Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Gradbena parcela skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3)


Prejeli smo dopis Ministrstva za okolje in prostor, ki je v zadnjem obdobju prejelo večje število vprašanj investitorjev, projektantov in občin glede določanja gradbenih parcel stavb. Vsem deležnikom se najpogosteje zastavlja vprašanje, ali morajo biti sestavine gradbene parcele, ki jih določa Zakon o urejanju prostora1 (v nadaljevanju: ZUreP-3) v petem odstavku 190. člena (t.j. ena ali več parcel, območja stvarne služnosti in območja stavbnih pravic), določene že pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma, ali je njihovo urejanje mogoče do vpisa gradbene parcele v uradne evidence (kataster nepremičnin in zemljiška knjiga). Ključno je torej vprašanje, ali lahko gradbeno parcelo stavbe v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju: DGD) še vedno sestavljajo tudi deli zemljiških parcel.

V zvezi z navedenim vprašanjem ministrstvo podaja enotno tolmačenje določil ZUreP-3, povezanih z določanjem gradbene parcele, ki je sledeče:

Sestavine gradbene parcele za stavbe morajo biti določene kot ena ali več parcel, območja stvarne služnosti ali območja stavbnih pravic (kot to določa peti odstavek 190. člena ZUreP-3) in ustrezno evidentirane v katastru nepremičnin, najpozneje do vložitve zahtevka za izdajo uporabnega dovoljenja. Navedeno določilo se bo začelo uporabljati šele, ko bo dokončno vzpostavljena informacijska rešitev e-graditev, kar izhaja tudi iz prehodnih določb ZUreP-3.

V postopku projektiranja objekta se gradbena parcela ustrezno določi in grafično prikaže v DGD. Vendar v postopku priprave DGD in pri izdaji gradbenega dovoljenja urejenost sestavin gradbene parcele za stavbe, na način kot to določa peti odstavek 190. člena ZUreP-3, ni zahtevana. Investitor bo to dolžan storiti do vložitve zahtevka za izdajo uporabnega dovoljenja.

Dopis z obrazložitvijo tolmačenja je objavljen tukaj

Nazaj