Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

MOP je v sklopu državnega prostorskega reda izdalo nov priročnik Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe

 
 
Priročnik obravnava načrtovanje in organizacijo gradbene parcele stavbe (GPS). Načrtovanje se nanaša predvsem na določanje velikosti in oblike GPS, organizacija pa na delitev površine gradbene parcele stavbe na podenote in poteka na dveh ravneh – osnovni in podrobnejši. 
Osnovna organizacija GPS je rezultat upoštevanja treh vidikov trajnostnega razvoja: ekonomskega, okoljskega in socialnega. Ti vidiki so medsebojno soodvisni in tesno prepleteni, večkrat izključujoči se kot skladni, neravnotežje med njimi pa vodi v konfliktna razmerja. Pri osnovni organizaciji GPS so opredeljena načela in podane usmeritve za določanje ustreznih razmerij in deleža med prekritim delom GPS in raščenim delom GPS. 
Podrobnejša organizacija GPS se nanaša na delitev prekritega in raščenega dela GPS na podrobnejše podenote ter na njihova medsebojna velikostna in funkcionalna razmerja. Določa razmerja med na primer zemljiščem pod stavbo, zemljiščem pod pripadajočimi pomožnimi objekti, utrjenimi zunanjimi površinami in podobno. 
Cilj priročnika je podati navodila in priporočila za strokovno določanje GPS, kar naj pripomore k prostorskim ureditvam, ki bodo zagotavljale kakovostno bivanje v stanovanjskih stavbah, objektih družbene infrastrukture, na delovnih mestih, v proizvodnih in trgovskih območjih ipd. 
 
Priročnik je dosegljiv na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/prirocnik_gradbene_parcele.pdf  
 
Nazaj