Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Objavljamo Standardizirane opise del, materialov in opreme za stavbe (SODMOS)

 

V Sloveniji se že zelo dolgo pojavlja potreba po poenotenju popisov del tako za gradbena in obrtniška dela kot tudi za strojne in električne inštalacije ter opremo, zato smo se na IZS odločili, da jih izdelamo. Pri pripravi smo se oprli na avstrijske standardizirane opise, ki smo jih prevedli in prilagodili na slovenske razmere, prakso in zakonodajo. V Avstriji se baza  pripravlja, ureja in dopolnjuje v okviru Zveznega ministrstva za delo in gospodarstvo (Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft), ki v zvezi s pripravami, novelacijami in vzdrževanjem baze krije tudi vse stroške, pri nas pa na IZS vse stroške krijemo iz lastnih sredstev.

Standardizirane opise del, materialov in opreme za stavbe (SODMOS) so po naročilu IZS na osnovi grobega slovenskega prevoda pripravile tri skupine in sicer ločeno za gradbena in obrtniška dela ter za področje strojnih inštalacij in področje elektroinštalacij. Za gradbena in obrtniška dela je opise pripravilo podjetje PEG podatkovniki d.o.o., kjer sta imela  ključno vlogo Jurij Rihar in Nebojša Jankovič, aktivno je pri tem sodeloval tudi Anton Kastelic. Strojne inštalacije sta pripravila Saša Rodošek in Jernej Povšič, elektroinštalacije pa Damjan Mežič in mag. Andrej Korak, koordiniral ju je predsednik upravnega odbora MSE mag. Vinko Volčanjk. Za strokovno koordinacijo dela med strokami je skrbel Anton Kastelic.

V septembru 2022 je bila baza v javni razpravi k pregledu in podaji pripomb pa je bila povabljena vsa zainteresirana javnost. Ob tej priložnosti se želimo vsem, ki so si vzeli čas in gradivo pregledali, ter nam poslali pripombe, predloge ali pa zgolj pohvale, prav lepo zahvaliti. Tako velik odziv, kot večinska podpora pripravi slovenske baze med prejetimi odzivi kažeta, da je bila odločitev za pripravo prava. Čeprav ta deloma tudi odstopa od obstoječe slovenske prakse, je večina preglednikov predstavljen način priprave baze podprla, precej pa so se razlikovala njihova pričakovanja o tem, kaj vse bi morala taka baza vsebovati. Nekateri so mnenja, da je preobsežna, še več pa je želja in predlogov, kaj vse bi ta še morala vsebovati. Vse predloge in pripombe smo skrbno proučili in jih v največji možni meri poskusili implementirati v končno verzijo, predloge za nekatere obsežnejše dopolnitve in obdelave pa smo vzeli na znanje za prihodnje izdaje.

SODMOS predstavlja pripomoček udeležencem pri gradnji, ki se ga lahko poslužijo po medsebojnem dogovoru. Želja IZS je, da bi bila baza splošno sprejeta in uporabljena, sčasoma pa tudi odobrena od pristojnih inštitucij in javno potrjena z ustreznimi akti ali standardi.

Objavljena baza obsega več kot 3400 strani tekstov. Gre za prvo verzijo baze standardiziranih opisov, ki vsebuje skupine del, ki so pri nas bolj pogoste in običajne, nekatere skupine, ki so sicer del avstrijskih standardiziranih opisov, pa se zaradi večje preglednosti in z namenom, da se najpomembnejši del opisov lahko prične čim prej uporabljati, še niso pripravile. Na osnovi že prejetih predlogov v javni razpravi in tudi na osnovi novih spoznanj in priporočil uporabnikov ter novih tehnologij in materialov v prihodnosti pa se bo stalno popravljala in dopolnjevala s ciljem še večje preglednosti in uporabnosti. Avstrijska praksa je, da praviloma objavljajo dopolnjeno bazo vsake tri leta. Pri nas v začetku pričakujemo pogostejše posodobitve, sčasoma pa bi se približali avstrijski praksi.

Baza SODMOS ima kar nekaj posebnosti glede na našo dosedanjo prakso. Vsako poglavje ima na začetku splošna določila, ki so skupna vrsti del ali posamezni podskupini del s poudarkom, kaj vse je vključeno v ceno na enoto posamezne postavke. Baza vsebuje tudi posebna pojasnila (komentarje) v poševnem tisku, ki služijo le uporabnikom baze in praviloma ne sodijo v sam popis za konkretni objekt. Največja posebnost nove baze standardiziranih opisov pa je dvojni prikaz vsebine vsake postavke del:

 1. daljši opis z vsemi pojasnili za potrebe razpisne dokumentacije in
 2. krajši opis z bistvenimi podatki za potrebe evaluacije ponudb in nato za potrebe obračunskih mesečnih situacij na gradbišču.

Dolžina daljšega opisa ni omejena, dolžina kratkega opisa pa je omejena na eno vrstico oz. približno na 50 znakov. Po potrebi se uporabijo kratice, ki pa morajo biti navedene in pojasnene v daljšem opisu ali v uvodnih splošnih določilih posamezne vrste del. Da bi se v slovenski bazi in nato v slovenskih popisih del izognili pretirani uporabi kratic, smo se dogovorili, da je izjemoma lahko kratek opis tudi daljši npr. do  dveh vrstic. Če tudi to ni dovolj, pa lahko kratek opis sega do 250 znakov, nikakor pa ne več. Končni cilj naloge je, da se bo lahko v posameznem popisu s sklicevanjem na SODMOS navajalo le posamezne postavke ali celo le kratke opise brez splošnih uvodnih tekstov in določil.

Baza SODMOS je že sedaj zelo obsežna, zato se v izogib še večji nepreglednosti, skupni podatki in lastnosti več postavk rešujejo s poenotenjem ter z dodatnimi postavkami z doplačili. Takih postavk je veliko, kar zahteva še dodatno pozornost pri uporabi baze in kasneje popisa del. Obsežnost gradiva je zmanjšana tudi s postavkami, ki omogočajo naknadni vpis osnovnih ali samo posebnih podatkov o predmetu postavke v praznih prostorih označenih s črto. Prav tako lahko v nekaterih primerih ponudnik vpiše svoje podatke (npr. vrsto ponujenega materiala), ki pa so le informativnega značaja. V skladu z uvodnimi določili k SODMOS jih naročnik lahko sprejme ali tudi ne.

V standardnih postavkah je poudarek na opisu končnega gradbenega izdelka ali vgrajenega elementa na objektu. Zato se praviloma  posebej ne opisujejo:

 • način izvajanja,
 • pomožna dela,
 • pomožni material,
 • način obračuna,
 • velikost (mere) izdelka, razen če so te pomembne za določitev cene na enoto,

Čeprav bi si nekateri to želeli, popis del, materialov in opreme tehničnega poročila ali izvedbenih prikazov projekta ne more nadomeščati. Prav tako ni namenjen podajanju načina in tehnologije izvedbe, ker je to stvar izvajalca. Poudarek je na opisu končnega gradbenega izdelka ali vgrajenega elementa na objektu. Glavni namen popisa del, materialov in opreme je stroškovna opredelitev objekta, izvedba razpisa, izdelava ponudbe in nato obračun stroškov na gradbišču.

IZS bo v prihodnjem letu imenovala projektno skupino, ki bo nadalje skrbela za bazo standardiziranih opisov in njeno implementacijo v vsakdanjo prakso. Njene glavne naloge bodo:

 • dopolnjevanje baze z novimi vsebinami,
 • osveževanje obstoječe vsebine na osnovi spoznanj pri vsakdanji praksi,
 • spremljanje razvoja programske opreme,
 • izobraževanje uporabnikov baze,
 • vsebinsko sodelovanje z ostalimi organizacijami in posamezniki s področja graditve: zbornice, projektantska podjetja, gradbeni izvajalci, naročniki, strokovnjaki specialisti, proizvajalci materialov in opreme, itd.
 • izvedba pilotnega projekta v začetku leta 2023,
 • standardizacija splošnih navodil o uporabi baze in izdelave popisov del ter standardizacija izmenjave digitalnih podatkov (datotek),
 • implementacija baze v BIM sistem,
 • priprava enostavnih tipskih razpisnih pogojev na osnovi avstrijskega prevoda (primerni za oddajo manjših del).

Standardizacija je odvisna od programske opreme, s katero morajo razpolagati vsi udeleženci v procesu graditve: projektanti, naročniki, izvajalci in nadzorniki. Ker take programske opreme, ki bi ustrezala SODMOS v Sloveniji še ni, jo bo potrebno v prihodnosti zagotoviti, do tedaj pa se lahko uporablja vsesplošno uporabljeni Excel, v katerem je baza SODMOS tudi izdelana.

Uvodna pojasnila in določila ter Baza SODMOS v PDF in XLSX (Excel) obliki je dostopno na povezavi SODMOS - IZS

Vse udeležence pri graditvi objektov vabimo, da sprejmejo pobudo in pristopijo k prvi izdelavi popisa del in izvedbe razpisa po novem predlogu standardiziranih opisov. Istočasno nagovarjamo tudi naročnike, da spodbudijo projektante k uporabi teh standardiziranih opisov. Vse lepo prosimo, da nas obvestijo o svojih izkušnjah pri uporabi standardiziranih opisov, še posebej pa bomo veseli konkretnih predlogov popravkov in predlogov nadaljnjih izboljšav.

Nazaj