Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Objavljamo Pravila stroke – Zvezek 1: Podrobne vsebine za stavbe in novelo Zvezka 0: Splošna določila

Spoštovani člani,

Gradbeni zakon (GZ) je v 10. odstavku 29. člena določal, da sta IZS in ZAPS v soglasju z ministrom zavezana sprejeti in objaviti Pravila stroke, ki podrobneje določajo način izdelave projektne dokumentacije. IZS in ZAPS sta splošni del teh pravil (Zvezek 0) že pripravili in uskladili ter jih že februarja 2019 poslali na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v potrditev. Nadaljnjih zvezkov, ki podajajo podrobnejša pravila stroke za stavbe, mostove in druge objekte na MOP takrat nismo poslali, saj se rešitve nanašajo na končno obliko rešitev v Zvezku 0. Ker od MOP nismo prejeli ne potrditve, ne kakršnegakoli drugega odgovora s pripombami ali razlogi, zakaj do potrditve še ni prišlo in ker je stanje brez jasnih pravil v praksi nevzdržno, se je upravni odbor IZS odločil, da se Pravila stroke na spletni strani IZS kljub temu objavijo, in sicer kot priporočila članom.

Že konec leta 2020 smo objavili Zvezek 0, v katerem smo opravili redakcijo, pri čemer smo upoštevali, da ta Pravila stroke urejajo le delo članov IZS, ne pa tudi članov ZAPS, upoštevali pa smo tudi nekatere spremenjene okoliščine ter nove izkušnje in spoznanja naših članov iz prakse, pridobljene v času od priprave prvega predloga Zvezka 0 iz leta 2019.

V letu 2021 smo se intenzivno lotili tudi redakcije Zvezka 1, ki obravnava podrobne vsebine za stavbe. Ob tem smo trčili tudi na dileme, ob katerih smo na IZS opravili mnoge strokovne razprave in zahtevnejša usklajevanja z vsemi vključenimi inženirskimi strokami, kar je privedlo tudi do vnovične potrebe po reviziji že prej pripravljenega Zvezka 0 iz konca leta 2020, ki obravnava splošna določila. Zaradi nekaterih obsežnejših sprememb v Zvezku 0 smo se odločili, da članom preko javne obravnave predstavimo tako Zvezek 1, kot tudi novo revizijo Zvezka 0. Javna obravnava je bila opravljena v septembru in oktobru 2021.

Po javni obravnavi je bilo potrebno pripombe obdelati, jih implementirati v oba zvezka ter besedili lektorirati in oblikovati. V vmesnem času je bil sprejet in v Uradnem listu objavljen nov Gradbeni zakon GZ-1, ki se začne uporabljati 1.6.2022. Zaradi velike potrebe po ureditvi področja v praksi smo se odločili, da oba zvezka Pravil stroke, ki sicer temeljita na določilih starega GZ in njegovih podzakonskih aktih, kljub temu objavimo z namenom premostitve časovne vrzeli do uskladitve Pravil stroke z GZ-1 in njegovimi podzakonskimi akti. S prenovo Pravil bomo lahko pričeli, ko bodo sprejeti podzakonski akti GZ-1, ki se pripravljajo na MOP.

Novi GZ-1 v 39. in 152. členu določa, da poklicni zbornici (IZS in ZAPS) po predhodnem soglasju ministra s pravili stroke uredita tehnična vprašanja, povezana s pripravo projektne dokumentacije. Pravila stroke morajo biti sprejeta v enem letu po uveljavitvi novega podzakonskega akta o projektni dokumentaciji, ki ga mora MOP izdati do 31.5.2022.

Ob prilagoditvi Pravil stroke na nov GZ-1 bomo lahko upoštevali tudi morebitne dodatne pripombe in izkušnje, do katerih bo prišlo v času uporabe aktov. Vljudno vas prosimo, da vse vaše pripombe, pobude in komentarje v zvezi s tem pošljete na e-naslov dejan.prebil@izs.si.

Pravila stroke – Zvezek 0, je dostopen tukaj

Pravila stroke – Zvezek 1, je dostopen tukaj.

 

Nazaj