Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Državni zbor je sprejel Zakon o katastru nepremičnin

 

Državni zbor je v petek 26. marca potrdil predlog Zakona o katastru nepremičnin (ZKN), ki bo nadomestil sedanji Zakon o evidentiranju nepremičnin.

Zakon bo začel veljati 15. dan po objavi v uradnem listu, uporabljati pa se bo začel s 4. aprilom 2022, razen določb od 138. do 144. člena, ki se začnejo uporabljati 22. februarja 2022.

Nekaj temeljnih sprememb, ki nam jih prinaša naš novi zakon:

• podatki o parcelah, stavbah in delih stavb na območju države se bodo po novem evidentirali v enotni evidenci z imenom Kataster nepremičnin in ne več v treh ločenih evidencah kot zdaj,
• uvaja enoten postopek evidentiranja nepremičnin,
• uvaja možnost evidentiranja območja služnosti in območja stavbne pravice,
• ureja način vodenja sestavin delov stavb, kot so npr. atriji in parkirna mesta,
• podaja pravno podlago za celovito informatizacijo vseh poslovnih procesov v zvezi z odločanjem o vpisih v kataster nepremičnin, register prostorskih enot, evidenco državne meje in register naslovov,
• predpisuje elektronsko vlaganje dokumentov in vodenje »elektronskega« spisa,
• vzpostavlja novo evidenco »register naslovov«, ki bo evidenca podatkov o naslovih v Republiki Sloveniji, ki so se doslej vodili kot sestavni del registra prostorskih enot,
• uvaja drugo mnenje v postopke,
• ureditev dostopov do informacijskega sistema kataster za izvajalce,
• katastrski elaborati se predajo v informacijski sistem samo v elektronski obliki in drugo.

Vsebina zakona, ki je bil poslana v potrditev državnemu svetu, je objavljena tukaj.

 

Nazaj