Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

MSE aktivno sodeluje pri novelaciji Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele


Potekajo intenzivna strokovna usklajevanja s ciljem prenove in posodobitve veljavnih pravilnikov kot posledica zahtev po zagotavljanju električne varnosti in kot odziv na hiter tehnološki razvoj kompleksnih električnih inštalacij in opreme.

V sklopu sodelovanja različnih inštitucij, ki jim je skupen cilj zagotavljanje električne varnosti in ozaveščanje inženirjev po kakovostnem in odgovornem delu, potekajo intenzivna usklajevanja vsebin v cilju prenove in posodobitve veljavnih pravilnikov.

Hitro napredujoč tehnološki razvoj in vse bolj kompleksne električne inštalacije z vedno večjim naborom raznovrstnih priključenih naprav terja sprotno ažuriranje vsebin pravilnikov in tehničnih smernic. Hkrati se je spremenil gradbeni zakon, ki je podal nekaj novih vidikov in zahtev, tem pa se morajo prilagoditi tudi podzakonski akti (npr. uvedba »manjše rekonstrukcije«, uporaba drugih nepriporočenih metod nezajetih s tehničnimi smernicami).

V teku posodobitve omenjenih pravilnikov poteka tudi združitev njunih vsebin v en pravilnik. Izkušnje namreč kažejo, da sta varnost in zanesljivost nizko napetostnih električnih inštalacij in sistema zaščite pred strelo neločljivo povezana, zato je seveda treba na novo oblikovati in opredeliti skupne vsebine, kakor tudi posamezne specifike.

Pri oblikovanju vsebin se soočamo s pomembnim izzivom, saj usklajevanja potekajo od odstavka do odstavka. Poleg nove definicije pojma »nizkonapetostnih električnih inštalacij« potekajo intenzivna usklajevanja pri prenovi kriterijev in opredelitvi zahtevnih inštalacij, določanju periodike pregledov, opredelitvi koncepta "električno zaključena celota", potrebni dokumentaciji za izvedbo pregledov in obsegu preverjanj idr..

Kot strokovnjaki že nekaj časa v praksi uveljavljamo pojem "električna varnost", ki se nanaša na sklop postopkov, ukrepov in standardov, namenjenih zagotavljanju varne uporabe električne energije in električnih naprav. Slednje vključuje preprečevanje električnih nesreč, poškodb in požarov, ki so posledica nepravilne ali nevarne uporabe električnih naprav. Čeprav se vsebina novega pravilnika osredotoča le na manjši segment električne varnosti (nizkonapetostne električne inštalacije, zaščita pred strelo), ima zaradi svoje široke uporabe izjemen pomen, zato predstavlja sodelovanje na prenovi vsebin zelo odgovorno delo. Usklajevanja potekajo že več kot leto dni, in pričakujemo, da bo novi pravilnik zaključen v letu 2024. Ob tem se pričakuje tudi sočasna obnova pripadajočih tehničnih smernic, zato je verjetnejši rok objave v letu 2025.

Celovita prenova pravilnikov o električni varnosti ne le prinaša tehnične posodobitve, temveč postavlja temelje za varnejšo, bolj trajnostno in učinkovito uporabo električne energije v prihodnosti.

Predsednik Matične sekcije elektro inženirjev, mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el.

Nazaj