Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

MSG Okrožnica št. 4: Statična presoja konstrukcije obstoječe stavbe ob postavitvi sončne elektrarne na streho objekta


Spoštovani člani Matične sekcije gradbenih inženirjev,


zaznavamo težave z razumevanjem pravil glede zagotovitve mehanske odpornosti in stabilnosti pri naknadni postavitvi panelov sončnih elektrarn na strehe obstoječih stavb.

Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom v 4. členu določa, da za montiranje manjših proizvodnih naprav na obstoječi stavbi, zgrajeni v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ni potrebno gradbeno dovoljenje, če investitor izpolni zahteve, ki so navedene v tem členu. Med drugim je navedena tudi zahteva, da se pri montaži na objekt pred začetkom del izdela statična presoja, s katero se dokaže, da zaradi dodatne obremenitve njegove konstrukcije ne bosta ogroženi mehanska odpornost in stabilnost objekta. Izrecno je navedeno, da tako statično presojo izdela pooblaščeni inženir s področja gradbeništva.

V skladu s 4. odstavkom 25. člena gradbenega zakona (GZ-1) mora biti poseg izveden tako, da je mehanska odpornost in stabilnost objekta zagotovljena v skladu z aktualnimi predpisi, t. j. v skladu z določili danes veljavnih standardov Evrokod, pri čemer se preverjanje izpolnjevanja teh zahtev omeji na tiste bistvene in druge zahteve, ki so predmet spreminjanja objekta. Ta zahteva se ne uporablja, če je to tehnično neizvedljivo ali povezano z nesorazmernimi stroški, pri čemer pa se gradbenotehnične lastnosti objekta, med katere lahko štejemo tudi nivo zagotavljanja mehanske odpornosti in stabilnosti, ne smejo poslabšati.

Z vidika zagotovitve ustrezne mehanske odpornosti in stabilnosti so problematične predvsem stavbe, grajene v skladu s starejšimi predpisi, ki že pred postavitvijo elektrarne na strehi ne zadostijo danes veljavnim standardom Evrokod, s postavitvijo elektrarne pa se obtežba še nekoliko poveča, nivo zagotavljanja mehanske odpornosti in stabilnosti pa se posledično še zmanjša. Strokovno pravilen pristop je, da se za take objekte pred postavitvijo sončne elektrarne predvidi ustrezne konstrukcijske ojačitve na način, da bo nivo zagotavljanja mehanske odpornosti in stabilnosti vsaj enak tistemu pred posegom, če to ni povezano z nesorazmernimi stroški pa je torej potrebno nivo zagotavljanja mehanske odpornosti in stabilnosti uskladiti tudi z danes veljavnimi standardi Evrokod. Vprašanje, kdaj so stroški nesorazmerni, gradbena zakonodaja zelo slabo ureja, saj to ni nikjer ustrezno pojasnjeno, vsekakor pa bi težko utemeljili, da nesorazmerne stroške predstavlja ojačevanje lesene konstrukcije v skladu s predpisi Evrokod, ko se mora del teh ojačitev tako ali tako že izvesti zaradi drugih razlogov.

Povsem druga zgodba je usklajevanje potresne odpornosti starejših objektov z današnjimi predpisi. Teoretično se sicer zaradi povečanja mase na strehi poveča tudi potresna obtežba, kar pomeni, da se nivo potresne odpornosti objekta zniža, a v praksi je tako znižanje potresne varnosti največkrat zanemarljivo, kar še posebej velja za zidane ali betonske stenaste objekte. Potresno utrjevanje obstoječih potresno neodpornih objektov je nujno in ga na zbornici močno podpiramo, saj je potresna odpornost fonda starejših obstoječih stavb v Sloveniji kritična, obvezna potresna utrditev objektov samo zaradi inštalacije razmeroma lahkih sončnih panelov na streho pa je kljub temu v večini primerov pretirana. Primere, ko temu vendarle ni tako, mora pooblaščeni inženir s področja gradbeništva prepoznati in temu primerno predlagati potrebne ojačitve konstrukcije.

Nekateri člani so nas vprašali tudi, ali je dovoljeno v statičnem izračunu upoštevati manjšo obtežbo snega, kot je predpisana s standardom Evrokod 1 ob hkratni zahtevi, da je potrebno sneg čistiti s strehe, ko obtežba snega preseže predvideno zmanjšano obtežbo v izračunu. Menimo, da to ni dopustno, saj tega odpustka Evrokod ne podaja, poleg tega je ustrezno, varno in pravočasno čiščenje snega v praksi zelo tvegano, težko obvladljivo in težko izvedljivo. Člane torej pozivamo, da se takih rešitev ne poslužujejo, v primeru, da bomo na take rešitve naleteli pri strokovnem nadzoru nad našimi člani, pa jih bomo smatrali kot neskladne s predpisi.

Upravni odbor Matične sekcije gradbenih inženirjev

Nazaj