Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Okrožnica MST - PV št. 1: Izdelovanje načrtov požarne varnosti


Spoštovani člani Matične sekcije tehnologov s področja požarne varnosti,

pri dosedanjih rednih in prav tako tudi izrednih nadzorih se ugotavlja, da nekateri PI s področja požarne varnosti na neprimeren način uporabljajo določila Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (nadaljnje Pravilnika), oziroma izigravajo določila 7. in 8. člena Pravilnika.

PI s področja požarne varnosti se mora pri svojih načrtih enoznačno opredeliti, ali načrt požarne varnosti izdeluje:

  • skladno s 7. členom Pravilnika po priporočenih metodah, ki jih predstavljajo tehnične smernice TSG-1-001:2019 ali
  • skladno z 8. členom Pravilnika z uporabo drugih standardov, tehničnih smernic, tehničnih specifikacij, kodeksov uveljavljenega ravnanja ali drugih dokumentov, ki določajo požarnovarnostne ukrepe v smislu Pravilnika, tujih predpisov ali metod požarnega inženirstva.

Pojasnila:

Pri načrtovanju po priporočeni metodi po 7. členu Pravilnika je dolžan PI v celoti upoštevati določila TSG-1-001:2019 in v načrt ne sme vključevati rešitev, ki niso vključene v okviru priporočenih metod, ki jih navajajo TSG-1-001:2019.

Opuščanje zahtev in sklicevanje na nižje zahteve iz podobnih tujih predpisov ni dopustno in se šteje kot strokovna napaka. Prav tako ni dopustno mešanje določil TSG-1-001:2019 z določili tujih predpisov, ki niso navedeni v TSG-1-001:2019, in se prav tako šteje kot strokovna napaka. Izdajatelj TSG je bivši MOP in v primeru, da je PI s strani pristojnega ministrstva prejel pojasnila o drugačnem načinu uporabe določil TSG, je dolžan tak dokument priložiti v svojem izdelku.

Pri načrtovanju po 8. členu Pravilnika mora PI s področja požarne varnosti izdelati načrt požarne varnosti z upoštevanjem določil predpisov ali metod požarnega inženirstva na način, kot jih zahtevajo izbrani primerni drugi predpisi in jih upoštevati kot celota. Razume se, da mora PI z navedenimi dokumenti tudi razpolagati. Pri tem je še posebej pomembno, da je potrebno poleg določil, ki pomenijo prihranek ali pa olajšajo načrtovanje, upoštevati tudi določila, ki so strožja kot v okviru TSG-1-001:2019. Dopustno pa je pri določenih poglavjih uporabiti TSG-1-001:2019, če so njihove zahteve višje kot v izbranem predpisu za načrtovanje.

Z vse večjim razmahom fotovoltaičnih elektrarn na stanovanjskih in industrijskih objektih ter tudi na družbenih objektih je v okviru načrtovanja požarne varnosti potrebno dati poseben poudarek tudi na način pridobivanja dokumentacije za vgradnjo teh naprav, še posebej, če so vključeni tudi baterijski zalogovniki. Zanemarjanje tega področja lahko v bodoče vodi k povečanemu številu požarov z velikimi škodnimi primeri. Pri tem velja opozoriti, da je tudi pri načrtovanju teh naprav potrebno sodelovanje ustreznih PI, ki morajo biti vključeni v proces tudi pri preverjanju implementacije načrtovanih ukrepov. V zadnjem času se opaža močno povečanje naravnih katastrof, ki jih spremlja močan veter in tudi toča, tako se pri teh napravah povečuje izpostavljenost takim dogodkom. Zato je nujno potrebno poudariti potrebe po vetrnih izračunih pri teh napravah, ki so prilagojeni standardom in lokalnim nevarnostim ter razmeram pritrjevanja teh naprav. Prav tako je pomembna izbira materiala.

Glede na stanje na objektih je potrebno PI s področja požarne varnosti opozoriti na dosledno upoštevanje predpisov pri izpolnjevanju dokumenta »Izkaz požarne varnosti stavbe« in dosledno preverjanje izvedenih ukrepov varstva pred požarom na objektu.

Primere kršitev se ugotavlja ob rednem in izrednem strokovnem nadzoru nad člani MST-PV, poleg tega pa bodo zaznane kršitve posredovane tudi disciplinskemu tožilcu zbornice.

Pravilnik o požarni varnosti v stavbi najdete na povezavi Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (pisrs.si)

Smernica TSG-1-001:2019 pa je objavljena na povezavi https://www.izs.si/aktualno/novice/objavljena-je-nova-verzija-smernice-tsg-1-0012019.


Upravni odbor Matične sekcije tehnologov s področja požarne varnosti

Nazaj