Priročniki Publikacije  


Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana

Dobra inženirska praksa

 

Peter Koren, univ.dipl.inž.grad. in

Bojan Fabčič, univ.dipl.inž.str.

 

 


Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) z napravo za mehansko in biološko obdelavo odpadkov (MBO) je največji kohezijski projekt v državi. Naprava bo zagotovila predelavo odpadkov za trenutno združenih 37 občin s tretjino vseh prebivalcev Slovenije. Objekti MBO so zgrajeni na obstoječem kompleksu RCERO Ljubljana na Barju, na površini 9,1 ha. Skupna površina vseh gradbenih objektov MBO znaša 1,9 ha.

 

Naprava mehansko ločuje mešane komunalne odpadke s pripravo trdega goriva, z aerobno fermentacijo biorazgradljivih odpadkov, izločenih iz mešanih komunalnih odpadkov in ločeno zbranih bioloških odpadkov, proizvaja bioplin in služi končni obdelavi komposta.

 

Trenutna zasnova naprave omogoča obdelavo 170.000 ton odpadkov letno, dnevna zmogljivost je 6.000 ton odpadkov. MBO ustreza vsem okoljskim standardom, saj so vsi objekti, kjer nastajajo emisije, zaprti, ves zrak iz objektov je odsesan in prečiščen v biofiltru, tehnološka voda v procesu obdelave pa kroži in se izrablja, tako da naprava nima izpustov onesnažene vode.

 

 

NADGRADNJA SISTEMA ZA IZRABO DEPONIJSKEGA PLINA

 

Na odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov Ljubljana Barje obratuje obstoječi sistem za zajem in energetsko izrabo zajetega odlagališčnega plina. Energetsko uporaben zajeti odlagališčni plin (CH4 > 40?%, O2 < 3?%) nastane v procesu biološkega razkroja organskih odlaganin v telesu odlagališča, brez prisotnosti kisika.

 

Zajeti odlagališčni plin na deponiji Barje uporabljajo kot gorivo v obstoječih štirih kontejnerskih motor kogeneratorskih enotah (KMGE) za soproizvodnjo toplotne energije (589 kW) in električne energije (1.063 kW pri cos?=1), s plinskimi Ottovimi motorji z notranjim zgorevanjem, ki imajo prigrajene sinhrone generatorje in toplotne module za oddajo koristno proizvedene toplote. Dograjene so vse štiri obstoječe KMGE z vgradnjo toplotnih modulov (prenosnikov toplote) za zajem toplote izpušnih plinov, ohlajenih iz 440°C na predvideno temperaturo okrog 170°C, s čimer se pridobi 476 kW toplotne moči po MKGE. Izvedena je tudi toplovodna priključitev obstoječega zaprtega sistema hlajenja motorja četrte KMGE. Toplovodni sistem ogrevanja ostaja nespremenjen in znaša 85/70°C, toplotna moč toplotne postaje po rekonstrukciji pa je povečana na 4.260 kW, od tega 1.767 kW iz obstoječih virov, 2.493 kW pa iz novih virov.

 

 

IZRABA BIOPLINA

 

Tehnološki proces proizvodnje bioplina poteka s stalno nadzorovano fermentacijo biološko razgradljivih komunalnih in industrijskih odpadkov.

 

Soproizvodnja toplotne in električne energije na bioplin, ki nastaja iz biološko razgradljivih komunalnih in industrijskih odpadkov, je skladna s pogoji pridobljene deklaracije za proizvodno napravo na obnovljive vire energije. Zajema tri enake motor kogeneratorske enote (MKGE) s plinskimi motorji na bioplin, namenjene soproizvodnji električne energije (851 kW pri cos?=1) in koristne soproizvedene toplotne energije (933 kW). Skupna instalirana električna moč tako znaša 2.553 kW in skupna toplotna moč 2.799 kW.

 

V postroju proizvodne naprave za soproizvodnjo toplotne in električne energije na obnovljive vire energije (PN na OVE) proizvedena električna energija bo namenjena za lastni odjem, morebitni viški pa bodo predani v elektro energetsko omrežje (EES) javne distribucije. V postroju proizvedena toplotna energija pa bo delno porabljena za potrebe tehnološkega procesa Bioplinarne, del pa bo porabljen s strani odjemalcev na lokaciji RCERO Ljubljana.

 

 

TOPLOTNA BILANCA

 

Celotna toplotna bilanca izrabe deponijskega in bio plina je 7.059 kW, z upoštevanjem rezervnega vira (kotel s kombiniranim gorilnikom na ekstra lahko kurilno olje/zemeljski plin - 1.130 kW) pa je 8.189 kW.

 

 Shema obratovanja (1.0 MB)

 

 

UPORABLJENE KRATICE:

 

  • SPTE: Soproizvodnja toplotne in električne energije, oziroma kogeneracija.
  • PN na OVE: Proizvodna naprava za soproizvodnjo toplotne in električne energije na obnovljive vire energije, s pridobljeno deklaracijo in potrdilom o izvoru za proizvedeno električno energijo ter upravičenostjo do obratovalne podpore za netto proizvedeno električno energijo (v deklaracije PN na OVE se uvrščajo tako MKGE, kot tudi KMGE).
  • PNBP: Proizvodna naprava za soproizvodnjo toplotne in električne energije na bioplin (novi energetski objekt s tremi MKGE na bioplin)
  • PNOP: Proizvodna naprava za soproizvodnjo toplotne in električne energije na odlagališčni plin (obstoječe energetsko postrojenje s štirimi KMGE na odlagališčni plin)
  • MKGE: Na lokaciji proizvodne naprave na bioplin (PNBP) vgrajena motor kogeneratorska enota s plinskim Otto motorjem z notranjim zgorevanjem za SPTE, kateremu je prigrajen sinhroni generator in toplotni modul za oddajo koristno proizvedene toplote, vključno z avtomatiko in perifernimi elementi za varno in nadzorovano samodejno obratovanje MKGE.
  • KMGE: Na lokaciji proizvodne naprave na odlagališčni plin (PNOP) vgrajena kontejnerska motor kogeneratorska enota s plinskim Otto motorjem z notranjim zgorevanjem za SPTE, kateremu je prigrajen sinhroni generator in toplotni modul za oddajo koristno proizvedene toplote, vključno z avtomatiko in perifernimi elementi za varno in nadzorovano samodejno obratovanje MKGE.