Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRINŽ.BLOG

Fotoreportaža: Širitev industrijsko-gospodarskega kompleksa Ledinek

Slika 1: Razširjen industrijsko-gospodarski kompleks Ledinek

Lokacija: Spodnje Hoče
Vrsta in namembnost objekta: zahteven objekt, CC-SI-12520 – rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
Investitor: Ledinek Engineering, d. o. o.
Projektant: Dr. Durjava, d. o. o, ARS, d. o. o. (AB- in jeklene konstrukcije), CBD, d. o. o. (lesene konstrukcije)
Nadzornik: R-PROJEKT, d. o. o.
Izvajalec: HIS, d. o. o.

Na območju Spodnjih Hoč se izvaja širitev industrijskega kompleksa za potrebe povečanja delovnih kapacitet podjetja Ledinek Engineering, d. o. o. Širitev kompleksa sestoji iz štirih delov. To so:
- gradnja nove hale,
- gradnja skladišča, ki povezuje obstoječo in novo halo,
- gradnja novega poslovnega dela in
- podaljšanje obstoječe hale.

Slika 2: Tlorisni prikaz obsega dozidave na industrijsko-gospodarskem kompleksu Ledinek.

V procesu širitve industrijsko-gospodarskega kompleksa so bili uporabljeni trije primarni konstrukcijski materiali. Stebri nove hale in stebri v podaljšku obstoječe hale so prefabricirani armiranobetonski. Ti so na vrhu povezani z lesenimi strešnimi nosilci. Skladišče, ki leži med obstoječo in novo halo, je v celoti iz jekla. Poslovni del pa je zgrajen iz lesa s CLT-sistemom in jeklenimi ojačitvami.

Sliki 3 in 4: Gradnja montažnih armiranobetonskih stebrov na območju nove hale
Slika 5 in 6: Gradnja jeklenega skladišča, ki povezuje obstoječo in novo halo

Slika 7: Gradnja lesenega poslovnega dela s CLT-sistemom

Za potrebe zagotavljanja zadostne horizontalne togosti objekta so bile zgrajene dodatne ojačitve, in sicer armiranobetonski dvigalni jašek, slopi na čelni strani nove hale in armiranobetonski steni med prvima stebroma nove hale. Dodatno bodo armiranobetonski stebri medsebojno povezani še z jeklenimi nateznimi diagonalami.

Slika 8: Gradnja armiranobetonskih slopov in sten Slika 9: Gradnja armiranobetonskega dvigalnega jaška

Investitor se je v nasprotju z običajnimi armiranobetonskimi ali jeklenimi strešnimi nosilci odločil, da bo strešno konstrukcijo nove hale izvedel z nosilci iz lepljenega lesa. Kljub izbiri lesenih nosilcev pa je bilo treba zagotavljati zadostno širino hale. Tako so bili zasnovani dvokapni leseni nosilci dolžine 27,6 m in višine v temenu 3,0 m. Vzdolžno so nosilci medsebojno povezani z lesenimi sekundarnimi nosilci.

Slika 10: Montaža krajnega lesenega nosilca na armiranobetonske stebre

Slika 11 in 12: Leseni lepljeni nosilci, povezani s sekundarnimi lesenimi nosilci

Avtor fotoreportaže: Matjaž Pongrac, dipl. inž. grad. (UN)

Vir: Gradbeni vestnik, marec 2024

Nazaj