Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRINŽ.BLOG

Fotoreportaža: Gradnja obvoznice Železniki

Slika 1: Obvoznica Železniki

Lokacija: Železniki
Investitor: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI)
Soinvestitor: Občina Železniki
Projektant gradbenih konstrukcij: Ginex International, d. o. o.
Izvajalec gradbenih del: J.V. Gorenjska gradbena družba, d. d., in Mapri Proasfalt, d. o. o.
Nadzornik gradbenih del: Projekt, d. d., Nova Gorica
Vrednost gradbenih del: 4,1 milijona evrov
Začetek gradbenih del: julij 2022
Predviden zaključek gradbenih del: julij 2024

Naselje Železniki leži v dolini Selške Sore, kjer se dolinsko dno hitro zoži s širine približno 400 m na območju Studenega do širine približno 120 m na območju Trnja in gorvodno do Jesenovca. Zaradi poseljenosti ter industrijske in obrtne gradnje je prilagojeno tudi korito Selške Sore, ki je na obravnavanem območju prekomerno utesnjeno. Poplavna ogroženost obrežnih in pozidanih (urbaniziranih) površin je izredno velika.

Obstoječa regionalna cesta R2-403/1075 Podrošt–Češnjica ima na delu skozi staro trško jedro naselja Železniki (Na Plavžu) neustrezen prečni prerez vozišča, ki se spreminja od širine 3,80 m do 5,50 m. Zaradi teh ožin je na 180 m dolgem odseku možen le enosmerni promet. Cesta nima urejenih površin za pešce in kolesarje, ima pa veliko hišnih priključkov, ki so v večini nepregledni.

Državni prostorski načrt predvideva prestavitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica skozi Železnike v dolžini 950 m. Nova trasa ceste je umeščena med naseljem Na Plavžu in vodotokom Selška Sora. Na odseku so predvidena tri nova križišča, in sicer na začetku in koncu naselja Na plavžu ter v smeri proti Smolevi. V okviru ureditve nove ceste bodo izvedeni tudi novi avtobusni postajališči in površine za pešce.


Slika 2: Pregledna situacija nove obvoznice v Železnikih


Slika 3: Obstoječa regionalna cesta skozi Železnike, ki je na delu skozi staro trško jedro široka le 3,8 m (Foto: https://kraji.eu)  in Slika 4: Karakteristični prerez nove ceste

Prestavitev ceste bližje vodotoku zahteva izgradnjo dveh podpornih zidov dolžine 571 in 144 m, ki služita tudi kot protipoplavni ukrep za zaščito naselja Na Plavžu. Na odseku med naseljem Na Plavžu in Kulturnim domom se je izvedel vkop v strmo skalno brežino, ki je varovan z žično mrežo in pasivnimi sidri. Na novi trasi se je uredila meteorna kanalizacija in cestna razsvetljava, obstoječi vodovod pa se je nadomestil z novim.


Slika 5:
Pripravljalna dela za prestavitev ceste

Slika 6: Izvedba podpornega zidu ceste – kamen v betonu


Slika 7
: Izvedba ustroja vozišča na položeni geosintetik


Slika 8: Vkop v strmo skalno brežino , Slika 9: Vrtanje in vgradnja pasivnih sider , Slika 10: Prestavitev vodovoda

Izvedba obvoznice je del projekta protipoplavne ureditve Selške Sore, ki zajema ureditev vodotoka Selška Sora in njenih pritokov Češnjica, Dašnica in Prednja Smoleva. V okviru protipoplavnih ukrepov so se utrdile brežine vodotokov s kamnitimi zložbami, poglobitev struge in zaščita temeljev obstoječih obrežnih zidov, uredili so se trije jezovi na Selški Sori (Alplesov, Dermotov in Dolenčev) in na novo izvedli trije mostovi (čez Češnjico, na Trnje in v Ovčjo vas). Izvedeni ukrepi bodo zagotavljali prehod poplavnega vala Selške Sore s konico do 190 m3/s v kontrolnem prerezu brez poplav na urbanem območju Železnikov.


Slika 11:
Končna ureditev z novim avtobusnim postajališčem

Avtor fotoreportaže: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, foto: Tomaž Tušar

Vir: Gradbeni vestnik, junij 2024

Nazaj