Strokovni izpiti  


Prijavnice

 

 

 Prijavnica k strokovnemu izpitu (58 KB)

 

 Prijavnica k popravnemu izpitu  (36 KB)

 

-  Prijava k popravnemu izpitu po ZGO-1 (53 KB)

 

 

Prijavnico  z dokazili  je potrebno dostavi na naslov Inženirske zbornice Slovenije, Jarška cesta 10 b, 1000 Ljubljana.

 Obvezne priloge:

- prijavnica,

- potrdilo mentorja o pridobljenih praktičnih izkušnjah -  potrdilo (57 KB),

- za delovne izkušnje pridobljene pred 1.6.2018 velja pisna izjava pravne ali fizične osebe (s.p), da ste pri njej opravljali inženirske storitve iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov / področja geodezije, v kateri naj bo naveden čas opravljanja takšnih storitev po opravljeni izobrazbi z navedbo pooblaščenih inženirjev svoje stroke s katerimi ste sodelovali (Izjavo lahko poda le tista pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za projektiranje, kar pravna oseba dokazuje z izpiskom iz sodnega registra (šifra dejavnosti) svojim statutom, družbeno pogodbo, zapisnikom skupščine, fizična oseba pa s priglasitvenim listo. Za izjavo izdajatelj moralno in materialno odgovarja.). 

- podrobnejši opis treh referenčnih del iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov / področja geodezije, ki jih boste predložili in pri katerih ste sodelovali kot projektant / geodet (opis mora obsegati polovico formata A4 za vsako referenco). Opis referenc podpiše in potrdi tudi mentor,

- Pod gradbeno tehnično projektiranje objektov se razume projektna dokumentacija po Pravilih stroke oziroma SIST 16310, s katero se dokazuje izpolnjenost in zagotovljenost tistih bistvenih zahtev objekta po Gradbenem zakonu, ki so za konkreten projektirani objekt relevantne/obvezne. (Obsegi takšne dokumentacije so po GZ: PZI, posamezni večji deli PZI, po ZGO-1: PGD ali večji deli PGD, PZI).

- Referenčna dela s področja geodetskih storitev  po Zakonu o evidentiranju nepremičnin kot so: izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov ureditve meje, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave meje, določitev zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, spremembe dejanske rabe zemljišč, spremembe bonitete zemljišč, ureditve meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb in izdelava tehničnega poročila označitve meje v naravi ter druge posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin. Geodetskih storitev po Zakonu o graditvi objektov kot je izdelava geodetskega načrta, zakoličenje objekta ter različne kontrolne in deformacijske meritve. Referenčna dela morajo biti iz različnih geodetskih storitev. Kandidat v naslovu referenčnega dela navede na katero geodetsko storitev se referenčno delo nanaša.

- dokumentacijo treh zgoraj opisanih referenčnih del iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov / področja geodezije predate ob prijavi na USB ključu.

 

 V primeru, da boste pisali nalogo:

- Pisna izjava kandidata, da bo izdelal nalogo in razlog zakaj referenčni del ne more predložiti.

- Kratek opis vašega dela iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov / področja geodezije (opis mora obsegati vsaj polovico strani A4 formata).

- Overjeno potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, če boste uveljavljali priznanje ustnega dela izpita, ki se nanaša na splošni upravni postopek.

Neobvezne priloge:

- Overjena fotokopija diplome
(Predlagamo vam, da prijavi predložite overjeno fotokopijo diplome, saj bo tako prijava k strokovnemu izpitu obravnavana takoj, v nasprotnem primeru pa se bo postopek prijave nadaljeval šele, ko bomo s strani  fakultete prejeli potrdilo, da se podatki o izobrazbi, ki ste jih podali v prijavi k strokovnemu izpitu, ujemajo z matično evidenco fakultete).