Strokovni izpiti  


Prijavnice

 

 

 Prijavnica k strokovnemu izpitu za vodjo del (50 KB)

 

 Prijavnica k popravnemu izpitu za vodjo del (34 KB)

 

-  Prijava k popravnemu izpitu po ZGO-1 (53 KB)

 

 

Prijavnico  z dokazili  je potrebno dostavi na naslov Inženirske zbornice Slovenije, Jarška cesta 10 b, 1000 Ljubljana.

 

- Prijavnica,

- Overjeno dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi (Če ste si izobrazbo pridobili na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji, vam ni potrebno prilagati navedenega dokazila. Predlagamo pa vam, da vlogi predložite overjeno fotokopijo o pridobljeni izobrazbi, saj bo tako vloga za vpis v imenik obravnavana takoj, v nasprotnem primeru pa se bo postopek prijave nadaljeval šele, ko bomo s strani fakultete oz. izobraževalne inštitucije prejeli potrdilo, da se podatki o izobrazbi, ki ste jih podali v vlogi za vpis v imenik, ujemajo z matično evidenco fakultete oz. izobraževalne inštitucije.

- Pisna izjava pravne ali fizične osebe (s.p.), da ste pri njej opravljali inženirske storitve vodenja del pri gradnjah, v kateri je naveden čas opravljanja takšnih storitev po pridobljeni izobrazbi, z navedbo odgovornih vodij del s katerimi ste sodelovali. (Izjavo lahko da le tista pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za izvajalca, kar pravna oseba dokazuje z izpiskom iz sodnega registra (šifra dejavnosti) svojim statutom, družbeno pogodbo, zapisnikom skupščine, fizična oseba pa s priglasitveno listo. Za izjavo izdajatelj moralno in materialno odgovarja.), 

- Tri referenčna dela s področja vodenja del pri gradnjah predate ob prijavi na USB ključu,

- Dokumentacijo treh zgoraj opisanih referenčnih del s področja vodenja del pri gradnjah predate ob prijavi v PDF obliki na USB ključu.

 

Za referenčna dela se štejejo:

- Načrt organizacije gradbišča z opisom del kandidata ali,

- Terminski plani graditve, materiala in delovne sile z opisom ali,

- Preiskave materialov in vgrajenih inštalacij ter opreme z opisi postopkov ipd. ali,

- Dokazilo o zanesljivosti objekta.

 

Reference v tiskani obliki prinesete na ustni del izpita.

V primeru, da boste pisali nalogo:

- Pisna izjava kandidata, da bo izdelal pisno nalogo in razlog zakaj referenčnih del ne more predložiti,

- kratek opis vašega dela s področja vodenja del (opis mora obsegati vsaj polovico strani A4 formata).