Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRINŽ.BLOG

Vloga komunikacije v odnosu naročnik – projektant pri projektiranju in izvedbi RTP 110/10 (20) kV Center 2 x 40 MVA

Vsako projektiranje je izziv po tehnični in strokovni plati in praviloma vključuje veliko deležnikov – posameznikov različnih strok, ki s svojim slogom komuniciranja vplivajo na potek projektnega dela. Ni pogosto, da bi bil slog komuniciranja v ospredju, lahko pa ta odločilno prispeva k iskanju boljših projektnih rešitev ter k učinkovitemu in pravočasnemu reševanju težav. Zgleden primer je projektiranje RTP Center v Ljubljani, ki je zanimiv z vidika iskanja tehničnih rešitev.

V našem primeru je šlo za medsebojno strokovno in vsebinsko usklajevanje članov tima na strani projektanta in investitorja ter članov celotne projektne ekipe. Projektiranje lahko glede komunikacije v grobem razdelimo na dve fazi, pri čemer prvo fazo imenujemo faza priprave projekta (IDR, DGD, DZR, PZI – na tej stopnji projekta se usklajujejo projektanti in naročnik), druga faza pa je faza spremljanja in končanja izvedbe – PID (tukaj gre pretežno za komunikacijo oziroma koordinacijo med deležniki projekta na gradbišču).

Predmet naloge

Družba Elektro Ljubljana je skladno z OPN MOL, izdanim gradbenim dovoljenjem in planom investicij v letu 2022 začela revitalizacijo objekta in tehnološke opreme RTP Center v Ljubljani. Za izvedbo gradbenih in elektromontažnih del ter dobavo opreme je bila podpisana konzorcialna pogodba.

Razdelilna transformatorska postaja RTP Center je namenjena distribuciji električne energije za mesto Ljubljana, predvsem za njen ožji center, in napaja 144 transformatorskih postaj v centru Ljubljane, med njimi so pomembnejše TP za UKC Ljubljana, Onkološki inštitut, RTV, Cankarjev dom … Obremenitev RTP Center je v delavnikih cca 40 MVA, med vikendi pa med 28 in 32 MVA.

Obstoječi RTP 110/10 kV Center je bil zgrajen I. 1966. Stikališče 110 kV je bilo izvedeno v prostozračni izvedbi kot prizidek k Stari mestni elektrarni Elektro Ljubljana.

Tehnični opis

Tehnološko je objekt zasnovan iz 110 kV notranjega stikališče v GIS izvedbi, 10(20) kV stikališčem v GIS izoliranih kovinskih celicah, komandnim prostorom in pomožnimi spremljevalnimi prostori, kjer bo nameščena sekundarna oprema ter naprave lastne rabe. Stavba je dvoetažna, s pritličjem in delno podkletenim delom.

RTP center se napaja po dveh 110 kV kablih preseka 1200 mm2 (Cu) iz RTP Potniški center Ljubljana in RTP TE-TOL.

Opis gradnje

Dela so se pričela v letu 2022 in obsegajo več faz. Najprej je bilo treba urediti napajanje 110 kV transformatorjev na način, da smo lahko porušili 110 kV stikališče. Dela smo izvajali v bližini naprav pod napetostjo. Po izvedbi začasnega napajanja so se začela gradbena dela, ki so bila razdeljena v dve fazi. Najprej smo porušili osrednji del. Po rušitvi so se pričela gradbena dela glavnega dela stavbe, ki obsega kletni 110 in 20 kV prostor, 110 kV GIS-prostor, SN-prostor, komandni in TK-prostor. Sledila je dobava in montaža 10(20) kV, 110 kV opreme ter opreme zaščite in vodenja in pomožnih naprav (začasna lokacija).

Po tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja za prvo fazo del bo sledil prenos 10 kV izvodov iz starega SN-stikališča, ki je v poslovni stavbi distribucijske enote Ljubljana mesto v novo SN-stikališče.

Druga faza obsega rušitev dela stare zgradbe in nato gradnjo pomožnih prostorov, v katerih bodo nameščeni TR lastne rabe, SN-upori in dušilke, AKU-baterija.

Predviden zaključek vseh del je konec leta 2024.

Prispevek pripravil:

Vojko Vrtačič, inž.el.,
član MSE 

Nazaj