Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRINŽ.DOSEŽKI

Predor Markovec

Tip projekta: Predori in podzemni objekti, novogradnja 

Lokacija: Koper, Slovenija Kvadratura: 100 x 40 m – 4000 m², 120x36 m – 7560 m² 

Inv. vrednost: 80.000.000,00 EUR

Čas izvedbe: Maj 2013 

Storitve: Načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, zunanja ureditev 

Arhitektura: Elea iC Investitor: DARS d. d.

Vzhodni portal predora se nahaja v klifu med Žusterno in Izolo, ki ga tvorijo mehke flišne kamnine v tipično oranžno-rumeni barvi, močno porasle z rastlinjem. Arhitektura rešitev za portal je zagotovila minimalen poseg v obstoječo steno. Portal predora je armiranobetonski, njegova plošča pa ohranja obliko plastnice flišnega sloja, ki tlorisno sledi konfiguraciji terena in tako povzema značilnosti tega okolja. Plošča oziroma streha portala cesto fizično varuje pred morebitnim krušljivim materialom in določa vidno mejo posega. V območju portalov pod ploščo so predvideni oporni zidovi obloženi z lokalno pridobljenim peščenjakom dimenzij 30x30x100 cm, položenim v malto s poglobljenimi fugami, zato kamen deluje klan oziroma rezan. Ker se zahodni portal nahaja v zelenem, ruralnem območju doline Pivol, je bilo glavno vodilo pri oblikovanju, zmanjšati poseg v prostor in ohraniti čim več zelenih površin. Z minimalnim posegom v prostor je območje nad portalom znova prerastla vegetacija, s čimer smo pobočju Markovec vrnili prvoten izgled. V sklopu projekta smo naročniku nudili storitve gradbenega projektiranja na področju zasnove notranje obloge z vsemi funkcionalnimi elementi predora in portalov, zasnove odvodnjavanja, arhitekturnih in krajinskih ureditev. Med drugim smo za potrebe elektro Primorske zasnovali potek trase 110 kW voda v predoru pod cestiščem.


Fotografije: Miran Kambič.

Odgovorni vodja projekta: Angelo Žigon, univ.dipl.inž.grad.

Pooblaščeni inženir:: Marko Žibert, univ.dipl.inž.grad.

Nazaj