Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

MSE je sodelovala pri pripravi pobude za vključitev preverjanja električnih inštalacij v sklop intervencijskih ukrepov po poplavah


Naravna ujma avgusta 2023 je pustila za seboj pravo razdejanje, pri čemer se bodo njene posledice čutile še vrsto let. Izpostaviti je treba nevidne, a dolgoročno pomembne morebitne poškodbe električnih inštalacij, katerih posledice se lahko pojavijo skozi prihodnja leta.

Avgusta 2023 je narava pokazala vso svojo moč in povzročila ogromno materialno škodo, tako na področju stavb kot javne infrastrukture. Posledice bodo žal verjetno vidne še leta. Navkljub začetnemu hitremu angažiranju pri odpravi posledic poplav le teh ni moč odpraviti v kratkem obdobju.

S predmetnim prispevkom želimo opozoriti na tiste, pogosto skrite, posledice, ki se lahko izkažejo čez leta v obliki okvar ali celo požarov. Voda po svoji naravi praviloma ni prijateljica električnih napeljav in opreme. Poleg poškodb na gradbenih delih objektov in infrastrukture gre v tem primeru tudi za poškodbe električnih inštalacij. Slednje pogosto niso vidne, izkažejo pa se šele pozneje, ko že mislimo, da smo sanirali in odpravili nastale poškodbe.

Električne inštalacije so namreč bile izpostavljene vodi (ali morebiti zgolj vlagi), poleg tega pa morebiti tudi agresivnim in mehanskim nečistočam, ki so prispele do inštalacij skupaj z vodo. Seveda ne gre pozabiti na možne mehanske poškodbe ozemljil in sistemov za zaščito pred strelo (strelovod). Zato velja opozoriti na različne možne napake in okvare, ki so takoj vidne ali pa se posledice pokažejo kasneje: mehanske poškodbe in izguba funkcionalnosti, mehanske nečistoče v električnih razdelilnikih, nečistoče in agresivne primesi v kontaktih oslabijo zahtevane lastnosti kontaktov, RCD stikala in drugi zaščitni elementi več verjetno niso funkcionalni v predpisanih karakteristikah in so zato še posebej nevarni, lahko pride do »zalepljenja« kontaktov, ostanki vode v ceveh električnih inštalacij idr. Omenjene poškodbe lahko poleg nedelovanja naprav povzročijo nevarne napetosti dotika, nedelovanje zaščit, obloke in požare. Še posebej je treba posvetiti pozornost vedno bolj tehnološko zahtevnim inštalacijam, lastnim virom električne energije (sončne elektrarne, hranilniki in pretvorniki elek. energije ipd.).

Žal so bili v večini primerov takoj, ko je to bilo omogočeno, prizadeti objekti (s prizadeto električno inštalacijo) priključeni na električno omrežje brez potrebnih preverjanj in pregledov. To je sicer pogojno sprejemljivo kot začasna zasilna rešitev, nikakor pa ni dopustno takšno ravnanje na daljši rok.

Zato je dolžnost stroke opozoriti na nujno zagotavljanje električne varnosti, in sicer z namenom zaščite zdravja in življenj in varovanja našega premoženja. V primeru večjih poškodb (tako po obsegu kot zahtevnosti) je vsekakor priporočljivo angažirati pooblaščene inženirje elektrotehnične stroke, ki bodo podali prve usmeritve in po potrebi rešitve. V vsakem primeru pa je treba obvezno izvesti izredni pregled električnih inštalacij (izredni pregled se izvaja po vsaki poškodbi), kar terjata tudi Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele. Cilj preverjanja je seveda ugotoviti ustreznost in preprečiti nevarnosti, ki jih lahko povzročijo skrite poškodbe. Zaradi možnih kasnejših okvar, do katerih lahko pride zaradi posledic delovanja vode, je seveda smiselno (beri: potrebno) izvajati preglede tudi pogosteje, kot to zahtevata pravilnika, kar lahko ocenita bodisi preglednik bodisi pooblaščeni inženir za zahtevnejše primere.

Primarna je seveda odgovornost na strani lastnikov, ki so dolžni poskrbeti za pregled električnih inštalacij. Tukaj ne gre samo za lastnike individualnih stavb, temveč tudi za stavbe v javni rabi, kjer je odgovornost lastnikov toliko večja. Naša dolžnost pa je opozoriti in zahtevati odgovorno ravnanje s strani pristojnih inštitucij in oseb. Pooblaščeni inženirji elektrotehnične stroke lahko igramo ključno vlogo pri oceni stanja ter obnovi in vzdrževanju električnih inštalacij po poplavi (in seveda tudi drugih nezgodah).


Predsednik Matične sekcije elektro inženirjev, mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el.

Nazaj