Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

MSG Okrožnica št. 3: Dokaz, da lahko tla varno prevzamejo vse vplive

Spoštovani člani Matične sekcije gradbenih inženirjev,

 

pomemben segment presoje mehanske odpornosti in stabilnosti objektov predstavljata dokaz, da lahko tla varno prevzamejo vse vplive, ki jih konstrukcija prenaša v tla, in upoštevanje vpliva lastnosti tal na notranje sile v konstrukciji. Pri gradnjah na pobočjih in/ali pri gradnjah, ki vključujejo izkope tal, je bistvena presoja globalne varnosti oziroma stabilnosti preoblikovanega površja tal. Vedno več gradenj predvideva izdelavo kletnih etaž, za katere je ključna ustrezna izbira načina in dimenzij varovanja gradbene jame. Mnoge gradnje potekajo v urbanem okolju, v neposredni bližini obstoječih stavb in infrastrukturnih objektov in lahko povzročajo vplive nanje. Za dokazovanje vseh teh vplivov in za analizo mehanizmov prenosa obtežbe v tla je nujno poznavanje sestave tal, mehanskih lastnosti posameznih slojev tal in pogojev podzemne vode, ki definirajo obnašanje konstrukcije, vplive gradnje na okolico in pogojujejo izbor načina temeljenja in gradnje objekta.

Pri strokovnih nadzorih nad delom pooblaščenih inženirjev je bilo ugotovljeno, da niso redki primeri, ko se ugotavljanje ustreznosti tal za načrtovano gradnjo prelaga na čas gradnje, v načrtih gradbenih konstrukcij pa so lastnosti tal le predpostavljene. Tak način dela ni ustrezen in praviloma pomeni, da projektanti izberejo konzervativne lastnosti tal, kar vodi v neracionalno zasnovo objekta, v določenih primerih pa lahko zaradi dejansko slabših lastnosti tal od v projektu predvidenih pride do zastojev pri gradnji in znatnih podražitev.

  1. člen Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, ki govori o vsebini projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, v drugi alineji prve točke (izpolnjevanje bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti) eksplicitno navaja zahtevo, da projektna dokumentacija vsebuje podatke za določitev temeljenja objekta in varovanja gradbene jame, vključno z zaščito sosednjih objektov in brežin.

Pridobivanje teh podatkov je povezano z določenimi stroški, racionalizacija stroškov v procesu graditve objekta pa je eden od pomembnih ciljev vseh deležnikov. V postopku obvladovanja stroškov pa ne smemo pozabiti na tveganja, ki lahko nastanejo n.pr. zaradi opustitve preiskav tal. Obvladovanje stroškov projekta in obvladovanje tveganj na istem projektu sta medsebojno zelo povezana oziroma soodvisna procesa.

Evrokod 7 (SIST EN 1997), ki med drugim navaja tudi zahteve glede obsega in kakovosti preiskav tal, v pomoč k racionalnemu pristopu pridobivanja podatkov o lastnostih tal razdeli gradnje v tri t.i. geotehnične kategorije. Prva kategorija predstavlja gradnje z majhnimi geotehnično pogojenimi tveganji, tretja z velikimi, druga pa predstavlja večino običajnih konstrukcij na ne pretirano zahtevnih tleh. Poudariti je potrebno, da na uvrstitev v geotehnično kategorijo ne vplivajo le lastnosti tal, temveč kombinacija zahtevnosti pogojev tal, zasnove konstrukcije in vplivov, ki delujejo na konstrukcijo in tla. Priporočila glede obsega preiskav tal, ki jih navaja Evrokod 7, se nanašajo na drugo geotehnično kategorijo. Za prvo bodo pogosto zadoščali preprosti postopki, kot so n.pr. sondažni razkopi v kombinaciji s primerljivimi lokalnimi izkušnjami. Za načrte objektov tretje geotehnične kategorije pa predstavljajo priporočila Evrokoda le najmanjši še sprejemljiv obseg preiskav.

Pogosto se sklicujemo na lokalne izkušnje. Evrokod precej natančno pove kaj smemo smatrati kot »primerljivo izkušnjo«, kot jo imenuje. To so le pisno dokumentirani viri, za katere je mogoče ugotoviti, da dejansko veljajo za primerljive pogoje tal in jih je mogoče citirati.

Številni so seveda primeri dobre prakse, ko vodja projektiranja poskrbi za pridobitev poročila o preiskavah tal, ki ga izdelajo za to specializirana podjetja. Ta imajo pogosto v svojih arhivih tudi relevantne dokumente, na podlagi katerih je mogoče izdelati kakovostno prognozo pogojev tal na lokaciji načrtovane gradnje ob zmernih stroških preiskav neposredno na lokaciji.

IZS je nedavno izdala prvi zvezek Pravil stroke za stavbe, kjer je med drugim definirana tudi vsebina poročila o preiskavah tal in vsebina geotehničnega dela projekta. Vse projektante pozivamo, da sledijo usmeritvam Pravil stroke in Evrokoda 7 in vselej izdelujejo projektno dokumentacijo na podlagi podatkov o lastnostih tal, ki so pridobljeni neposredno na lokaciji načrtovane gradnje in izdelani za konkreten objekt. Različni gradbeni posegi na istih tleh praviloma zahtevajo različne podatke o tleh.

Ali so bili v projektih ustrezno in pravočasno pridobljeni in upoštevani vsi potrebni podatki o sestavi tal, preverjamo tudi pri rednih in izrednih nadzorih ter pri disciplinskih postopkih nad našimi člani.

 

Upravni odbor Matične sekcije gradbenih inženirjev

 

 

Nazaj