Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRINŽ.BLOG

Gradnja športnega centra Ilirija in Lattermanovega podhoda

Slika 1: Pogled na gradbišče izgradnje športnega centra Ilirija z vzhodne strani, maj 2023.

Lokacija: Celovška 3, Ljubljana
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Projektant arhitekture: Lorenz Ateliers, Dunaj
Projektant gradbenih konstrukcij: ELEA iC projektiranje in svetovanje, d. o. o.
Izvajalec: Makro 5 gradnje, d. o. o.

Kopališče Ilirija je locirano ob severozahodnem delu mestnega jedra Ljubljane. Leži v skrajnem severovzhodnem delu parka Tivoli, ob križišču Celovške in Tivolske ceste. V okviru projekta je predvidena celovita prenova zunanjega kopališkega kompleksa in dopolnitev z dodatnimi vsebinami. Zasnova novega kompleksa bazena, športnih dvoran, garaže in športnega parka se oblikuje podrejeno linijam pozabljene, uničene in degradirane baročne avenije Latterman in tako Celovško cesto poveže s parkom Tivoli.

Obstoječi objekt (objekt A) se bo v času gradnje novega kompleksa rekonstruiral ter bo služil kot vstopna točka v dva nova športna objekta, ki bosta programsko in prostorsko ločena na bazenski del (objekt B) in dvoranski del (objekt C). Za potrebe spremljajočih dejavnosti se bo zgradila še garažna hiša (objekt D) in športni park z garderobnim objektom (objekt E). Športni kompleks bo prekrivala transparentna streha, ki bo prekinjena v liniji Lattermanovega drevoreda. Streha je zasnovana kot ločno ukrivljena jeklena konstrukcija, sestavljena iz škatlastih profilov. Objekta B in C bosta nad avenijo Latterman v prvem nadstropju povezana s povezovalnim mostom.


Slike 2 do 4: Vizualizacija novega športnega centra Ilirija in lokacija objektov od A do E (povzeto iz Tehničnega poročila).

Objekt A se bo obnovil skladno z navodili ZVKDS, konzervatorsko-restavratorke stroke, poročilom o preiskavi materialno tehničnega stanja objekta in sondiranjem fasade ter posnetkom obstoječega stanja. Pri tem se bodo ohranile avtentične arhitekturne prvine in detajli fasad.


Slika 5: Opaži za ojačitev sten objekta A (spomeniško zaščiten objekt), junij 2023. 


Slika 6: Statično ojačane stene objekta A, v katerega bo umeščena recepcija z Bloudkovo spominsko sobo, julij 2023.


Slika 7: Pogled na desni trakt objekta A, v katerega bo umeščen gostinski lokal, junij 2023.

Novi objekt B predstavlja bazenski kompleks z olimpijskim bazenom dimenzij 50,00 x 25,00 m in trening bazenom dimenzij 25,00 x 20,00 m ter pripadajočimi garderobami in prostorom za trening v pritličju, s tribunami za 1000 obiskovalcev, z wellness programom ter pisarnami za upravljalce. V kletni etaži plavalnega dela objekta so predvideni tehnični prostori. Zunanje mere objekta so 71,3 m x 102,85 m, njegova višina pa znaša 22,5 m. Objekt bo izveden kot klasična armiranobetonska konstrukcija.


Slika 8: Ležišča plošče olimpijskega bazena, maj2023. 


Slika 9: Ležišča plošče olimpijskega bazena, zadaj vidne tribune, ki bodo sprejele okrog 1000 gledalcev, julij 2023.

Objekt C je predviden kot samostojen objekt z dvema večjima in dvema manjšima dvoranama. V vsaki etaži so predvidene garderobe. V pritličju bo še recepcija, v kleti pa tehnični prostori. Zunanje mere objekta so 64,8 m  38,6 m, njegova višina pa 20,0 m. Nosilna konstrukcija je pretežno armiranobetonska s prednapetimi ploščami in prefabriciranimi nosilci.


Slika 10, 11: Izgradnja objekta C, ki bo namenjen športnim dvoranam in dokončani vidni betoni objekta C, julij 2023.

Na južnem delu gradbene parcele je predviden podzemni enoetažni garažni objekt (objekt D) s 311 parkirnimi mesti. Uvoz oziroma izvoz v garažo bo omogočen z Bleiweisove ceste. Zunanje mere objekta so 107,6 m x 123,2 m, višina pa 7,5 m. Objekt bo izveden kot klasična armiranobetonska konstrukcija. Na plošči se bo izvedla zelena streha.


Slika 12:Betonaža drugega trakta talne plošče garaže – 1200 m3, maj 2023.


Podzemna povezava s Tivolijem - Lattermanov podhod

V okviru projekta je načrtovana tudi izgradnja železniškega podhoda pod dvotirno železniško progo na odseku Ljubljana – Brezovica. V območju podhoda se bo izvedla pešpot za pešce, kolesarje in gibalno ovirane ali osebe z vozički. Tako bo podhod povezal avenijo, ki bo potekala med kopališkimi objekti, z obstoječimi potmi v krajinskem parku Tivoli.

Izbira tehnologije gradnje novega podhoda je bila pogojena z omejitvami glede možnih zapor železniškega prometa. Izbrana je bila gradnja podhoda s podrivanjem pod provizoriji in sprotnim odkopavanjem. Tehnologija gradnje pa je vplivala na samo zasnovo objekta. Objekt je zasnovan kot armirano betonska škatlasta konstrukcija. Stene podhoda z železniškimi tiri oklepajo kot 61°, kar je ravno spodnja meja še dovoljenega kota križanja brez dodatnih ukrepov. Poleg kota križanja svetlo širino podhoda določa tudi Lattermanov drevored. Zaradi naštetih robnih pogojev ima podhod zelo velik razpon med krajnima stenama, ki je bil zmanjšan z dvema vmesnima stebroma »V« oblike. Svetli pravokotni razpon med krajnima stenama znaša 17,11 m, vzporedno s tiri pa 19,52 m. Stene podhoda so debeline 90 cm. Prekladna konstrukcija ja zasnovana kot monolitna plošča, ki je togo povezana s stenami in je spremenljive debeline. Na sredini razpona znaša 91 cm, nad podporo pa 80 cm. Temeljenje je izvedeno s temeljno ploščo debeline 80 cm, ki je v osrednjem delu pod stebri, zaradi nevarnosti preboja, odebeljena z vuto višine 40 cm.


Slika 13, 14: Izgradnja Lattermanovega podhoda v fazi podrivanja in že podrinjen Lattermanov podhod, februar 2023.


Slika 15: Stene ogrevalnega bazena in v ozadju betonaža tretjega trakta garaže, junij 2023.

Za izvedbo podrivanja je bilo treba zagotoviti jeklene konstrukcije malega pomožnega mostu (skupno 2  37m), nosilno konstrukcijo malega pomožnega mostu, hidravlične preše ter distančne elemente za zalaganje preš.

Na objektu A (spomeniško zaščiten del objekta) se izvaja statična ojačitev sten in pripravlja opaž za nosilce in ploščo. Na objektu D (garaža) poteka betonaža talne plošče in navezava na ogrevalni bazen. Nad ogrevalnim bazenom se izvaja opažanje. Na območju garaže poteka priprava podložnega betona za izvedbo naslednje kampade talne plošče garaže.

Pripravil pooblaščeni inženir: Klemen Prebevšek, univ.dipl.inž.grad.

Foto: arhiv MARKO 5 GRADNJE d.o.o.

Nazaj