Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Do 15. septembra je v javni obravnavi Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

 

Na spletni strani e-uprave je od 23. julija objavljen predlog predpisa PURES, katerega je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Najdete ga tukaj. Nanj je mogoče podati komentarje do 15. septembra.

Iz kratkega opisa postopkov priprave predpisov, objavljenega na spletnem podportalu e-demokracija, izhaja, da se osnutek predpisa, poleg celotne objave na spletni strani, posreduje tudi na vsa ministrstva, vladne službe ter sodelujoče deležnike. Ker IZS pri pripravi tega predpisa ni sodelovala, ni bila sodelujoč deležnik, osnutka predpisa tudi ni prejela. Razumljivo, ne tudi razumno. Razlogi za nerazumnost so najmanj trije:

 1. Po ZAID je ena od nalog zbornice tudi nastopanje kot posvetovalni organ državnih organov, torej tudi ministrstva, ki je predlog pripravil.
 2. Po GZ so za izpolnjevanje bistvenih zahtev pri graditvi objektov, med temi je tudi »varčevanje z energijo in ohranjanje toplote«, zadolženi člani zbornice.
 3. Izhajajoč iz istega vira, to je spletnega podportala, velja za pripravo predhodne faze, to je priprave delovnega gradiva predpisa, naslednje: da se ta »oblikuje znotraj pristojnega ministrstva, priporočeno pa je, da se v pripravo gradiva vključijo tudi organi, ki so odgovorni za druge resorje ter ostali ključni akterji/deležniki (občine, zbornice,…)«.

Kakorkoli, na MOP so se odločili pripraviti predlog predpisa PURES brez IZS kot sodelujočega deležnika, zato IZS svoje naloge po ZAID, to je vloge posvetovalnega organa, tudi ni mogla opraviti. Ker morebitno podajanje komentarjev (predlogov, mnenj in pripomb) v tej fazi ni in ne more biti enako učinkovito kot na deklarativni ravni priporočena vključenost že v samo pripravo gradiva, se zdi odločitev, da se IZS odpove podajanju komentarjev samoumevna.

K takšni odločitvi pripomore tudi dejstvo, da je predlog predpisa PURES objavljen celo brez sočasne objave predloga tudi TSG-1-004, na katero se isti sklicuje najmanj 16-krat:

 • odstavek 5. člena (razvrstitev stavb): Za nestanovanjske stavbe se cone določi glede na namen rabe in v skladu s standardom SIST ISO 18523-1, za stanovanjske stavbe na podlagi tehnične smernice za graditev TSG-1-004…
 • odstavek 6. člena (referenčna stavba): Lastnosti toplotnega ovoja referenčne stavbe in referenčnih TSS ter veličin, ki vplivajo na rabo energije, so navedene v TSG-1-004.
 • odstavek 7. člena (tehnična smernica): TSG-1-004 določa gradbene ukrepe oziroma rešitve (v nadaljnjem besedilu: ukrepi), za dosego energijske učinkovitosti stavb, s katerimi so izpolnjene zahteve tega pravilnika.
 • odstavek 7. člena (tehnična smernica): … pri čemer je treba izpolniti tiste zahteve TSG-1-004, na katere se ta pravilnik izrecno sklicuje in jih je treba upoštevati…
 • odstavek 8. člena (robni pogoji): …če gre za javno stavbo ali pa morajo ustrezati minimalnim zahtevam, ki so določene z TSG-1-004.
 • odstavek 8. člena (robni pogoji): Za mesečno metodo izračuna kazalnikov energijske učinkovitosti stavbe se uporabijo konstantni parametri notranjega okolja, ki so navedeni v TSG-1-004.
 • odstavek 9. člena (vhodni podatki): Pogoji notranjega okolja so določeni v TSG-1-004 in v slovenskih nacionalnih standardih.
 • odstavek 9. člena (vhodni podatki): Prilagoditev podatkov računalniškim orodjem pa je opredeljena v TSG-1-004.
 • odstavek 9. člena (vhodni podatki): Vključevanje notranjih bremen v izračun kazalnikov energijske učinkovitosti stavb je opredeljeno v TSG-1-004.
 • odstavek 9. člena (vhodni podatki): …dokumentov, ki spremljajo proizvod, oziroma se uporabijo generični podatki iz TSG-1-004.
 • odstavek 10. člena (zagotavljanje energetske učinkovitosti stavb): Zahteve iz prejšnjega odstavka so podrobneje opredeljene v TSG-1-004.
 • odstavek 11. člena (kazalniki energijske učinkovitosti stavbe za področje gradbene fizike): Pri določitvi kazalnikov energijske učinkovitosti stavbe za področje gradbene fizike se upoštevajo dodatne zahteve določene v TSG-1-004.
 • odstavek 12. člena (kazalniki energijske učinkovitosti stavbe za področje proizvodnje in pretvarjanja energij): Pri določitvi kazalnikov energijske učinkovitosti stavbe za področje proizvodnje in pretvarjanja energij se upoštevajo dodatne zahteve navedene v TSG-1-004.
 • odstavek 14. člena (dodatne omejitve in zahteve): Pri omejitvah in zahtevah navedenih v tem členu se upoštevajo dodatne zahteve opredeljene v TSG-1-004.
 • odstavek 15. člena (tehnično poročilo): Podrobnejša vsebina in oblika tehničnega poročila je določena v TSG-1-004.
 • odstavek 18. člena (izračun energijske učinkovitosti stavb v prehodnem obdobju): … z računalniškimi orodji, če je zagotovljeno, da so izpolnjene zahteve tega pravilnika in pripadajoče TSG-1-004.

Poleg tega predlog PURES v 11. členu že samo za področje gradbene fizike navaja kar 13 »kazalnikov energijske učinkovitosti«, tem v 12. členu doda še druge za področje proizvodnje in pretvarjanja energij. Nemogoče je na tem mestu ne izpostaviti, da v 2018 spremenjena EPBD v svojem Aneksu I izrecno zahteva samo številčni kazalnik primarne energije v kWh/(m2a), druge dodatne številčne kazalnike zgolj dopušča, vendar te tudi izrecno našteva: skupna, neobnovljiva in obnovljiva primarna energija ter emisije toplogrednih plinov, izražene v kgCO2eq /(m²a)!

Za zaključek o predlogu PURES še o najbolj pričakovanem, o skoraj nič-energijskih stavbah (sNES). Stavbe, kakršne morajo biti vse nove, za katere so vloge za izdajo gradbenega dovoljenja vložene od 31. decembra 2020 dalje, predlog PURES v 2. členu opredeli drugače kot so te opredeljene že v ZURE. Poleg tega jih omeni samo trikrat. Vsakokrat v tabelah, pri čemer v zadnjih dveh primerih z naslednjim zapisom: sNES razred EPB stavbe (A+ - G). Brez pojasnitve kratice EPB. To je to.

Novico je pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str.

 

Nazaj