Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Objavljen Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin

 

23.3.2022, je bil v Uradnem listu št. 41/22 objavljen Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin in vsi podzakonski akti Zakona o katastru nepremičnin (ena uredba in devet pravilnikov), ki se začnejo uporabljati 4.4.2022.

V pravilniku so podrobneje opredeljena posamezna določila zakona in sicer:

 • Podatki, ki se vodijo v katastru nepremičnin-šesti odstavek 11.člena ZKN,
 • Način določitve in vpisa meje parcele s poligonom, daljicami in točkami, označitve meje parcele v naravi, strokovna pravila za koordinatni vklop ter predpisano točnost koordinat točk-deveti odstavek 16.člena ZKN,
 • Mejno vrednost razlike med vpisano in izračunano površino v katastru nepremičnin glede na objekt, ki se mu določa površina, velikosti površine in položajna točnost točk.-osmi odstavek 17.člena ZKN,
 • Pravila grafičnih presekov dejanskih rab zemljišč s parcelami, način izračuna površine dejanske rabe zemljišč po parcelah, mejne vrednosti razlike površin ter način izkazovanja podatkov o dejanski rabi zemljišč-šesti odstavek 19.člena ZKN,
 • Podrobnejši način določanja in vodenja bonitete zemljišč-peti odstavek 20.člena ZKN,
 • Vrste sestavine dela stavbe-drugi odstavek 29.člena ZKN,
 • Vrste dejanskih rab dela stavbe, vrste prostorov in povezavo dejanske rabe delov stavb s klasifikacijo vrst objektov CC-SI v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov-šesti odstavek 30.člena ZKN,
 • Podrobnejši način merjenja prostorov, izračuna neto tlorisne površine dela stavbe in površine prostorov ter način določitve uporabne površine dela stavbe in prostornine rezervoarjev in silosov-šesti odstavek 31.člena ZKN,
 • Podrobnejša pravila vodenja podatkov o mejah občin z mejami parcel-tretji odstavek 33.člena ZKN,
 • Podrobnejšo vsebino elaboratov za posamezno vrsto katastrskega postopka-četrti odstavek 45.člena ZKN,
 • Podrobnejšo vsebino in način vodenja zapisnika mejne obravnave-štirinajsti odstavek 59.člena ZKN,
 • način označitve meje parcele, kadar se ureja meja parcele ob državni meji in ratificirana mednarodna pogodba ne določa načina označitve meje parcel po oziroma ob državni meji-četrti odstavek 60.člena ZKN,
 • Vsebino, obseg in obliko podatkov predloga za izvedbo lokacijske izboljšave na širšem območju izvedbe katastrskega postopka, če ugotovi, da se tudi z izvedbo lokacijske izboljšave ne more zagotoviti koordinatnega vklopa-dvanajsti odstavek 73.člena ZKN,
 • Podrobnejša merila, kdaj je meja parcele v neposredni bližini druge meje-peti odstavek 76.člena ZKN.

Priloge pravilniku so obrazci za izdelavo elaboratov, razni šifranti in druga metodološka pravila, ki omogočajo izdelavo elaboratov za vpis podatkov v kataster nepremičnin.

Izmenjevalni formati še niso objavljeni. V prehodnih določbah predmetnega pravilnika (80. člen) je podano, da bodo objavljeni na spletnih straneh Geodetske uprave vsaj sedem dni pred začetkom uporabe (najkasneje 28.3.2022)

Na spodnji sliki vam podajamo vsebino pravilnika in pregled vseh sprejetih podzakonskih aktov.

 

 

Nazaj