Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

STROKOVNI NADZOR

Skladno s Statutom IZS je strokovni svet tisti organ, ki vodi, usklajuje in nadzoruje delo nadzornih komisij, ki izvajajo strokovni nadzor nad delom pooblaščenih inženirjev ter izvaja druge naloge skladno z zakonom, akti zbornice, statutom in sklepi upravnega odbora zbornice.

Strokovni svet sestavlja po en predstavnik vsake stroke oziroma področja dela pooblaščenih inženirjev. Člane strokovnega sveta imenuje upravni odbor zbornice na predlog upravnih odborov matičnih sekcij. Predsednika strokovnega sveta imenuje upravni odbor zbornice.

 

Sestava strokovnega sveta:

Predsednik   

dr. Marjan HUDEJ univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. (RG)

Člani

Jelenko AČANSKI univ.dipl.inž.grad. (G)
Marij TROJAR univ.dipl.inž.str. (S)
mag. Marko SMOLE univ.dipl.inž.el. (E)
Samo LENARČIČ univ.dipl.inž.geod. (Geo)
Andrej SRNA univ.dipl.inž.str. (PV)
Janez BALANTIČ mag.okolj. (T)

 

Opomba: Član strokovnega sveta s področja prometnega inženirstva bo imenovan naknadno.