Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

MOP je 23. decembra objavil spremembo PURES

 

Spremembi sta dejansko dve, obe se nanašata na 21. člen, ki obravnava izračun energijske učinkovitosti v prehodnem obdobju. Prva sprememba podaljšuje čas določanja kazalnikov energijske učinkovitosti energetsko manj zahtevnih in energetsko zahtevnih stavb po PURES 2010 in pripadajoči TSG-1-004 do 31. januarja 2023, vendar z izkazovanjem teh po sedaj veljavnem PURES 2022. Druga v celoti nadomešča dosedanji drugi odstavek, ki se sedaj glasi: »Za določanje kazalnikov energijske učinkovitosti energetsko zahtevnih stavb se lahko do 31. decembra 2023 ne glede na določbo osmega odstavka 8. člena uporabi stacionarno modeliranje in robni pogoji, ki veljajo za energetsko manj zahtevane stavbe.« Pomeni, do konca leta 2023 se bo (lahko) uporabljala mesečna in ne s PURES predpisana nestacionarna, »urna« metoda. Ni pa spremenjen 23. člen, ki se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije do 31. marca 2023, kateri se lahko v tem členu naštetih primerih prilaga elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah in izkaz energijskih lastnosti stavbe, izdelan po PURES 2010 in iz njega izhajajoči TSG-1-004.

Predstavnik MOP, g. Jože Kaplar, je najavil spremembi PURES z obrazložitvama že nekaj dni pred objavo v uradnem listu, 21. decembra, pri čemer je v sporočilu IZS zapisal naslednje:

Sprememba prvega odstavka 21. člena:

V prvem odstavku 21. člena Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-3) se za en mesec podaljšuje možnost uporabe določanja energijskih lastnosti stavb po do sedaj veljavnem pravilniku. Razlog za to podaljšanje je v zahtevni strokovni vsebini določanja energijskih lastnosti stavb po novem pravilniku, kar posledično velja tudi za izdelavo energetskih izkaznic in s tem potrebnim daljšim podaljšanim časom prilagajanja in verifikacije programske opreme. Poleg tega bo s tem podaljšan tudi čas za dodatno izobraževanje vseh deležnikov, ki uporabljajo prenovljeno programsko opremo za določanje energijskih lastnosti stavb.

Spremembo drugega odstavka 21. člena:

Drugi odstavek spreminjamo zato, ker so predvsem predstavniki cehovskih združenj, kar še posebej velja za IZS, na MOP naslovili pričakovanja, da za pridobitev ustrezne programske opreme in delo z njo, ki se nanaša na določanje energijskih lastnosti energetsko zahtevnih stavb z dinamičnim modeliranjem – urno metodo, potrebujejo daljši čas, kot ga določa pravilnik.

Za rešitev te težave se prehodni čas uporabe stacionarne – mesečne metode  podaljšuje za eno leto in na ta način v tem prehodnem obdobju omogoči določanje kazalnikov energijske učinkovitosti stavb po mesečni metodi.

S tem je projektantom dan čas, da si pridobijo potrebno programsko opremo za določanje kazalnikov energijske učinkovitosti energetsko zahtevnih stavb po urni metodi kot to zahteva PURES-3.

S tema spremembama se ne posega v določbe glede zahtevane energijske učinkovitosti stavb niti zahtevanega deleža OVE, oziroma zahteve za načrtovanje in gradnjo skoraj nič energijskih stavb.

Iz obrazložitve prvega odstavka je mogoče zaključiti, da je bil novi PURES v času njegove objave neizvršljiv predpis, to je tudi še danes, ne samo zaradi izrecno izpostavljene urne, ampak tudi že zaradi mesečne metode, saj g. Jože Kaplar razlog za spremembo povezuje s »potrebnim daljšim podaljšanim časom prilagajanja in verifikacije programske opreme«, s katero MOP očitno ne razpolaga niti še danes! Torej ne drži zapis v tem členu PURES, da se energijske kazalnike LAHKO določa še po PURES 2010, ampak si jih na tej osnovi enostavno MORA določati. Mora, ker je bil pravilnik objavljen vsaj pol leta preden je (beri: šele bo, če res bo) vse pripravljeno za njegovo izvrševanje! Vendar samo po mesečni, ne tudi po urni metodi.

Drug odstavek ni pomemben samo vsebinsko, saj pokaže tudi odnos predstavnika MOP do IZS. G. Jože Kaplar IZS prepoznava kot enega od »cehovskih združenj«[1], ne kot zbornico po ZAID. Vsebinsko pa iz njegove obrazložitve izhaja, da so na MOP s spremembo ugodili IZS-jevemu predlogu po potrebnemu daljšemu času za pridobitev potrebne programske opreme, delujoče po urni metodi, in delu z njo. Kaj smo s tem v zvezi resnično zapisali in tudi predlagali v dopisu ministru Brežanu, je bilo že objavljeno in s lahko ponovno preberete tukaj. Izpostavljam zadnji stavek: »V tem obdobju je potrebno pripraviti vse pogoje za izvajanje in tudi modifikacijo pravilnika, za kar ponujamo MOP strokovno pomoč.« Čas, ki smo ga sicer predlagali je dve leti, ni potreben samo zaradi pooblaščenih inženirjev, ampak tudi za izvedbo potrebnih »modifikacij« pravilnika. Zakaj, med drugim, je potrebna tudi »modifikacija«, ste bili obveščeni tukaj. Kot tudi zaradi same zahteve po uporabi ARSO vremenskih podatkov, ki so glede na v svetu razpoložljivo VALIDIRANO programsko opremo tudi nezadostni, ne zgolj podani v neprimerni obliki.

V drugi polovici oktobra smo g. Georgi Bangievu poslali še en dopis, tega lahko preberete tukaj, ki se nanaša na zaključke sestanka med njim in predstavniki IZS z dne 27. 9. 2022 in napovedano uporabo 41. člena GZ-1. Pri slednji je dodatno izpostavljena tudi težava PURES, ki ne zahteva izdelavo izkaza s strani pooblaščenega strokovnjaka po GZ-1, ampak za njegovo izdelavo zadošča biti »izdelovalec«. V dopisu je predstavljen tudi zamišljen osnovni okvir izvajanja dokazovanja 6. bistvene zahteve po 41. členu GZ-1, kot tudi potrebna primerna znanja in veščine »strokovnjaka«, to je energijskega modelarja stavb. Na koncu je izpostavljen tudi primer enega od razlogov za strokovno nesprejemljivo stanje v Sloveniji na tem področju. Temu lahko takoj dodamo (ne samo) še enega iz PURES 2022, to je nerazvrščanje energetsko manj zahtevnih stavb v najmanj devet kategorij, kot to zahteva stroka sama po sebi, ne nazadnje tudi EPBD, kot različno potrebo energije stavb kaže že sama naslovna slika!

Torej, če MOP v času podaljšanja prehodnega obdobja enega leta ne bo pravočasno povabil IZS tudi k pripravi nujnih »modifikacij« PURES in TSG-1-004, bomo čas prehodnega obdobja porabili izključno in samo za usposabljanje pooblaščenih inženirjev po 41. členu GZ-1, to je z uporabo v svetu uveljavljenih pravil stroke. Ne po PURES 2022. UO MSS je s tem v zvezi tudi že sprejel Sklep 2/16.11.2022, ki se v tem delu glasi: »Plan dela v naslednjem letu prvenstveno zajema vzpostavitev usposabljanja za izvajanje energijskega modeliranja kot ga pozna stroka v svetu (BEM – Building Energy Modeling).«

Sicer pa sprememba drugega odstavka 21. člena projektantskim podjetjem in tudi investitorjem prinaša veliko olajšanje, saj do konca leta dejansko omogoča izdelavo in oddajo projektne dokumentacije. Seveda ob pogoju, da bo MOP programsko opremo z »mesečno metodo« zagotovil »izdelovalcem« do konca januarja.  

Z namenom, da energijsko performančnost stavb v Sloveniji iz desetletnega strokovnega zastoja prestavimo v strokovni napredek, UO MSS vabi vse, še posebej PI s področja strojništva, elektrotehnike in gradbeništva, ki želite pri tem sodelovati, da nam svojo pripravljenost, pobude in predloge, sporočite na naslov: izs@izs.si ali mitja@lenassi.si.

Ne glede na vse, pa se ne sme in more spregledati, da dejansko neizvršljivost pravilnika s predpisovanjem vsakršne nižje rabe energije od sicer dosegljive z naravnim prezračevanjem, preprečuje že sam GZ-1 z zapisom v petem odstavku 31. člena. O čemer smo ne nazadnje obvestili tudi MOP z dopisom tukaj.

Novico pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., CxA

 

[1] céh -a m (ẹ̑ ẹ̄) nekdaj stanovska organizacija obrtnikov iste stroke: sprejeli so ga v ceh; združevati se v cehe; čevljarski ceh

// slabš. skupina ljudi istega poklica z enakimi interesi: filmski, novinarski ceh

 

 

 

 

 

Nazaj