Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

MOP prepovedal direktno rabo elektrike za gretje stavb in tople vode, mesto NYC priklope novih stavb na plinsko omrežje

Slika vir: Getty; iStock/Illustration by Kevin Rebong for The Real Deal

MOP je skozi 17. člen PURES, ta se nanaša na dodatne omejitve in zahteve, prepovedal uporabo generatorjev toplote in grelnih teles, delujočih na osnovi uporovnega gretja oz. Joulovem principu, če električno energijo pridobivajo iz javnega električnega omrežja. Izpostavljeno velja tako za gretje prostorov kot gretje potrošne vode, pri čemer sta za slednjo postavljeni dve izjemi[1]. Glede na to, da je izraz »ogrevanje« v TSG-1-004:2022 opredeljen kot »proces prenosa toplote v stavbo za zagotovitev in vzdrževanje minimalne želene operativne temperature v stavbi«, zapisano v PURES pomeni, da je tudi uporaba električnih kanalskih do-grelnikov zraka, čeprav še tako majhnih moči, sedaj prepovedana, enako dvocevni konvektorji z vgrajenimi namenskimi električnimi greli za uporabo v prehodnem obdobju, kot tudi uporaba toplotnih črpalk s pomožnim električnim grelom. Ne nazadnje, prepovedana je tudi uporaba električnih seval za gretje prostorov, nadalje gretje cevovoda tople potrošne vode z grelnimi kabli namesto uporabe krožnega voda. Glede na namen pravilnika, zapisanega v prvem členu, to je določitev tehničnih zahtev za graditev skoraj nič energijskih stavb (sNES), je prepoved uporabe električnega uporovnega gretja očitno namenjena ravno temu. Kot že na različnih mestih tudi večkrat predstavljeno, »sNES stavbe znatno prispevajo k razogljičenju stavbnega fonda oziroma k izpolnjevanju obveznosti države glede povečevanja energijske učinkovitosti in deleža OVE v sklopu podnebno energetske politike«.

Povsem drugače, to je z zakonsko prepovedjo že samega priklopa na omrežje zemeljskega plina vseh novih stavb in stavb, podvrženih večjim prenovam, se je cilja »izboljšanja kakovosti zraka in javnega zdravja ter zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov« s pospešenjem gradnje »električnih stavb naslednje generacije«, lotil župan NYC[2]. Mesto New York sicer ni prvo med mesti s takšno zakonsko prepovedjo, je pa s skoraj 9 milijonov prebivalcev največje. In prvo med mesti s hladnim podnebjem. Zakon je bil sprejet 21. decembra 2021, uporabljal pa se bo za nove stavbe s sedmimi nadstropji po 31. decembru 2023 in za nove stavbe s sedmimi nadstropji ali več po 1. juliju 2027, s čemer je dan zadosten čas investitorjem in projektantom za prilagoditev projektnih tehničnih rešitev. Tako zemeljski plin ne bo mogoče uporabljati več za gretje prostorov, gretje potrošne tople vode in tudi kuho. »Mesto New York je dokaz, da je mogoče končati dobo fosilnih goriv, vlagati v trajnostno prihodnost, zaščititi javno zdravje in pri tem ustvariti dobro plačana delovna mesta,« je po sprejetju zakona povedal župan mesta New Yorka Bill de Blasio.

Dejansko sprejet mestni zakon prepoveduje uporabo vseh sistemov, ki imajo osnovo v zgorevanju fosilnih goriv, če se ob tem sprosti več kot 25 kg CO2 ekvivalenta na milijon BTU (85,3 g CO2 na 1 kWh). S takšno zahtevo so izključeni zemeljski plin, kurilno olje št. 2 in kurilno olje št. 4, saj imajo naslednje faktorje emisije:

Zemeljski plin = 53,11 kg CO2-eq na milijon BTU (181 g CO2-ekv na 1 kWh)

#2 kurilno olje = 74,21 kg CO2-eq na milijon BTU (253 g CO2-ekv na 1 kWh)

#4 kurilno olje = 75,29 kg CO2-eq na milijon BTU (257 g CO2-ekv na 1 kWh)

Mestni zakon določa izjeme za nekatere vrste rabe teh energentov, kot so komercialne kuhinje in električna napajanja v sili oziroma stanju pripravljenosti. Poleg tega isti zahteva, da županov urad za podnebje in trajnost pripravi študije o tehnologiji toplotnih črpalk in pripravljenosti električnega omrežja. Sicer pa zakon, za razliko od PURES, ne predpisuje in ne prepoveduje nikakršnih uporabljenih tehnologij, te so prepuščene projektantu in naročniku oziroma stroškovni optimalnosti. 

Nekaj podobnega se ravno odvija v naši neposredni bližini, v Avstriji. Kot poroča EUROACTIV v sestavku z naslovom v prostem prevodu »Avstrija bo z letom 2023 prepovedala plinske kotle v novogradnjah«[3]. Avstrija ponovno prenavlja zakon o gretju z obnovljivimi viri energije, katerega namen je zmanjšanje ogromne odvisnosti države od Rusije, zato umika osnovno postopno opuščanje prodaje kotlov na fosilni plin do leta 2025 in ga nadomešča z novim datumom, to je 2023.

Dogajanje v Avstriji ima vsekakor osnovo tudi v spreminjajoči EPBD. Kot lahko preberemo na strani 15 javno objavljenega Predloga Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o Energijski Učinkovitosti Stavb (prenovitev) iz decembra 2021[4], je z novim 11. členom, ta se osredotoča na tehnične stavbne sisteme, »uvedena jasna pravna podlaga za nacionalne prepovedi kotlov na fosilna goriva, ki državam članicam omogoča, da določijo zahteve za generatorje toplote na podlagi emisij toplogrednih plinov ali vrste uporabljenega goriva. Več držav članic meni, da so taki ukrepi bistveni za doseganje razogljičenega stavbnega fonda ter izboljšanje kakovosti zraka in zdravja.« Kot vidimo, je v zadnjem stavku smiselno napisana ravno obrazložitev, kot jo je pri sprejemu metnega zakona podal župan NYC. Novi PURES tem smerem očitno ne sledi. PURES je v vseh pogledih poseben.

Sicer pa je mogoče manjšo spremembo v zvezi s prednostno uporabo sistema zemeljskega plina pri nas zaslediti v Novem mestu. Tam so pred dvema mesecema spremenil tozadevni odlok takole[5]: »Ne glede na prioritetno uporabo energentov iz prvega odstavka tega člena se na območju sistema oskrbe z zemeljskim plinom končna energija za ogrevanje pretežno stanovanjske stavbe lahko pridobi iz geotermalne, hidrotermalne ali aerotermalne energije s toplotnimi črpalkami.« Primer, ko so tudi aerotermalne toplotne črpalke, čeprav električno gnane, vsaj za stanovanjske stavbe izenačene s sistemom zemeljskega plina.

Novico pripravil: PI Mitja Lenassi, CxA, predsednik UO MSS

 

______________

[1] Druga izjema iz 4. odstavka iz 17. člena PURES, si s sklicevanjem na Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 812/2013 in omejevanjem prostornine na 15 l prostornine zasluži prav posebno (ne samo tehnično) obravnavo.

[2] https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/852-21/mayor-de-blasio-signs-landmark-bill-ban-combustion-fossil-fuels-new-buildings

[3] https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/austria-to-ban-gas-boilers-in-new-buildings-as-of-2023/

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0802&from=EN

[5] https://www.novomesto.si/dolenjski-uradni-list/dul-objave/2022060108191450/odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah__odloka_o_prioritetni_uporabi_energentov_za_ogrevanje_na_obmocju__mestne_obcine_novo_mesto_/

Nazaj