonskih določil novega zakona, pa imate mojo polno podporo. Sprejemam vsako argumentirano in obrazloženo mnenje s katerim lahko naprej operiram.

 

S spoštovanjem,

 

Predsednik Matične sekcije geodetov

Matej PLEŠNAR, inž.geod.

Nazaj