Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRINŽ.BLOG

Geo Slovenija – na sotočju prostorskih informacij

27. marca 2024 se bomo v Kristalni palači v Ljubljani zbrali strokovnjaki z različnih področij, ki se ukvarjamo s prostorskimi informacijami. Pospremili bomo na pot skupnost Geo Slovenija. Zbrali se bomo strokovnjaki, ki zbiramo, obdelujemo ali preprosto uporabljamo prostorske podatke z različnih področij, kot so nepremičnine, prostor, okolje, narava in vode. Ukvarjamo se s podobnimi problemi in izzivi ter vsak na svoj način poskušamo reševati izzive. Naše delo urejajo standardi, priporočila in pogosto tudi zakoni, kot je krov na direktiva INSPIRE. Ta od držav članic EU zahteva, da prostorske podatke upravljajo na enoten, standardiziran način, tako da so interoperabilni, čezmejno primerljivi in povezljivi, dobro opisani in dostopni za uporabo. Vendar to ni vedno preprosto.

Naše delo je raznoliko in pogosto polno izzivov, ne le tehničnih, temveč tudi organizacijskih in logističnih. Direktiva INSPIRE je tehnokratska - "mehka" vprašanja je ne zanimajo. Ni ji mar, da se vsak skrbnik podatkov posebej spopada s številnimi težavami pri njenem izvajanju. V Sloveniji smo bili pri izvajanju te direktive dokaj uspešni. Vendar bi nam lahko šlo še bolje, če bi bili bolje organizirani in medsebojno povezani. Če bi skupaj reševali probleme in iskali rešitve. Če bi si delili informacije v digitalni obliki in bolje povezovali poslovne procese. Če bi v večji meri uporabljali skupne gradnike, ki so bili razviti z namenom skupne uporabe. Če bi delili znanje in se učili drug od drugega.

Vsa ta vprašanja imajo skupni imenovalec - infrastrukturo za prostorske informacije (IPI), ki jo upravlja Geodetska uprava Republike Slovenije skupaj z drugimi organi v državni upravi. Lani je bil čas za njeno prenovo na podlagi spoznanj drugih nacionalnih IPI in integriranega okvirja za prostorske informacije - IGIF, ki ga promovirajo Združeni narodi. Na podlagi tega sta bila pripravljena nova strategija in akcijski načrt za nadgradnjo in povezavo obstoječe IPI z upravljavci in uporabniki podatkov v pomembno državno infrastrukturo, ki deluje v korist celotni skupnosti.

To nam bo omogočilo izpolnjevanje našega temeljnega poslanstva - zbiranje, upravljanje in zagotavljanje nepremičninskih, prostorskih, okoljskih, naravnih in vodnih podatkov za vse, ki jih potrebujejo v svojih poslovnih procesih, prosto (enostavno) dostopnih in brezplačnih, kot to zahteva direktiva EU o odprtih podatkih. Imeli bomo Geo Slovenijo skupnost, ki bo omogočala visoko stopnjo interoperabilnosti in pregleden dostop do prostorskih podatkov na enostaven način prek osrednje vstopne točke - sodobnega spletnega portala.

Skupnost Geo Slovenija bo ugledala luč sveta po zaslugi programa projektov SLO4D, znotraj katerega se je izvajal projekt "Skupna infrastruktura za prostorske informacije". V projektu so zelo aktivno sodelovali vsi organi dveh ministrstev, MNVP in MOPE, ki so združili moči v programu projektov SLO4D in so orali ledino za sodelovanje in povezovanje. Z nesebično izmenjavo znanja in izkušenj so ustvarili pogoje, ki bodo racionalizirali njihovo vsakodnevno delo ter izboljšali uporabniško izkušnjo in dostop do prostorskih informacij za uporabnike.

Poleg izjemno dragocenih strateških dokumentov, ki so bili pripravljeni v prvih dveh sklopih, so bili v okviru projekta izdelani tudi globalni model medsebojno povezanih poslovnih procesov, spletni portal Geo Slovenija, skupni gradniki za lažji razvoj informacijskih sistemov na posameznih področjih, baza znanja in ne nazadnje je bil postavljen tudi temelj skupnosti Geo Slovenija.
Konferenca Geo Slovenija zaznamuje novo obdobje za prostorske informacije

S konferenco Geo Slovenija se začenja novo poglavje na področju prostorskih informacij v Sloveniji. Ponovno se bodo pod eno streho zbrali deležniki z različnih področij, ki se vsi ukvarjajo s prostorskimi podatki, združeni v skupni viziji, da se povežejo, izmenjajo izkušnje in poskušajo dvigniti raven nacionalne prostorske podatkovne infrastrukture.

Nadaljevanje direktive INSPIRE

Direktiva INSPIRE je slovensko prostorsko podatkovno infrastrukturo pripeljala do današnjega stanja, ustanovitev skupnosti Geo Slovenija pa pomeni korak naprej. Konferenca je priložnost za začetek širšega delovanja skupnosti Geo Slovenija, ki bo prispevala k boljšim prostorskim podatkovnim zbirkam na vseh nivojih ter sooblikovala enoten povezan "podatkovni prostor Geo Slovenija".

Enotna dostopna točka

Na konferenci bo predstavljen spletni portal Geo Slovenija, ki bo zagotavljal enotno točko dostopa do prostorskih podatkov in storitev v podatkovnem prostoru Geo Slovenija. Ambicija portala je, da bo postal osrednje komunikacijsko vozlišče za novice, bloge, strokovne vsebine, spletne seminarje in drugo. Trenutno se portal povezuje z vsemi obstoječimi spletnimi portali različnih upravljavcev, v prihodnje ga vidimo kot osrednjo dostopno točko za kataloge zbirk podatkov in storitev.

Aktivna promocija

Na konferenci bo premierno predvajan promocijski videoposnetek Geo Slovenija, ki je poleg predvajanja na konferenci namenjen širjenju vizije skupnosti. Video in predstavitve bodo imele enoten vizualni slog in sporočilo, ki bo poudarjalo prednosti posodobljene infrastrukture in skupnosti Geo Slovenija.

Razvoj sodelovanja

Prva konferenca Geo Slovenija je šele začetek. Prizadevali si bomo, da bo postala tradicionalno vsakoletno srečanje geoprostorskih strokovnjakov iz vseh sektorjev. Poleg strokovnjakov, ki delajo v javni upravi, si bo skupnost Geo Sloveniia prizadevala za aktivno vključevanje strokovnjakov iz izobraževalnih ustanov, raziskovalnih institucij, strokovnih združenj, zasebnih podjetij ter drugih združenj, ki jim je mar za prostorske informacije.

Spletni portal in podatkovni prostori se bodo še naprej razvijali in izkoriščali velik potencial Slovenije na področju prostorskih informacij. Sodelovanje na različnih področjih se bo krepilo, saj se bodo skupnosti pridružili novi uporabniki. S takšnim pristopom se Slovenija uveljavlja kot ena izmed vodilnih držav na področju prostorske podatkovne infrastrukture, kar dokazuje tudi nedavna predstavitev Geo Slovenija na evropski konferenci INSPIRE v Bruslju.

Povabilo

Na koncu vas želim povabiti na konferenco Geo Slovenija. Pri tem ni tako pomembno, ali se vsakodnevno profesionalno ukvarjate s prostorskimi podatki in si delite opisane izzive. Pomembno je, da smo v dobi digitalizacije vsi uporabniki prostorskih podatkov, čeprav se tega morda ne zavedamo. Veliko vaših spletnih dejavnosti je tesno povezanih s temi podatkovnimi zbirkami. Trditev, da je več kot 80 % življenjskih odločitev na nek način povezanih s prostorom, ostaja resnična, ta odstotek pa se bo s tehnologijami, kot so pametni domovi, pametna mesta, digitalni dvojčki in avtonomna vozila, ki se pri uresničevanju prebojnih idej zanašajo na prostorske podatke, le še povečeval.

Povezava na prijavo na konferenco skupnosti Geo Slovenija: https://www.cognitoforms.com/DD38/GeoSlovenijakonferenca2024

Prijazno vabljeni!

Pripravil:
Matjaž Grilc, univ.dipl.inž.geod.

Nazaj