Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Kdaj strokovna podlaga s področja geotehnologije in rudarstva postane načrt z oznako 7 in kdo mora biti izdelovalec


Na Inženirsko zbornico Slovenije je prispela prijava v zvezi z izdelavo poročil, presoj in načrtov s področja geologije, geotehnologije in rudarstva, ki jih izdelujejo podjetja oziroma osebe, ki niso kompetentne za izdelavo tovrstne dokumentacije. V prijavi omenjeni posamezniki tudi nimajo ustrezne inženirske izobrazbe za izdelovanje načrtov s področja geotehnologije in rudarstva, prav tako niso pooblaščeni inženirji s področja geotehnologije in rudarstva, torej niso vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS.

Načrt PZI s področja rudarstva in geotehnologije po Gradbenem zakonu (GZ-1) in Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (11. člen) mora izdelati projektant, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje inženirske dejavnosti po 14. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), in zanj pooblaščeni inženir s pooblastilom za področje rudarstva in geotehnologije. V načrtih se predvidijo gradbeno inženirske rešitve in ukrepi, s katerimi se zagotovi, da je objekt varen in zanesljiv za uporabo (so izpolnjene vse bistvene in druge zahteve, ki jih določa GZ-1).

Izdelava strokovnih podlag za izdelavo projektne dokumentacije, na primer pregled temeljnih tal, odvzem in preiskava vzorcev, izdelava poročila o tem, ni regulirana. Se je pa pri odločitvi, komu zaupati takšno naročilo, treba zavedati, da vsi za to delo niso izobraženi, usposobljeni. Rezultate iz poročila namreč uporabijo projektanti kot izhodišča za svoje načrte, pri čemer se nanje zanesejo. V kolikor so ti napačni, objekti ne bodo ne varni ne zanesljivi.

Projektantom objektov zato svetujemo, da pred pričetkom izdelave načrtov preverijo kompetentnost izdelovalcev strokovnih podlag, še posebej, če jih niso izdelali pooblaščeni inženirji geologije, geotehnologije in rudarstva, na primer za načrtovanje temeljenja objektov, odvodnjavanja podzemnih vod, sanacij plazov ipd.

Lep primer strokovnega in korektnega ravnanja je obvestilo Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS) ob ujmah, ki so nedavno prizadele Slovenijo: »Obdobje intervencijskih ogledov je končano, sledi faza načrtovanja in izvedbe sanacijskih ukrepov. S projektiranjem sanacijskih ukrepov na plazovih se na GeoZS ne ukvarjamo. V primerih kompleksnejših pojavov plazenja v dogovoru s projektanti ali investitorji pripravljamo geološke in hidrogeološke podlage kot strokovne osnove za načrtovanje sanacijskih ukrepov. Svetujemo tudi pri vzpostavitvi sistemov za spremljanje plazov (monitoring)«.

Proti podjetjem, ki ne izpolnjujejo pogojev za projektanta po ZAID in osebam, ki niso pooblaščeni inženirji, pa pod nazivom »poročilo«, »presoja«, »mnenje« izdelujejo dokumentacijo, ki presega strokovne podlage in že predstavlja načrte po GZ-1 oziroma dele načrtov po GZ-1, zbornica ne more ukrepati. Predlagali oziroma izvedli pa bomo naslednje:

  • Podjetjem, ki izdelujejo načrte s področja geotehnologije in rudarstva z oznako 7 bomo poslali dopis, da sodijo njihovi izdelki po vsebini med načrte po GZ-1, za katerih izdelavo pa ne izpolnjujejo pogojev po GZ-1 v povezavi z ZAID;
  • Podali bomo prijavo na gradbeno inšpekcijo, v kateri bomo zapisali, da bi to morali biti načrti 7 po GZ-1, pa niso tako poimenovani in jih izdeluje nepooblaščeni gospodarski subjekt in nepooblaščena oseba; navedli bomo vse prekrške po GZ-1, tudi prekršek investitorja, ki je delo oddal nepooblaščeni pravni osebi;
  • Podobno prijavo bomo poslali na tržno inšpekcijo;
  • Pripravili bomo okrožnico za projektante objektov, za katere se pridobiva gradbeno dovoljenje in izdeluje načrte PZI, da ne smejo v projektno dokumentacijo vključevati načrtov s področja geotehnologije in rudarstva z oznako 7, ki jih niso izdelali pooblačeni inženirji geologije, geotehnologije in rudarstva; po gradbeni zakonodaji storijo prekršek in povzročijo dodatne stroške investitorju, lahko pa so tudi materialno odgovorni; okrožnico bomo objavili na spletnih straneh IZS in jo posredovali tudi ZAPS.


Predsednik UO MSRG, dr. Željko Vukelić

Nazaj