Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila gradivo za drugo mnenje/strokovno napako za geodetska podjetja


Za dodatno zagotovitev pravne varnosti lastnikov nepremičnin in naročnikov katastrskih postopkov Zakon o katastru nepremičnin – ZKN ((Uradni list RS, št. 54/21) v 111. členu uvaja možnost strokovne preveritve izdelanega elaborata in izvedenega inženirskega dela katastrskega postopka v luči standardov in pravil geodetske stroke.

V drugem mnenju izdelovalec le tega preverja/presoja:

  • ali je bilo dejansko stanje ugotovljeno na strokoven način (npr. pravilna uporaba oziroma analiza podatkov iz zbirke listin, pravilne metode merjenja…) in
  • ali je bilo tudi dejansko stanje pravilno in strokovno prikazano v elaboratu.

Geodetsko podjetje ne opredeli strokovne napake v okviru izdelave drugega mnenja, če je osnovni elaborat, ki je predmet presoje izdelan v okviru veljavnih standardov in pravil geodetske stroke, tudi če bi geodetsko podjetje, ki izdeluje drugo mnenje, izvedlo vpis oziroma spremenilo podatke drugače kot je izvedeno v osnovnem elaboratu. Potrebo je poudariti, da strokovna napaka ne more biti zgolj mnenje ene od strank v postopku, ki ni zadovoljna s prikazom dejanskega stanja v elaboratu.

Ker je drugo mnenje novost, ki jo pretekla zakonodaja ni opredeljevala, je Geodetska uprava R Slovenije zaradi poenotenega pristopa pri izdelavi in obravnavi drugih mnenj, pripravila gradivo za geodetska podjetja (št. 02150-3716/2023-2562-2 z dne 22.1.2024) in ga posredovala Inženirski zbornici Slovenije, in je objavljeno tukaj.

V gradivu so podane:

  • usmeritve Geodetske uprave R Slovenije geodetskim podjetjem za pripravo drugega mnenja,
  • obvezne vsebine drugega mnenja,
  • opisan postopek vključitve drugega mnenja v katastrski postopek od zatrjevanja strokovne napake do odločitve Geodetske uprave R Slovenije glede te zatrjevane strokovne napake.

Drugo mnenje je neodvisno strokovno mnenje, ki opredeli strokovno napako ali jo ovrže. V primeru potrditve strokovne napake je potrebno v drugem mnenju podati tudi ustrezno rešitev za odpravo strokovne napake.

Pripravljeno gradivo ne opredeljuje standardov in pravil geodetske stroke, ampak zgolj obvezne vsebine drugega mnenja in postopanje v primeru uporabe tega inštrumenta. Posebej je obrazloženo postopanje geodetskega podjetja pri pridobitvi elaborata, ki je predmet drugega mnenja in sicer mora geodetsko podjetje, ki izdeluje drugo mnenje, podati vlogo za pridobitev elaborata, ki se ne vlaga v IS kataster.

Upravni odbor MS Geo je na 117. redni seji UO MS Geo sprejel sklep, da se v okviru izobraževanj Inženirske zbornice Slovenije v aprilu izvede izobraževanje na temo izdelave drugega mnenja, kjer bodo podane tudi strokovne usmeritve za drugo mnenje.

Nazaj