Priročniki Publikacije  


Leto 2015 v besedi in sliki – poročilo o delu zbornice v 2015

Zbornica po meri članov

 

mag. Barbara Škraba Flis, univ.dipl.inž.grad.

Generalna sekretarka IZS

 

 


Statistika disciplinskih postopkov

Za leto 2015 zastavljeni cilji, ki jih je določila skupščina IZS na seji decembra 2014, so bili v znatni meri doseženi.

 

Zbornica je v letu 2015 nadaljevala z delom na področjih, ki smo jih ponovno prepoznali kot najpomembnejša za delovanje članov in varstvo javnega interesa. To so oživitev investicij in razvoj slovenskega gradbeništva, ureditev pogojev za delovanje pooblaščenih inženirjev, kakovost inženirskih storitev, etično in odgovorno delovanje pooblaščenih inženirjev in vpetost v evropski in svetovni prostor.

 

S ciljem uspešne realizacije zadanih si nalog smo večino konkretnih aktivnosti usmerili v novo javno-naročniško zakonodajo, novo prostorsko in gradbeno zakonodajo ter prizadevanja Zbora za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva za zagon investicij in ureditev poslovnega okolja.

 

V prvi polovici leta smo si prizadevali za uveljavitev naših stališč in pripomb k osnutku novega Zakona o javnem naročanju ter bili deloma uspešni. Resda kar nekaj naših konkretnih predlogov ni naletelo na podporo pri pripravljavcu zakona, a je v zakonu našlo mesto določilo, po katerem se bodo v bodoče storitve inženirjev morale oddajati tudi ob upoštevanju kakovosti in ne le cene. Poleg tega je Vlada RS ob potrditvi zakona sprejela sklep, da bo kot podporo izvajanju zakona izdala smernico o učinkovitem javnem naročanju inženirskih storitev. Smernica, katere znatni delež smo pripravili prav mi, bo objavljena v letu 2016. Vse skupaj predstavlja velik korak k izboljšanju trenutnega stanja.

 

Predvsem drugi dve tretjini leta je v veliki meri zaznamovala priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje, ki se je zaključila z objavo javne razprave osnutkov treh zakonov, Zakona o prostorskem načrtovanju, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. Pripravili smo množico predlogov, komentarjev in pripomb na številne osnutke rešitev in bili z nekaterimi bolj, z drugimi manj uspešni. Javno objavljen osnutek Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih je pomenil popolno presenečenje glede na edino pred tem videno različico zakona in dotedanje pogovore z Ministrstvom za okolje in prostor, ker predvideva pooblaščenim inženirjem odvzeti pravico nastopati kot vodja projektiranja, vodja gradnje in vodja nadzora pri vseh vrstah stavb. Skupščina IZS je ogorčena zavrnila osnutka Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, zbornica pa je izvedla številne aktivnosti v bran interesom pooblaščenih inženirjev, ki se nadaljujejo v letu 2016.

 

Matične sekcije so izdale več izdelkov dobre inženirske prakse in jih objavile na spletni strani.

 

Izvedli smo 36 prostovoljnih izobraževanj, od tega eno strokovno ekskurzijo in štiri strokovne oglede, ki so med člani zelo priljubljeni. Na spletnem portalu izobraževanj  http://izs.mitv.si/ smo objavili nove posnetke izobraževanj in zanimivih strokovnih dogodkov.

 

Aprila smo organizirali odmevni strateški forum "Energetska prenova stavb ali novogradnja?" z mednarodno udeležbo govornikov in slušateljev. Udeležence je nagovoril minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. Matične sekcije so soorganizirale več strokovnih dogodkov. Skupaj z Zborom za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva smo organizirali okroglo mizo "Formule uspeha in vizije v gradbeništvu". Na njej je sodeloval minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

 

Oktobra smo na Ptuju obeležili Dan inženirjev. Osrednji dogodek je bila podelitev nagrad IZS, s katerimi zbornica izpostavi izjemne dosežke slovenskih inženirjev in obeleži delo posameznikov, ki s svojo inovativnostjo skrbijo za višje standarde v stroki in ustvarjajo dodano vrednost v slovenskem gospodarstvu. Povezavo z lokalnim gospodarstvom je zaznamoval predvsem obisk podjetja Talum v Kidričevem, enega največjih slovenskih izvoznikov.

 

Število prijav disciplinskemu tožilcu je bilo v letu 2015 za 30?% nižje kot leta 2013 in 2014. Disciplinski tožilec je obravnaval 44 prijav. Disciplinski komisiji je podal 25 zahtev za uvedbo disciplinskega postopka (odstotkovno enako kot v letu 2014), 19 prijav je zavrgel. Disciplinski organi so izrekli 2 oprostitvi, 2 opomina, 3 denarne kazni, 1 izbris in 1 pogojni izbris. V desetih primerih do konca leta še niso odločili.

 

Vpetost v evropski prostor preko Evropskega sveta inženirskih zbornic (ECEC) je zaradi politik in predpisov na področju javnih naročil in graditve, ki nastajajo že na evropskem nivoju (Evropska komisija in Evropski parlament) zelo pomembna. Prav tako je pomembna vpetost v za inženirje pomembna dogajanja na svetovnem nivoju. Le ta so za nas mogoča predvsem preko Svetovne zveze inženirskih organizacij (WFEO), ki je tesno povezana z UNESCO-m. Inženirske organizacije, ki so članice ECEC in WFEO so prepoznale naše delo v preteklih letih in podprle predsednika IZS mag. Črtomirja Remca pri izvolitvi za izvršnega podpredsednika WFEO in drugi zaporedni izvolitvi za predsednika ECEC.

 

Noveli statuta in disciplinskega pravilnika nista bili pripravljeni, prav tako ne volilni pravilnik, saj se je v leto 2016 zamaknil sprejem nove gradbene zakonodaje, le ta pa bo vplivala na vsebino aktov.