Priročniki Publikacije  


Beseda predsednika upravnega odbora MST in drugih inženirjev

POŽARNA VARNOST KOT IZZIV VARNE GRADNJE

 

Predsednik upravnega odbora

Matične sekcije inženirjev tehnologov

in drugih inženirjev

Jožef Studenčnik, univ.dipl.inž.metal., spec.men.

 

 


Okolje in čas sedanjega trenutka nas opozarjata na kruto realnost nenehnega spreminjanja naravnega, finančnega, gospodarskega, razvojnega, političnega okolja in končno tudi vseh ostalih pomembnih področij za življenje in delo. Dejansko je spreminjanje edina stalnica v današnjem času. Takšno stanje pa postavlja pred inženirsko delo velik izziv, saj je uspeh mogoč le, če delujemo neprestano kakovostno, raziskovalno in razvojno v smislu doseganja konkurenčne prednosti in splošnega napredka.

 

Lep primer našega delovanja in odzivanja na zahteve časa je sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije in iskanje skupnih rešitev za ublažitev finančne in gospodarske krize. Kot odziv na razmere okolja je v poletnih mesecih v naši zbornici nastal tudi »Akcijski načrt izvedbe proti kriznih ukrepov v pomoč pooblaščenim inženirjem«, ki zajema široko paleto ukrepov, med njimi tudi vrsto ukrepov za izboljšanje in ureditev področja požarne varnosti.

 

Požarna varnost nam predstavlja kot splošen pojem področje izjemnega pomena z zelo visokim ugledom v slovenskem prostoru. Tozadevno je v laični javnosti prepoznavna predvsem ureditev varovanja pred požarom, ki vključuje organizirano gasilsko društveno dejavnost z udeležbo široke palete prostovoljcev. Zanimivo je tudi, da ob pojmu zavarovanje najprej pomislimo na požarno zavarovalno polico. To kaže na to, da je požarna varnost globoko ukoreninjena v našo zavest in da se zavedamo nevarnosti in pomena proti požarne zaščite. Seveda strokovna javnost to področje vidi veliko širše in še posebej je to aktualno pri graditvi objektov. Načrtovanje in izvedba sta temelj za varno gradnjo, kasnejšo varno uporabo objektov in nenazadnje tudi njihovo rekonstrukcijo ter rušitev. Pogosto spreminjanje zakonodaje na področju graditve objektov zahteva občasno prilagajanje področja požarne varnosti, njene nejasnosti pa zahtevajo naknadna tolmačenja posameznih členov zakona ali na njihovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov.

 

S sprejetimi ukrepi za izboljšanje in ureditev področja požarne varnosti želimo spremeniti pristop pri projektiranju požarne varnosti in istočasno dvigniti strokovnost pooblaščenih inženirjev vseh strok na področju požarne varnosti, saj samo specialisti ne morejo obvladovati vseh inženirskih znanj, kajti požarna varnost je izrazito interdisciplinarno področje, ki je dejansko vpleteno v načrte vseh strok, ki pri graditvi objektov sodelujejo. Za uresničitev ciljev bomo izvedli dodatna izobraževanja s področja požarne varnosti za inženirje vseh strok, nujno pa je urediti tudi dolgoročno izboljšanje strokovnosti pri specialistih požarne varnosti, saj trenutno v Sloveniji ni ustrezne visokošolske ustanove z dodiplomskim študijskim programom s področja požarne varnosti kot tudi ni veliko ustreznih raziskovalno razvojnih oddelkov s tega specifičnega strokovnega področja. Za navedeno je vsekakor potrebno ustvariti ugodno klimo, ki bo spodbudila nosilce v družbi k sprejetju določenih odločitev in njihovo udejanjanje ter posameznike pripeljala k odločitvi, da se odločijo za študij oz. dodatno izobraževanje ter pridobitev licence s področja požarne varnosti.

 

V prejšnji številki IZS.NOVO smo predstavili predlog sprememb in dopolnitev zakonodaje s področja požarne varnosti, ki smo ga v mesecu maju poslali Ministrstvu za okolje in prostor. Odziv na naš predlog bomo preverili na okrogli mizi z naslovom »Kako izboljšati ureditev področja požarne varnosti«, ki jo bomo organizirali 5. oktobra 2009 na Inženirski zbornici Slovenije. Na povabilo, da na njej sodelujejo kot uvodničarji, so se odzvali vsi ključni akterji s področja požarne varnosti: Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ministrstvo za okolje in prostor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovensko združenje za požarno varstvo in Zbornica za arhitekturo in prostor. Nanjo vljudno vabimo tudi vse vas, ki delate na področju požarne varnosti, ali se z njim srečavate.

 

Pričeli smo z akcijo popularizacije strokovnih izpitov s področja požarne varnosti. Povabilo na dopolnilni izpit s področja projektiranja požarne varnosti, ki ga objavljamo v tej številki glasila, smo naslovili na pooblaščene inženirje vseh strok. Pričeli smo s pripravo programa pripravljalnega seminarja za strokovni izpit s področja požarne varnosti. Izvedbo prvega seminarja načrtujemo v letu 2010 pred izpitnih rokom. V pomoč pooblaščenim inženirjem pri delu pa bomo pripravili Priročnik za izdelavo študije požarne varnosti in zasnove požarne varnosti.

 

Prepričan sem, da bodo zastavljene aktivnosti obrodile sadove in da se bodo razmere na področju požarne varnosti, ki danes res niso najboljše, izboljšale in zajadrale v ugodnejše in mirne vode ter privedle do dobrega timskega sodelovanja med vsemi strokami v in izven Inženirske zbornice Slovenije v dobro vseh, zakonodajalca, načrtovalca, izvajalca in uporabnika.