Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Okrožnica MST - PV št. 2: Določila Pravilnika o požarni varnosti v stavbah

Spoštovani člani Matične sekcije tehnologov,

pri vprašanjih, ki se pogosto naslavljajo na IZS oziroma SS IZS se ugotavlja, da si nekateri PI s področja požarne varnosti še vedno na neprimeren način razlagajo določila Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (nadaljnje Pravilnika), oziroma izigravajo določila 7. in 8. člena Pravilnika.

PI s področja požarne varnosti se mora pri svojih načrtih enoznačno opredeliti, ali načrt požarne varnosti izdeluje:
- skladno s 7. členom Pravilnika po priporočenih metodah, ki jih predstavljajo tehnične smernice TSG-1-001:2019 ali
- skladno z 8. členom Pravilnika z uporabo drugih standardov, tehničnih smernic, tehničnih specifikacij, kodeksov uveljavljenega ravnanja ali drugih dokumentov, ki določajo požarnovarnostne ukrepe v smislu Pravilnika, tujih predpisov ali metod požarnega inženirstva.

  V nadaljevanju podajamo dikcijo navedenih členov po Pravilniku:
  III. NAČINI IZPOLNJEVANJA ZAHTEV
  7. člen
  (izdaja in uporaba tehnične smernice)
  (1) Minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, izda v soglasju z ministrom, pristojnim za dajanje gradbenih proizvodov v promet tehnično smernico »Požarna varnost v stavbah«, ki določa priporočene gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev tega pravilnika in je sestavljena iz naslednjih delov:
  - "Širjenje požara na sosednje objekte" (obravnava zahtev iz 3. člena),
  - "Nosilnost konstrukcije ter širjenje požara in dima po stavbah" (obravnava zahtev iz 4. člena),
  - “Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje” (obravnava zahtev iz 5. člena),
  - "Naprave za gašenje in dostop gasilcev" (obravnava zahtev iz 6. člena).
  (2) Če so pri gradnji stavb v celoti uporabljeni gradbeni ukrepi oziroma rešitve (v nadaljnjem besedilu: ukrepi), navedeni v tehnični smernici iz prejšnjega odstavka oziroma v dokumentih, na katere se le-ta sklicuje, velja domneva o skladnosti z zahtevami iz 3. do 6. člena tega pravilnika.
  8. člen
  (uporaba drugih ukrepov)
  (1) Pri projektiranju in gradnji stavb se smejo namesto ukrepov, navedenih v tehnični smernici iz prejšnjega člena, uporabiti:
  - ukrepi iz drugih standardov, tehničnih smernic, tehničnih specifikacij, kodeksov uveljavljenega ravnanja ali drugih dokumentov, ki določajo požarnovarnostne ukrepe v smislu tega pravilnika ali
  - ukrepi, ki temeljijo na izračunih v okviru metod požarnega inženirstva.
  (2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka pomenijo uporabo zadnjega stanja gradbene tehnike, v skladu v zakonom o graditvi objektov. S projektiranjem po zadnjem stanju gradbene tehnike je treba zagotoviti vsaj enako stopnjo varnosti pred požarom, kot s projektiranjem po tehnični smernici iz prejšnjega člena.

  Pojasnila:
  Pri načrtovanju po priporočeni metodi po 7. členu Pravilnika je dolžan PI v celoti upoštevati določila TSG-1-001:2019 in v načrt ne sme vključevati rešitev, ki niso vključene v okviru priporočenih metod in dokumentov, ki jih navajajo TSG-1-001:2019.
  Opuščanje zahtev in sklicevanje na nižje zahteve iz podobnih tujih predpisov ni dopustno in se šteje kot strokovna napaka. Prav tako ni dopustno mešanje določil TSG-1-001:2019 z določili tujih predpisov na način, ki ni skladen s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah (pisrs.si).
  Pri načrtovanju požarne varnosti po priporočeni metodi skladno s 7. členom Pravilnika z uporabo TSG-1-001:2019 v celoti velja domneva o skladnosti o skladnosti z zahtevami požarne varnosti navedenimi od 3. do 6. člena Pravilnika. Domneva velja v primeru, da so pri gradnji stavb v celoti uporabljeni gradbeni ukrepi in vse zahteve te smernice in za celotno stavbo. Pri sklicevanju TSG-1-001:2019 na druge dokumente se zahteve iz teh dokumentov, na katere se nanaša sklic, uporabljajo samo pri poglavju 2 in poglavju 3 TSG-1-001.
  V primeru, da je PI PV s strani pristojnega ministrstva prejel pojasnila o drugačnem načinu uporabe določil TSG, je dolžan tak dokument priložiti v svojem izdelku.
  Pri načrtovanju po 8. členu Pravilnika (ne po priporočeni metodi) se lahko pri projektiranju in gradnji stavb namesto ukrepov navedenih v TSG-1-001 uporabljajo ukrepi iz drugih standardov, tehničnih smernic, tehničnih specifikacij, kodeksov uveljavljenega ravnanja in drugih dokumentov, ki določajo požarnovarnostne ukrepe v smislu Pravilnika in ukrepi, ki temeljijo na izračunih v okviru metod požarnega inženirstva. Naloga PI s področja požarne varnosti je dokazovanje zagotavljanja enake stopnje varnosti pred požarom, kot bi bila dosežena s projektiranjem po priporočeni metodi iz 7. člena Pravilnika. PI PV pri tem prevzame vso odgovornost za uporabo ustreznih metod za dokazovanje požarne varnosti v svojem načrtu. Pridobljena mora biti Izjava izvajalca pregleda dokumentacije, da pregledana projektna dokumentacija za izvedbo gradnje zagotavlja bistveno zahtevo. Izjava mora biti podana na obrazcu 2D Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov.

  Vir slike

  Nazaj